ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

替罪羔羊

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -替罪羔羊-, *替罪羔羊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
替罪羔羊[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Me? Whipping boy.[CN] 我呢 只是受鞭伴读[替罪羔羊] The Guardian (2010)
I wised you up about women, so you'd never be the fall guy...[CN] 我告诉你对付女人的方法, 这样你就不会替罪羔羊... 而且也不会 犯你不想犯的错误 Long Day's Journey Into Night (1962)
Heads on a platter.[CN] 代替罪羔羊 Air America (1990)
He said, "l'm just a patsy," which means he didn't do it, right?[CN] 他说:"我只是替罪羔羊 也就是说,根本不是他干的 Conspiracy Theory (1997)
At any rate, we were the victims because we weren't pros.[CN] 我們成了替罪羔羊 因為我們沒有經驗 Le Pont du Nord (1981)
My fall guy had to fall-- and fast.[CN] {\fnVrinda\fs20\shad1\3cH800000\be1}我的替罪羔羊来临了――而且很快 Miss Nobody (2010)
a deluded patsy who took the fall for the real killer.[CN] 只是一个替罪羔羊 The CSI Effect (2014)
It means the government might want someone to blame for what happened on the O'Bannon.[CN] 这意味着政府需要就奥班农号上 发生的事件 找到一个替罪羔羊 Dead Space: Aftermath (2011)
The scapegoats are the Jews that take the jobs.[CN] 拿走了工作的犹太人是替罪羔羊  ()
Because this world is hell and you're nothing but a fucking patsy.[CN] 因为这个世界就是地狱 你除了是个替罪羔羊外什么也不是 Femme Fatale (2002)
The ideal fall guy.[CN] 是再合适不过的替罪羔羊 Tell No One (2006)
Gentlemen, I just spent the day with the senator... and the spooks, they're lookin' for some fall guys... so be careful, huh?[CN] 哥几个,我今天陪参议员呆了一整天 他要代替罪羔羊! 你们小心点,了解? Air America (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top