ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราษฎร

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราษฎร-, *ราษฎร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราษฎร, ราษฎร์ ๑(ราดสะดอน, ราด) น. พลเมืองของประเทศ.
ราษฎร์ ๒น. แว่นแคว้น, บ้านเมือง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhabitantราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier.ท่านสมาชิกสภาราษฎร ผมเป็นเพียงทหารน้อยธรรมดา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why should my people feel anything but pride and contentment?ราษฎรของข้าน่าจะภูมิใจและพอใจ The Man in the Iron Mask (1998)
Well, of course, Your Majesty. I'm sure they are content and proud.พะย่ะค่ะ ราษฎรปลื้มพระบารมี The Man in the Iron Mask (1998)
Feed your people.ดับทุกข์ประชาราษฎร์ The Man in the Iron Mask (1998)
Captain. The people are saying the food the king ordered us to distribute is rotten.ราษฎรไม่พอใจที่เราแจกอาหารเน่า The Man in the Iron Mask (1998)
Your people are most anxious to love you... but they are eating rotten food, and sometimes none at all.ราษฎรอยากรักพระองค์ แต่เจออาหารเน่า The Man in the Iron Mask (1998)
Louis has ordered that all rioters be shot.หลุยส์สั่งยิงราษฎร The Man in the Iron Mask (1998)
Taking personal capital gains under the church's tax shelter... well, that would be fraud, wouldn't it, Your Excellency?การยักยอกเงินรัฐภายใต้ชื่อภาษีบำรุงศาสนา เค้าเรียกว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช่มั้ยครับ พระคุุณเจ้า? Pilot (2005)
So, he must let the people know, that even his own brother, who has revolted against him, still has to be punished.ดังนั้น เขาต้องทำให้ราษฎรรับรู้ ว่าแม้แต่น้องชายของพระองค์ที่กำเริบกับพระองค์ ยังต้องถูกลงโทษ Episode #1.42 (2006)
What would the people think of me if I sent them as slaves?ราษฎรจะคิดยังไงถ้าข้าส่งพวกอพยพไปเป็นทาส Episode #1.43 (2006)
If I lose the people's heart, it would be terrible for my situation.ถ้าราษฎรไม่มีใจให้กับข้าแล้ว สถานการณ์ของข้าคงตกอยู่ในที่นั่งลำบาก Episode #1.43 (2006)
To me, it's harder to gain the heart the Han Nation's King than the peoples' heart.สำหรับหม่อมฉันแล้ว การได้รับใจจากจักรพรรดิ์ฮั่นนั้นยากกว่า ใจของราษฎร Episode #1.43 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants   FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]
ราษฎร[n.] (rāt) EN: people ; populace ; masses   
ราษฎร[adj.] (rāt) EN: non-governmental ; private   FR: privé ; non-gouvernemental

English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว,การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
people(พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์., Syn. population,folk,human,humanity
private schooln. รงเรียนราษฎร
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical

English-Thai: Nontri Dictionary
corrupt(vt) ทำให้เลว,ติดสินบน,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,ทำให้เน่าเปื่อย
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
legislator(n) สมาชิกสภานิติบัญญัติ,ผู้ออกกฎหมาย,ผู้แทนราษฎร,ผู้บัญญัติกฎหมาย
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
populace(n) ประชาชน,พลเมือง,ประชากร,ราษฎร,พสกนิกร
popular(adj) เกี่ยวกับราษฎร,กว้างขวาง,เป็นที่นิยม,แพร่หลาย
PRIVATE private school(n) โรงเรียนราษฎร์,โรงเรียนเอกชน
representative(n) ตัวแทน,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top