Search result for

scape

(80 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scape-, *scape*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scape[SUF] ทิวทัศน์, See also: วิว
scapegoat[N] ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. dupe, sacrifice, substitute
scapegrace[N] คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ), See also: คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ, Syn. rogue, scamp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy,goat
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
cityscapen. ทิวทัศน์ของเมือง
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escapementn. เฟืองแกว่ง, การหนี,วิธีการหนี
fire escapen. บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
FIRE fire escape(n) ทางหนีไฟ,บันไดหนีไฟ
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
seascape(n) ทิวทัศน์ท้องทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scape; scapus๑. ก้านช่อดอกโดด๒. ก้านดอกโดด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The men imprisoned in the Tribunal will have to be scapegoats of this incident.คนที่ถูกตัดสินโทษเหล่านั้นจะต้องเป็นแพะรับบาปในเหตุที่เกิดขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Alastair should have killed Dean and escaped and you should have gone on happily scapegoating the demons.ใช่ฉันแค่หมุนวาล์วนิดหน่อย อลิสแตร์ควรจะฆ่าดีน แล้วก้อหนีไปซะ On the Head of a Pin (2009)
Blair is being Horribly scapegoated.เพื่อมาถกเรื่องมาตราการเว็บไซด์ใหม่ของพวกนักเรียนซะอีก Carrnal Knowledge (2009)
corporate freaked and made Tim the scapegoat.บริษัทตกใจเลยทำให้ทิมเป็นแพะรับบาป The Coffee Cup (2009)
But politically I'm a much cleaner scapegoat.คุณกลายเป็นแพะรับบาป ใครง่ายที่จะถูกใส่ความล่ะ Everything Is Broken (2010)
Tell some new lies. Find a scapegoat.หาเรื่องโกหกเรื่องใหม่ หาแพะรับบาป Turning and Turning (2010)
They need a scapegoat.พวกเขาต้องการ หาแพะรับบาป The Boy with the Answer (2010)
Because it's clear that I am a scapegoat.เพราะว่าชัดเจนแล้ว ฉันเป็นแค่แพะรับบาป The Boy with the Answer (2010)
So you want me to be your scapegoat?ครูอยากให้ผมเป็นแพะรับแทนว่างั้น? Grilled Cheesus (2010)
And you did make a damn good scapegoat.แล้วเธอก็หาคนรับกรรมแทน The Witches of Bushwick (2010)
Look, I was the detective in charge, so if you want to fuck somebody over, here's your scapegoat.นี่,ฉันคือสายสืบที่รับผิดชอบงานนี้ ถ้าคุณต้องการจะทำลายใครซักคน ฉันนี่แหละแพะรับบาป Take It! (2010)
As soon as the scapegoat is in place, I'll take care of the rest.- ฉันมีคนแก้ปัญหาที่นี่แล้ว ฉันจะดูแลความเรียบร้อยเอง - ตามสบาย Trollhunter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scapeWhy am I the only one they complain of? They're just making an example out of me and using me as a scapegoat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพะรับบาป[N] scapegoat, Example: เขาต้องกลายเป็นแพะรับบาปไปโดยที่เขาเองไม่ได้ทำผิดอะไรเลย, Thai definition: คนที่รับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ทำกรรมนั้น, Notes: (สำนวน)
ผู้รับบาป[N] scapegoat, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับเอาความผิด หรือรับเอาเคราะห์กรรมแทนผู้อื่น หรือผู้ที่ต้องได้รับความลำบากเพราะการกระทำของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape   
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
จิตรกรรมภูมิทัศน์[n. exp.] (jittrakam phūmithat) EN: landscape art   
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid   FR: éviter
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[n. exp.] (khøkamnot hai sitthi bøk loēk sanyā dāi) EN: cancellation clause ; escape clause   
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate   FR: s'esquiver ; s'échapper
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away   FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
เลี่ยงงาน[v. exp.] (līeng ngān) EN: escape work ; malinger   FR: simuler la maladie
หลีกหนี[v.] (līk nī) EN: escape   FR: s'échapper

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAPE    S K EY1 P
SCAPEGOAT    S K EY1 P G OW2 T
SCAPEGOATS    S K EY1 P G OW2 T S
SCAPEGOATED    S K EY1 P G OW2 T AH0 D
SCAPEGOATING    S K EY1 P G OW2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scapegoat    (n) (s k ei1 p g ou t)
scapegoats    (n) (s k ei1 p g ou t s)
scapegrace    (n) (s k ei1 p g r ei s)
scapegraces    (n) (s k ei1 p g r ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
とんずら[, tonzura] (n,vs) (sl) fleeing; escape [Add to Longdo]
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
エスケープ[, esuke-pu] (n,vs) escape [Add to Longdo]
エスケープクローズ[, esuke-pukuro-zu] (n) escape clause [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[, esuke-pushi-kuensu] (n) {comp} escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[, esuke-pushi-kensu] (n) {comp} escape sequence [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] (n) {comp} escape character; ESC [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] (n) {comp} escape elements [Add to Longdo]
オフィスランドスケープ[, ofisurandosuke-pu] (n) office landscape [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
替罪羊[tì zuì yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, ] scapegoat [Add to Longdo]
替罪羔羊[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エスケープ[えすけーぷ, esuke-pu] escape [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
ネットスケープ[ねっとすけーぷ, nettosuke-pu] Netscape [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
字送り点[じおくりてん, jiokuriten] escapement point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scape \Scape\, n. [L. scapus shaft, stem, stalk; cf. Gr. ? a
   staff: cf. F. scape. Cf. {Scepter}.]
   1. (Bot.) A peduncle rising from the ground or from a
    subterranean stem, as in the stemless violets, the
    bloodroot, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The long basal joint of the antennae of an insect.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The shaft of a column.
    (b) The apophyge of a shaft.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scape \Scape\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Scaped}; p. pr. & vb.
   n. {Scaping}.] [Aphetic form of escape.]
   To escape. [Obs. or Poetic.] --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Out of this prison help that we may scape. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scape \Scape\, n.
   1. An escape. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I spake of most disastrous chances, . . .
       Of hairbreadth scapes in the imminent, deadly
       breach.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Means of escape; evasion. [Obs.] --Donne.
    [1913 Webster]
 
   3. A freak; a slip; a fault; an escapade. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Not pardoning so much as the scapes of error and
       ignorance.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Loose act of vice or lewdness. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apophyge \A*poph"y*ge\, n. [Gr. 'apofygh` escape, in arch. the
   curve with which the shaft escapes into its base or capital,
   fr. 'apofey`gein to flee away; 'apo` from + fey`gein to flee:
   cf. F. apophyge.] (Arch.)
   The small hollow curvature given to the top or bottom of the
   shaft of a column where it expands to meet the edge of the
   fillet; -- called also the {scape}. --Parker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scape
   n 1: erect leafless flower stalk growing directly from the
      ground as in a tulip [syn: {scape}, {flower stalk}]
   2: (architecture) upright consisting of the vertical part of a
     column [syn: {shaft}, {scape}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top