ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บอกใบ้

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอกใบ้-, *บอกใบ้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกใบ้[V] hint, See also: intimate, imply, suggest, advice, Example: เขาบอกใบ้ให้ว่าแฟนคนเก่ากังจะกลับมาคืนดี, Thai definition: แนะด้วยอุบาย, บอกเป็นเลศนัย, บอกเป็นนัยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอกใบ้ก. แนะด้วยอุบาย, บอกเป็นเลศนัย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when I finally started dating again, when I tried to hint to her about Rich, that we were living together...- เดินระวังนะคะ... - แล้วพอตอนที่ฉันเริ่มออกเดทอีกครั้ง ตอนที่ฉันพยายามบอกใบ้เธอเรื่องของริช The Joy Luck Club (1993)
Clue.เกมบอกใบ้น่ะ Jumanji (1995)
Send me a sign!บอกใบ้ฉันหน่อย! Anastasia (1997)
It was just a clue in a crossword puzzle.มันบอกใบ้เป็นนัยอยู่แล้ว ในเกมทายตัวอักษรนี่นา The Story of Us (1999)
Do I get a hint?บอกใบ้ได้ไหม? The Story of Us (1999)
Give me a sign, a clue, a phone number. Do something, or I'II...บอกใบ้ให้เบาะแสหรือเบอร์โทรที่.. Woman on Top (2000)
But, um, can't you even give me a hint?แต่ท่านบอกใบ้ให้หนูสักนิด ไม่ได้เลยรึ? Spirited Away (2001)
Did the Sphinx give Oedipus a clue?สฟิงซ์ เคยบอกใบ้ให้ โอเอดิปุ มั้ยล่ะ The Dreamers (2003)
I was just so sick of dropping hints and you failing to spot them.ฉันรู้สึกเบื่อที่จะบอกใบ้คุณ แล้วคุณก็ไม่เคยเข้าใจมันเลย Hope Springs (2003)
Let's play hot-cold, hmm?มาเล่นบอกใบ้กันดีกว่า The O.C. (2003)
Tell me a clue.บอกใบ้ฉันหน่อยสิ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Okay, you want a clue?โอเค คุณอยากให้บอกใบ้ใช่ไหม Mr. Monk Gets Fired (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clue[VT] บอกเป็นนัยๆ, See also: บอกใบ้, บอกเงื่อนงำให้, เป็นร่องรอยสู่, ชี้ทาง, Syn. hint
hint at[PHRV] พูดเป็นนัยเรื่อง, See also: บอกใบ้ในเรื่อง, Syn. point at, point to
hint[VI] เกริ่น, See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย
insinuate[VT] บอกเป็นนัย, See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, Syn. imply, suggest, intimate
insinuate[VI] บอกเป็นนัย, See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, Syn. imply, suggest, intimate
intimate[VT] พูดเป็นนัย, See also: บอกใบ้, Syn. hint, imply, suggest, Ant. conceal, suppress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hint(ฮินทฺ) vt.,n. (การ) บอกใบ้,พูดเป็นนัย,แย้ม,พูดเปรย., See also: hinter n. hintingly adv., Syn. tip,trace,allude
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signify(ซิก'นิไฟ) vt. แสดงออก,มีความหมาย,ชี้บ่ง,บอกใบ้,บุ้ย,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกให้รู้ล่วงหน้า vt. มีความสำคัญ., See also: signifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hint(n) ข้อแนะ,การบอกใบ้,การพูดเปรย
hint(vt) แนะ,บอกใบ้,พูดเปรย,แย้ม
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
signal(n) เครื่องหมาย,สัญญาณ,การบอกใบ้,ลาง,สัญญาณวิทยุ
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ,บอกใบ้
signify(vt) บอกใบ้,แสดงความหมาย,บ่งชี้,บอกให้รู้ล่วงหน้า,เป็นลาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top