Search result for

tumultuous

(27 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumultuous-, *tumultuous*, tumultuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tumultuous[ADJ] อึกทึกครึกโครม, See also: โกลาหล
tumultuous[ADJ] ว้าวุ่นใจ
tumultuously[ADV] อย่างอึกทึกครึกโครม
tumultuousness[N] ความอึกทึกครึกโครม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly,agitated,disturbed

English-Thai: Nontri Dictionary
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
COUPLED WITH MY PARENTS' TUMULTUOUS DIVORCEบวกกับเรื่องหย่าร้างที่วุ่นวายของพ่อกับแม่ Valley Girls (2009)
A tumultuous childhood.ชีวิตวัยเด็กอันแสนวุ่นวาย Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
He was Director of the CIA for three and a half tumultuous years before being elected vice president.เขาคืออดีตผู้อำนวยการของ ซีไอเอ 3 ปี ครึ่งแห่งช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวาย ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น รองประธานาธิบดี In Memoriam (2012)
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก The Big Short (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงม[ADV] tumultuously, See also: loudly, in noisy disorder, uproariously, Example: เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี, Thai definition: เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจำนวนมาก
เอะอะ[ADJ] boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
กริวกราว[ADV] tumultuously, See also: riotously, boisterously, uproariously, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, Example: ทหารยกทัพมาโห่เสียงกริวกราว, Thai definition: ดังเพราะเสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง
ดังระงม[ADV] loud, See also: tumultuously, noisily, uproariously, Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่, Example: เสียงลูกนกแหกปากร้องดังระงมลงมาจากซุ้มกระดังงา, Thai definition: อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด
อลเวง[ADJ] chaotic, See also: tumultuous, disordered, confused, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, Example: พฤติกรรมนอกแบบนิติธรรมที่ได้เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาอลเวงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนานาประการ, Thai definition: ที่ไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous   
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered   
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous   

CMU English Pronouncing Dictionary
TUMULTUOUS    T UW2 M AH1 L CH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tumultuous    (j) (t y uu1 m uh1 l ch u@ s)
tumultuously    (a) (t y uu1 m uh1 l ch u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious [Add to Longdo]
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity [Add to Longdo]
物議騒然[ぶつぎそうぜん, butsugisouzen] (n,adj-t,adv-to) tumultuous public discussion; noisy public criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumultuous \Tu*mul"tu*ous\ (t[-u]*m[u^]l"t[-u]*[u^]s), a. [L.
   tumultuosus: cf. F. tumultueux.]
   1. Full of tumult; characterized by tumult; disorderly;
    turbulent.
    [1913 Webster]
 
       The flight became wild and tumultuous. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conducted with disorder; noisy; confused; boisterous;
    disorderly; as, a tumultuous assembly or meeting.
    [1913 Webster]
 
   3. Agitated, as with conflicting passions; disturbed.
    [1913 Webster]
 
       His dire attempt, which, nigh the birth
       Now rolling, boils in his tumultuous breast.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Turbulent; violent; as, a tumultuous speech.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disorderly; irregular; noisy; confused; turbulent;
     violent; agitated; disturbed; boisterous; lawless;
     riotous; seditious.
     [1913 Webster] -- {Tu*mul"tu*ous*ly}, adv. --
     {Tu*mul"tu*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tumultuous
   adj 1: characterized by unrest or disorder or insubordination;
       "effects of the struggle will be violent and disruptive";
       "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous
       years of his administration"; "a turbulent and unruly
       childhood" [syn: {disruptive}, {riotous}, {troubled},
       {tumultuous}, {turbulent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top