Search result for

riot

R AY1 AH0 T   
108 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riot-, *riot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riot[N] การจลาจล, See also: การก่อความไม่สงบ, Syn. disturbance, disorder, turmoil
riot[N] สิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่, Syn. festivity, merrymaking
riot[N] คนที่สนุกสนาน, Syn. funny person
riot[N] การนำเสนอที่วิเศษงดงาม, See also: การแสดงที่วิเศษ, Syn. display, show
riot[N] ความสำมะเลเทเมา
riot[VI] ก่อการจลาจล, See also: ก่อความไม่สงบ, Syn. rampage, revolt
riot[VI] สำมะเลเทเมา, See also: หลงระเริง, Syn. abandon oneself, loosen up
rioter[N] ผู้ก่อการจลาจล, Syn. rebel, mutinee, brawler
riot in[PHRV] ยินดียิ่งกับ, See also: สำราญเต็มที่กับ, Syn. revel in
riotous[ADJ] เกี่ยวกับการจลาจล, Syn. tumultuous, disorderly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riot(ไร'เอิท) n.,vi. (ก่อ) จลาจล,ความอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม vt. หลงระเริง สำมะเลเทเมา, See also: rioter n., Syn. disorder,outburst
rioter(ไร'เอิทเทอะ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความไม่สงบ,ผู้สำมะเลเทเมา
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
chariot(แช'เรียท) n. รถม้าศึกสองล้อ มักใช้ม้า 2 ตัวและยืนขับ,รถยนต์ -v. ขับรถม้า,โดยสารรถม้า
charioteer(แชริอะเทียร์') n. คนขับรถม้าศึก 2 ล้อ
compatriot(คัมเพ'ทรีเอิท) n. คนร่วมชาติ,คนชาติเดียวกัน. adj. เกี่ยวกับประเทศหรือชาติเดียวกัน., See also: compatriotic adj. ดูcompatriot compatriotism n. ดู compatriotic adj. ดูcompatriot, Syn. fellow countryman
cypriot(ซิพ'เรียท) n. ชาวไซปรัส
heriotn. ของขวัญหรือการบริการจากเจ้าของที่ดินเมื่อผู้เช่าซื้อตาย
patriot(เพ'ทริอัท) n. ผู้รักชาต', See also: patriotic adj. patriotism n.
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
riot(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,การจลาจล,ความโกลาหล
riot(vi) ก่อจลาจล,ก่อความอลหม่าน,ก่อความไม่สงบ
rioter(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความวุ่นวาย,ผู้ก่อความไม่สงบ
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล
chariot(n) รถม้าศึก,ราชรถ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ
patriot(n) คนรักชาติ,พวกชาตินิยม
patriotic(adj) ด้วยความรักชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riotการจลาจล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riot controlการควบคุมฝูงชน [TU Subject Heading]
Riotsการจลาจล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
riot police (n ) ตำรวจต้านการจลาจล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I know is there's a riot or something at Motihari in Champaran.รู้แต่ว่าเกิดจลาจล หรืออะไรสักอย่างในชัมปาราน Gandhi (1982)
Since your arrest, the riots have hardly stopped.ตั้งแต่คุณถูกจับ มีการจลาจลไม่หยุดหย่อน Gandhi (1982)
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ Akira (1988)
The army, riot police, and even traffiic police have been fully mobilized.กองทัพ, ตำรวจปราบจราจลและแม้แต่ ตำรวจจราจรถูกเคลื่อนพลอย่างเต็มที่ Akira (1988)
They've started a riot to cover the sniper.พวกเขาได้เริ่มต้นก่อการจลาจล เพื่อให้ครอบคลุมซุ่มย? In the Name of the Father (1993)
And that's when the riot squad was ordered in.และเมื่อ ทีมจลาจลได้รับคำสั่งสิ่งต่อไปนี้ In the Name of the Father (1993)
Whether Barker was responsible or not... for bringing in the riot squad, Joe never forgave him.ไม่ว่าจะเป็น Barker รับผิดชอบหรือไม่ ... เพื่อนำในทีมจลาจล, โจไม่เคยให้อภัยเขา In the Name of the Father (1993)
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน In the Mouth of Madness (1994)
Sporadic riots continue to hit Eastern cities... and reports of violence from Boston and Philadelphia... are now coming in.เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่อง ทางด้านตะวันออกของเมือง และมีรายงานการจลาจลที่บอสตันและฟิลลาเดลเฟีย เกิดในขณะนี้เช่นกัน In the Mouth of Madness (1994)
The irony is that most of the stores... destroyed during the riots were owned by black people.คำเยาะเย้ย / ส่วนใหญ่ได้ยินมาจากที่ร้านค้า... . ร้านนั่นถูกทำลายในขณะที่เกิดจลาจล / แล้วก็มีคนดำเป็นเจ้าของ American History X (1998)
It's like we had in Watts or the riots in Chicago in '68.มันเหมือนกับที่เราเคยเป็นกันตอนอยู่แวตต์ / หรือที่เกิดการจลาจลที่ชิคาโก้ ในปี 68 American History X (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riotBig cities have too high a potential for riots.
