ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไพร่พล

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไพร่พล-, *ไพร่พล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่พล[N] soldiers, See also: military forces, troops, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพาไพร่พลมาสร้างกำลังทางหัวเมืองตะวันออก เพื่อกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา, Thai definition: กำลังทหาร, กองทัพทหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพร่พลน. กำลังคน, กำลังทหาร, หมู่คนในราชการ, เช่น ยกไพร่พลเข้าโจมตี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But this beast is made of men and horses swords and spears.อสุรกายตนนี้มีได้ด้วยไพร่พล กองม้า กระบี่และหอก... 300 (2006)
And from there, we will funnel them into the mountain pass we call the Hot Gates.บัดนี้ ในช่องทางแคบ จำนวนไพร่พลของพวกมันจักสิ้นความหมาย การราวีระลอกแล้วระลอกเล่าของเพอร์เชิน จะพ่ายแพ้ต่อโล่ห์สปาร์เทิน 300 (2006)
Now, in that narrow corridor, their numbers will count for nothing.ความปราชัยของเซอร์สิสเป็นเรื่องประเสริฐ ไพร่พลจะเสียขวัญ 300 (2006)
Such an offer only a madman would refuse.สังหารไพร่พลฝ่ายท่านไปมาก ขาข้าจึงยังปวดตะคริวอยู่เลย 300 (2006)
He's broken our laws and left without the council's consent.หากท่านเห็นว่าไพร่พล ในโลกนี้ไร้ค่างวด 300 (2006)
But if it were to fall out of suspension, and come into contact with matter, say with the bottom of the canister, then, the two opposing forces would annihilate one another violently.หากมันจะมาหาจากระงับ และเข้ามาติดต่อกับเรื่อง, เพื่อพูดผอกด้านล่าง, แล้วทั้งสองที่ขัดขวางไพร่พลจะทำลาย ความรุนแรงกัน. Angels & Demons (2009)
"With man's solution we stilled his heart."เพื่อพูดผอกด้านล่าง, แล้วทั้งสองที่ขัดขวางไพร่พลจะทำลาย ความรุนแรงกัน. Angels & Demons (2009)
# When the armies of emotion #เวลาที่ไพร่พลในอารมณ์ของคุณ The Blind Side (2009)
Recruitment drive.เกณฑ์ไพร่พล Live Free or Twihard (2010)
I cannot waste precious resources on a servant, whatever their circumstances.ข้าไม่สามารถจะเสียไพร่พลอันมีค่า กับอะไรก็ตาม The Castle of Fyrien (2010)
And I need soldiers.และต้องการกองกำลังไพร่พล The Sorcerer's Apprentice (2010)
We took John at his word... and now he raises a bitch's army with God's teeth.เราเชื่อคำลวงของกษัตริย์จอห์น ตอนนี้เขากำลังรวบรวมไพร่พล Ironclad (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top