Search result for

อย่างแปลกใจ

(5 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างแปลกใจ-, *อย่างแปลกใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oddly enough...no.ขอตอบอย่างแปลกใจน่ะว่า... A Study in Pink (2010)
Surprisingly, no. So...อย่างแปลกใจไม่.ดังนั้น Out of the Past (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surprisingly[ADV] อย่างแปลกใจ, See also: อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Syn. astonishingly, amazingly, wonderfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top