riotHe instigated the riot.
riotLander assumes that rioting and gang behavior are a result of poverty and poor economic conditions.
riotLive a riotous life.
riotNot less than 10 people were arrested for being involved in the riot.
riotRumor of a riot was in the air.
riotSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.
riotSuppress a riot.
riotThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.
riotThe authorities sent in troops to quell the riot.
riotThe garden was a riot of color.
riotThe police are going all out to keep down the rioting bikers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ก่อการจลาจล[N] rioter, See also: rebel, revolutionary, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, ผู้ก่อการร้าย, Example: ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ก่อการจลาจล เพื่อให้หยุดทำลายทรัพย์สินของรัฐ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ทำความวุ่นวายหรือความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง
กริวกราว[ADV] tumultuously, See also: riotously, boisterously, uproariously, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, Example: ทหารยกทัพมาโห่เสียงกริวกราว, Thai definition: ดังเพราะเสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง
การจลาจล[N] insurrection, See also: riot, Example: ประชาชนก่อการจลาจลเพราะไม่พอใจรัฐบาล
จลาจล[N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; riot   FR: insurrection [f] ; émeute [f]
การจราจล[n.] (kān jarājøn) EN: rebellion ; riot ; sedition   
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak chāt) EN: patriotism   FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ลานตา[adv.] (lān tā) EN: a profusion ; riot of   
ลัทธิชาฅินิยม[n. exp.] (latthi chāt niyom) EN: patriotism ; nationalism   FR: patriotisme [m] ; nationalisme [f]
หลุยส์ เบลริโอ[n. prop.] (Luis Blēriō) EN: Louis Blériot   FR: Louis Blériot
แมริออท โฮเต็ล[TM] (Maēriøt Hōtēl = Maēriøt Hōtēo ) EN: Marriott Hotel   FR: hôtel Mariott [m]
นกขมิ้น[n.] (nok khamin) EN: oriole   FR: loriot [m]
นกขมิ้นแดง[n. exp.] (nok khamin daēng) EN: Maroon Oriole   FR: Loriot pourpré [m] ; Loriot purpurin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIOT R AY1 AH0 T
RIOTS R AY1 AH0 T S
RIOTED R AY1 AH0 T IH0 D
RIOTER R AY1 AH0 T ER0
RIOTS' R AY1 AH0 T S
RIOTERS R AY1 AH0 T ER0 Z
RIOTING R AY1 AH0 T IH0 NG
RIOTOUS R AY1 AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riot (v) rˈaɪət (r ai1 @ t)
riots (v) rˈaɪəts (r ai1 @ t s)
rioted (v) rˈaɪətɪd (r ai1 @ t i d)
rioter (n) rˈaɪətər (r ai1 @ t @ r)
rioters (n) rˈaɪətəz (r ai1 @ t @ z)
rioting (v) rˈaɪətɪŋ (r ai1 @ t i ng)
riotous (j) rˈaɪətəs (r ai1 @ t @ s)
riotously (a) rˈaɪətəsliː (r ai1 @ t @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴乱[bào luàn, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] riot; rebellion; revolt, #25,860 [Add to Longdo]
防暴警察[fáng bào jǐng chá, ㄈㄤˊ ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] riot police; riot squad, #43,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschreitung {f}; Tumult {m}; Aufstand {m} | Ausschreitungen {pl}; Unruhen {pl}; Tumulte {pl}; Aufstände {pl}riot | riots [Add to Longdo]
Überfallkommando {n}riot squad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
グリオ;グリオー[, gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard [Add to Longdo]
チャリオット[, chariotto] (n) chariot [Add to Longdo]
ニカの乱[ニカのらん, nika noran] (n) the Nika riots which took place in 532 in Constantinople [Add to Longdo]
パトリオティズム[, patorioteizumu] (n) patriotism; (P) [Add to Longdo]
ヘリオトロープ[, heriotoro-pu] (n) heliotrope [Add to Longdo]
ヘリオトロピン[, heriotoropin] (n) heliotropin [Add to Longdo]
マルビレテングギンザメ属[マルビレテングギンザメぞく, marubiretenguginzame zoku] (n) Neoharriotta (genus with three species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
愛国[あいこく, aikoku] (n,adj-no) love of (one's) country; patriotism; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
切り落し[きりおとし, kiriotoshi] clipping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riot \Ri"ot\, v. t.
   To spend or pass in riot.
   [1913 Webster]
 
