ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัญญาณ

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญญาณ-, *สัญญาณ*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
灯标[dēng biāo] (n ) สัญญาณไฟ,สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณ[N] signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count unit: สัญญาณ
สัญญาณไฟ[N] light signal, Example: สถานที่นี้มืดมากจะต้องติดสัญญาณไฟตามจุดต่างๆ เพิ่มอีก, Count unit: สัญญาณ, Thai definition: ไฟที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้แม้อยู่ในระยะไกล
สัญญาณไฟ[N] traffic signal, See also: traffic light, Syn. สัญญาณไฟจราจร, ไฟจราจร, Example: พวกซิ่งมักไม่ค่อยใส่ใจกับสัญญาณไฟ จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย, Count unit: แห่ง, Thai definition: สัญญาณไฟสีเขียว แดง เหลือง เพื่อให้ยวดยานที่เห็นหยุดหรือเคลื่อนตัวไปได้
สัญญาณไฟ[N] flame signal, Syn. สัญญาณไฟจราจร, Example: ตอนกลางคืนจะเกิดอุบัติมากเพราะสัญญาณไฟจะเปิดแบบอัตโนมัติ, Thai definition: เครื่องหมายแสดงการควบคุมทางจราจร
สัญญาณภัย[N] alarm, Syn. สัญญาณเตือนภัย, Example: ในโรงงานควรติดตั้งสัญญาณภัยไว้เพื่อความปลอดภัย, Thai definition: เครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้น เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตราย
สัญญาณภาพ[N] image signal, Example: เครื่องรับได้แต่สัญญาณภาพ ส่วนสัญญาณเสียงไม่ได้ยินเลย, Count unit: สัญญาณ, Thai definition: ภาพที่แสดงให้เห็นในการสื่อสาร
สัญญาณเวลา[N] time signal
สัญญาณรบกวน[N] noise, Syn. เสียงรบกวน, Example: ภาพที่ไม่ชัดเจนอาจเกิดจากสัญญาณรบกวนที่มาจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ, Thai definition: เสียงที่แทรกเข้ามาทำให้ไม่ได้ยินอย่างชัดเจน
สัญญาณรบกวน[N] annoying sound
สัญญาณรบกวน[N] annoying sound

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัญญาณน. เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้นแม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตรายหรือกระทำตามที่บอกหรือแนะไว้ เช่น สัญญาณไฟจราจร สัญญาณธง ตีระฆังเป็นสัญญาณให้พระลงโบสถ์.
สัญญาณจราจรน. สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใดสำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
signalสัญญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outageสัญญาณขาดหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital signalสัญญาณดิจิทัล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital signal level-n (DSn)สัญญาณดิจิทัลระดับ n (ดีเอสเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dropoutสัญญาณตกหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
answered signalสัญญาณตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clock signalสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
video signalสัญญาณภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video signalสัญญาณภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Noise สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric noiseสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electronic noiseสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Signals and signaling, Automobileสัญญาณและการให้สัญญาณรถยนต์ [TU Subject Heading]
Vital signsสัญญาณชีพ [TU Subject Heading]
Alarms, Falseสัญญาณอันตรายลวง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-That's a bad sign.นั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To "pass blood" was a sign of death.หากถ่ายเป็นเลือด คือสัญญาณแห่งความตาย Night and Fog (1956)
All stations, report my signal.ทุกสถานีรายงานสัญญาณของ ฉัน How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe... Hello, all stations, report my signal.สวัสดีทุกสถานีรายงาน สัญญาณของฉัน How I Won the War (1967)
The signal for the LMG to open fire shall be green, green, green.สัญญาณสำหรับ เอลเอมจี จะ เปิดไฟ จะเป็นสีเขียว, สีเขียว, สีเขียว How I Won the War (1967)
-I tried to, sir. Not a crackle.ผมพยายามเเล้ว ไม่มีสัญญาณอะไรเลย Beneath the Planet of the Apes (1970)
That sound is either a warning or a directional device, I don't know which.โดยการใช้เสียงนั่น ดีหรือร้ายมันเป็นสัญญาณเตือน หรืออุปกรณ์นําทางบางอย่าง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Bugler, sound the advance.ให้สัญญาณโจมตี Beneath the Planet of the Apes (1970)
Bugler, sound the advance.เป่าสัญญาณเคลื่อนพล Beneath the Planet of the Apes (1970)
There's not a sign of life down thereข้างล่างนั่นไม่มีสัญญาณของชีวิตอยู่เลย The Little Prince (1974)
What is that thing doing?มันให้สัญญาณอะไร Jaws (1975)
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญญาณ[n.] (sanyān) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign   FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณกันขโมย[n. exp.] (sanyān kan khamōi) EN: burglar alarm   
สัญญาณดิจิตอล[n. exp.] (sanyān dijitøn) EN: digital alarm   FR: alarme digitale [f]
สัญญาณตอบรับ[n. exp.] (sanyān tøprap) EN: affirmative sign   
สัญญาณธง[n. exp.] (sanyān thong) EN: flag signal   
สัญญาณนาฬิกา[n. prop.] (sanyān nālikā) EN: clock signal   
สัญญาณปลอดภัย[n. prop.] (sanyān pløtphai) EN: all clear signal ; all clear   FR: signal de fin d'alerte [m]
สัญญาณภัย[n. exp.] (sanyān phai) EN: alarm   FR: signal d'alarme [m] ; alarme [f] ; signal de danger [m]
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai thāng ākāt) EN: air-raid warning   FR: alerte aérienne [f]
สัญญาณภาพ[n. exp.] (sanyān phāp) EN: image signal   

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alarm[N] สัญญาณเตือนภัย, See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ, Syn. siren, horn, signal
assembly[N] สัญญาณรวมพล
blinker[N] สัญญาณบอกเหตุ
call[N] สัญญาณ, Syn. signal
car alarm[N] สัญญาณกันขโมยในรถยนต์
dit[N] สัญญาณในการส่งรหัสวิทยุ, Syn. telegraphic signal
fire alarm[N] สัญญาณเตือนไฟไหม้
flasher[N] สัญญาณไฟกะพริบ (ของรถยนต์)
foretoken[N] สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่เป็นลางบอก, Syn. omen, prefigurement, prognostic
green light[N] ไฟเขียว, See also: สัญญาณไฟเขียว (การจราจร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
argot(อาร์'กอท) n. ศัพท์ลับ, ภาษาลับ, สัญญาณลับ -argotic adj. (idiomatic vocabulary)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
attenuator(อะเทน'นูเอเทอะ) n. เครื่องมือลดขนาดของสัญญาณไฟฟ้า
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ
code(n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
止まれ[とまれ, tomare] สัญญาณให้หยุดรถ

German-Thai: Longdo Dictionary
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| สัญญาณไฟแดง
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top