ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shocking

SH AA1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shocking-, *shocking*, shock
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shocking(adj) ซึ่งตกใจสุดขีด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shocking(ชอค'คิง) adj. เขย่าขวัญ, ทำให้สะดุ้งตกใจ, เลวมาก.

English-Thai: Nontri Dictionary
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี, ซึ่งทำให้สะดุ้ง, เขย่าขวัญ, ที่ตกตะลึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's one of the most shocking things in the war.จะออกมาจากสงครามและ เดกส มา How I Won the War (1967)
That is very shocking in the outfield.คนดูด้านขอบสนามยังช็อคกันอยู่ครับ Jaws (1975)
It is shocking new evidence.เป็นหลักฐานใหม่ตกตะลึง In the Name of the Father (1993)
-No. No, I've got a shocking headache.ไม่ ไม่ ผมปวดหัวจะระเบิด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But it is shocking that poor Lydia should have been sent away from Brighton.แต่น่าตกใจจังที่ลิเดียที่น่าสงสาร จะต้องถูกส่งออกไปจากไบรตัน Episode #1.6 (1995)
And do you know what the shocking diagnosis was, Mandy?แล้วคุณรู้มั้ยว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรค ที่ทำให้ตกใจกันมากเลย แมนดี้ Hope Springs (2003)
These shocking images just in.ภาพที่น่าตกใจพวกนี้เพิ่งจะเข้ามา Resident Evil: Apocalypse (2004)
Shocking news!ข่าวร้าย Voice (2005)
What a new shocking experience.นี่มันเป็นประสบการ์ณอันแสนจะน่าตกใจ Dasepo Naughty Girls (2006)
Shocking News!*ข่าวช็อควงการ! Dasepo Naughty Girls (2006)
"A Shocking Confession Jenny was a fake!""คำสารภาพสะเทือนวงการ เจนนี่โกหก" 200 Pounds Beauty (2006)
From now on, we tell each other every shocking detail of our lives.จากนี้ไป เราจะไม่มีความลับต่อกัน Now You Know (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shockingHis nonsensical behavior is shocking.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลายมือที่แย่ที่สุด[lāimeū thī yaē thīsut] (n, exp) EN: shocking handwriting
ระทึก[ratheuk] (adj) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring  FR: palpitant ; émouvant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOCKING SH AA1 K IH0 NG
SHOCKINGLY SH AA1 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shocking (v) ʃˈɒkɪŋ (sh o1 k i ng)
shockingly (a) ʃˈɒkɪŋliː (sh o1 k i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触目惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shocking; dreadful to see, #19,486 [Add to Longdo]
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, / ] shocking; astonishing [Add to Longdo]
动魄[dòng pò, ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ, / ] shocking; shattering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstößig { adj } | anstößiger | am anstößigstenshocking | more shocking | most shocking [Add to Longdo]
pink { adj }shocking pink [Add to Longdo]
schockierend { adj } | schockierender | am schockierendstenshocking | more shocking | most shocking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp, adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp, adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
ショッキング[shokkingu] (adj-na, n) shocking; (P) [Add to Longdo]
ショッキングピンク[shokkingupinku] (n) shocking pink [Add to Longdo]
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shock \Shock\, v. t. [imp. & p. p. {Shocked}; p. pr. & vb. n.
   {Shocking}.] [OE. schokken; cf. D. schokken, F. choquer, Sp.
   chocar. [root]161. Cf. {Chuck} to strike, {Jog}, {Shake},
   {Shock} a striking, {Shog}, n. & v.]
   1. To give a shock to; to cause to shake or waver; hence, to
    strike against suddenly; to encounter with violence.
    [1913 Webster]
 
       Come the three corners of the world in arms,
       And we shall shock them.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I shall never forget the force with which he shocked
       De Vipont.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with surprise, terror, horror, or disgust; to
    cause to recoil; as, his violence shocked his associates.
    [1913 Webster]
 
       Advise him not to shock a father's will. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) To subject to the action of an electrical
    discharge so as to cause a more or less violent depression
    or commotion of the nervous system.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shocking \Shock"ing\, a.
   Causing to shake or tremble, as by a blow; especially,
   causing to recoil with horror or disgust; extremely offensive
   or disgusting.
   [1913 Webster]
 
      The grossest and most shocking villainies. --Secker.
   [1913 Webster] -- {Shock"ing*ly}, adv. -- {Shock"ing*ness},
   n.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shocking
   adj 1: glaringly vivid and graphic; marked by sensationalism;
       "lurid details of the accident" [syn: {lurid},
       {shocking}]
   2: giving offense to moral sensibilities and injurious to
     reputation; "scandalous behavior"; "the wicked rascally
     shameful conduct of the bankrupt"- Thackeray; "the most
     shocking book of its time" [syn: {disgraceful}, {scandalous},
     {shameful}, {shocking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top