ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uproariously

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uproariously-, *uproariously*, uproarious
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอิกเกริก[ADV] be boisterous, See also: uproariously, loudly, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Example: ผู้คนต่างพากันตบมือไชโยโห่ร้อง และกระโดดโลดเต้นกันอย่างเอิกเกริก เมื่อประธานาธิบดีประกาศลาออก, Thai definition: ดังลั่น
กริว[V] uproariously, Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว, Ant. เงียบ, สงบ, Example: พวกเราโห่กันกริวเมื่อสิ้นคำปราศรัยของเขา
ครืนครั่น[ADV] clamorous, See also: uproariously, vociferously, loudly, Syn. ครื้นครั่น, กึกก้อง, สนั่น, Example: เสียงดนตรีดังครืนครั่นไปทั่วงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly   
เซ็งแซ่[adv.] (sengsaē) EN: uproariously   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uproariously (a) ˈʌprˈɔːrɪəʳsliː (uh1 p r oo1 r i@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uproarious \Up*roar"i*ous\, a.
   Making, or accompanied by, uproar, or noise and tumult; as,
   uproarious merriment.
   [1913 Webster] -- {Up*roar"i*ous*ly}, adv. --
   {Up*roar"i*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uproariously
   adv 1: in a hilarious manner; "hilariously funny" [syn:
       {hilariously}, {uproariously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top