      [He] had rioted his life out.      --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riot \Ri"ot\, n. [OF. riote, of uncertain origin; cf. OD. revot,
   ravot.]
   1. Wanton or unrestrained behavior; uproar; tumult.
    [1913 Webster]
 
       His headstrong riot hath no curb.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive and exxpensive feasting; wild and loose
    festivity; revelry.
    [1913 Webster]
 
       Venus loveth riot and dispense.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The lamb thy riot dooms to bleed to-day. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The tumultuous disturbance of the public peace by an
    unlawful assembly of three or more persons in the
    execution of some private object.
    [1913 Webster]
 
   {To run riot}, to act wantonly or without restraint.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riot \Ri"ot\, v. i. [imp. & p. p. {Rioted}; p. pr. & vb. n.
   {Rioting}.] [OF. rioter; cf. OD. ravotten.]
   1. To engage in riot; to act in an unrestrained or wanton
    manner; to indulge in excess of luxury, feasting, or the
    like; to revel; to run riot; to go to excess.
    [1913 Webster]
 
       Now he exact of all, wastes in delight,
       Riots in pleasure, and neglects the law. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       No pulse that riots, and no blood that glows.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To disturb the peace; to raise an uproar or
    sedition. See {Riot}, n., 3. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riot
   n 1: a public act of violence by an unruly mob [syn: {riot},
      {public violence}]
   2: a state of disorder involving group violence [syn: {rioting},
     {riot}]
   3: a joke that seems extremely funny [syn: {belly laugh},
     {sidesplitter}, {howler}, {thigh-slapper}, {scream}, {wow},
     {riot}]
   4: a wild gathering involving excessive drinking and promiscuity
     [syn: {orgy}, {debauch}, {debauchery}, {saturnalia}, {riot},
     {bacchanal}, {bacchanalia}, {drunken revelry}]
   v 1: take part in a riot; disturb the public peace by engaging
      in a riot; "Students were rioting everywhere in 1968"
   2: engage in boisterous, drunken merrymaking; "They were out
     carousing last night" [syn: {carouse}, {roister}, {riot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top