ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玺-, *玺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[玺, xǐ, ㄒㄧˇ] imperial signet, royal signet
Radical: Decomposition: 尔 (ěr ㄦˇ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 3,758

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐ, ㄒㄧˇ, / ] ruler's seal, #34,263 [Add to Longdo]
[guó xǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧˇ, / ] seal of state, #107,445 [Add to Longdo]
大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]
[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, / ] tourmaline [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The minister of the privy seal, and his spouse.[CN] 这是掌大臣及其夫人 Case for a Rookie Hangman (1970)
Why did the Lord Privy Seal suggest the Chancellor of the Duchy of Lancaster, who suggested the President of the Council?[CN] 为什么掌大臣又推荐 Why did the Lord Privy Seal suggest 兰开斯特公爵郡大臣 the Chancellor of the Duchy of Lancaster, 他又为何推荐枢密院长? The Bed of Nails (1982)
Lord President, Lord Privy Seal...[CN] 枢密院长 掌大臣 体育部长 Lord President, Lord Privy Seal... The Devil You Know (1981)
Gilded Knife and jade stamp can testify to that![CN] 金刀为记,玉为凭 Royal Tramp (1992)
Why did he suggest the Lord Privy Seal?[CN] 他为何推荐掌大臣? Why did he suggest the Lord Privy Seal? The Bed of Nails (1982)
Civilians and soldiers all over the country were completely unaware of what was going on.[CN] (木户幸一候爵 掌大臣 即"内大臣" 1945) 全国各地的平民和士兵都完全没意识到正在发生什么 The Bomb: February-September 1945 (1974)
Gilded Knife! Jade Stamp![CN] 金刀,玉 Royal Tramp (1992)
The Emperor's jade seal is like the crown of England. Understand?[CN] 中国皇帝的玉 就等于英王的皇冠 Drunken Master II (1994)
Everything combined here is not as valuable. The British Empire's premier is my friend.[CN] 中国皇帝权威的玉 象征中国的历史 Drunken Master II (1994)
You said the jade seal's missing?[CN] 玉是无可取代的 Drunken Master II (1994)
No. I haven't actually seen it, but I'm sure they have it.[CN] 没看到玉 好像是卖项链而已 Drunken Master II (1994)
Mr. Fu, you came from Beijing to Canton, and got back the jade seal.[CN] 玉是中国王朝的象征 是无价之宝 Drunken Master II (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top