Search result for

rf

(89 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rf-, *rf*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
RFID (uniq ) Radio Frequency Identification

English-Thai: Longdo Dictionary
perfume(n) น้ำหอม
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
surface tension(n) แรงตึงผิว
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rfอาร์เอฟ <คำอ่าน>ย่อมาจาก radio frequency หมายถึง คลื่นความถี่วิทยุ
rfiอาร์เอฟไอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก radio frequency interference หมายถึง การรบกวนของคลื่นวิทยุในหลาย ๆ ความถี่
air-to-surfaceadj. จากเครื่องบินสู่พื้นดิน
arf(อาร์ฟ) interj. เสียงร้องของสุนัข abbr. acute renal failure
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนาม
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
airfield(n) สนามบิน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RF (radio frequency)อาร์เอฟ (ความถี่วิทยุ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
RFC (request for comment)อาร์เอฟซี (เอกสารขอความเห็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RFI (request for information)อาร์เอฟไอ (เอกสารขอสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RFP (request for proposal)อาร์เอฟพี (เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RFQ (request for quotation)อาร์เอฟคิว (เอกสารเชิญชวนเสนอราคา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RFCs (n) เอกสาร ที่ใช้เป็นมาตราฐาน เพื่อการอ้างอิง ของ Internet

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're trying to get a lock on your signal there, but we're getting some rf interference.เรากำลังพยายามตรวจจับสัญญาณพวกคุณ แต่เราเจอคลื่น RF แทรกซ้อน The Beginning of the End (2008)
I don't want a scanner or a $20 Rf detector tanking this operation.ฉันไม่ต้องการ ให้มีเครื่องดักฟังในรัศมี20 ไมล์ ทำตามแผนต่อ Na Triobloidi (2009)
Yeah. Used mostly for rformance art.ใช่ ส่วนใหญ่ใช้ในการแสดงโชว์งานศิลปะ Bolt Action (2009)
You must understand, the RFF has no money.คุณต้องเข้าใจนะว่า ฝ่ายปฏิวัติเราไม่มีเงินแล้ว The International (2009)
We believe that, with the right kind of direction and support the RFF could become a very influential force in your country.เราเชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนและชี้นำที่ถูกทาง ฝ่ายปฏิวัติของคุณจะมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ The International (2009)
You should look into the rf.คุณน่าจะดูบนหลังคานะ Chuck Versus the First Fight (2010)
I can send an RF signal, but you said rolling code, so that means billions of combinations.นั่นหมายถึงรหัสเป็นพันล้านตัวเลยนะ The Boost Job (2010)
See if you can snag any wideband RF transmissions.สัญญาณคลื่นวิทยุสักความถี่หนึ่ง Rough Trade (2010)
Hey. This thing's got an RFID antenna.เฮ้ เจ้านี่มีสายอากาศอาร์เอฟไอดีด้วยล่ะ The Ho Ho Ho Job (2010)
Between the kettle and the RFID readers,ด้วยการใช้ The Ho Ho Ho Job (2010)
Santos, you said you were tracking massive RF signals?งั้นไอ้สิ่งนั้นต้องใช้พลังงาน Battle Los Angeles (2011)
He used his credit card earlier this evening at an RFT comics in hoboken.เขาใช้บัตรเครดิตเมื่อเย็น ที่ร้านหนังสือการ์ตูน Free (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
rfenอนุญาตให้
darf, See also: dürfen
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射频调谐器[shè pín tiáo xié qì, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˊ ㄑㄧˋ, / 調] RF tuner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 RF
   n 1: a substance produced by the hypothalamus that is capable of
      accelerating the secretion of a given hormone by the
      anterior pituitary gland [syn: {releasing factor},
      {releasing hormone}, {RF}]
   2: a radioactive transuranic element which has been synthesized
     [syn: {rutherfordium}, {Rf}, {unnilquadium}, {Unq}, {element
     104}, {atomic number 104}]
   3: a complex neural network in the central core of the
     brainstem; monitors the state of the body and functions in
     such processes as arousal and sleep and attention and muscle
     tone [syn: {reticular formation}, {RF}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RF
     Radio Frequency (mobile-systems)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top