ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butterfly

B AH1 T ER0 F L AY2   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butterfly-, *butterfly*, butterf
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butterfly[N] ผีเสื้อ
butterfly[N] การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly[N] คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ, Syn. scatterbrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
butterfly(n) ผีเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butterfly valve; throttle; throttle plate; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Butterfly Areaลักษณะคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Butterfly Shapeลักษณะเหมือนผีเสื้อ [การแพทย์]
butterfly valvebutterfly valve, ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll be a butterfly someday.สักวันมันจะกลายเป็นผีเสื้อ Snow White: A Tale of Terror (1997)
"like a butterfly with sore feet."ขนาดแซม สนีดยังชม "เหมือนกับผีเสื้อเต้นระบำ" The Legend of Bagger Vance (2000)
I've done many disreputable things, but lying about sitting in butterfly chairs is lower than even I would go.ผมได้ทำเรื่องไม่ดีมาหลายอย่าง แต่การโกหกว่าเคยนั่งเก้าอี้ทรงผีเสื้อนี่ ผมไม่เคยได้ลองเลย Hope Springs (2003)
Brianna! After the flip, it's the butterfly rollover.หลังบิดตัวแล้ว มันเป็นท่าผีเสื้อหมุนตัว A Cinderella Story (2004)
And I bought these butterfly clips so that you can use it... and clip the braids back.ฉันซื้อกิ๊บผีเสื้อมาให้เธอ ติดกับเปียสิ แต่อย่าดึงนะ The Perfect Man (2005)
We got Creepy pinned like a butterfly for weeks.เราเฝ้าดูเขามาเป็นสัปดาห์แล้ว V for Vendetta (2005)
She's moves as though a butterfly does.นางเคลื่อนไหวอ่อนช้อยราวผีเสื้อ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
It's called the butterfly effect.มันเรียกว่า butterfly effect Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
You step on a butterfly today, three years from now, a million people are wiped out.ถ้าลูกทำให้มันเกิดขึ้นวันนี้ สามปีต่อจากนี้ คนเป็นล้านจะต้องตาย Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
It's the butterfly effect, Peter.มันคือ บัตเตอร์ฟาย เอฟเฟค, ปีเตอร์ Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Same kind of butterfly rashing?แบบเดียวกับผื่นผีเสื้อ? Page Turner (2008)
The butterfly effect.ทฤษฎี บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟค The Damage a Man Can Do (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butterflyA bat flying in the sky looks like a butterfly.
butterflyA butterfly is a mature caterpillar.
butterflyA hummingbird is no larger than a butterfly.
butterflyHe happened to catch sight of a rare butterfly.
butterflyHe picked up a butterfly between his thumb and forefinger.
butterflyI caught a beautiful butterfly.
butterflyIs it a butterfly or a moth?
butterflyIt takes two years for the butterfly to mature.
butterfly'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
butterflyOh, there's a butterfly!
butterflyThe caterpillar turned into a butterfly.
butterflyThe children were mending their butterfly-nets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily   
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm   
งวงผีเสื้อ[n. exp.] (ngūang phīseūa) EN: sucking trunk of a butterfly   
ผีเสื้อ[n.] (phīseūa) EN: butterfly   FR: papillon [m]
ผีเสื้อกลางวัน[n. exp.] (phīseūa klāngwan) EN: butterfly   FR: papillon de jour [m]
ผีเสื้อหนอนมะนาว [n. exp.] (phīseūa nøn manāo) EN: Lime Butterfly   
ว่ายท่าผีเสื้อ[n. exp.] (wāi thā phīseūa) EN: butterfly stroke   FR: nage papillon [f] ; brasse papillon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTERFLY B AH1 T ER0 F L AY2
BUTTERFLY'S B AH1 T ER0 F L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butterfly (n) bˈʌtəflaɪ (b uh1 t @ f l ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,180 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,210 [Add to Longdo]
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, ] butterfly stroke (swimming), #35,866 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] butterfly, #50,573 [Add to Longdo]
[, ㄏㄨˊ, ] butterfly, #79,084 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly [Add to Longdo]
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, / ] butterfly (family) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regelklappe {f}butterfly valve [Add to Longdo]
Falter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Tagfalter {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]
Schmetterling {m} [zool.] | Schmetterlinge {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish [Add to Longdo]
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butterfly \But"ter*fly`\, n.; pl. {Butterflies}. [Perh. from the
   color of a yellow species. AS. buter-fl[=e]ge,
   buttor-fle['o]ge; cf. G. butterfliege, D. botervlieg. See
   {Butter}, and {Fly}.] (Zool.)
   A general name for the numerous species of diurnal
   Lepidoptera.
 
   Note: [See Illust. under {Aphrodite}.]
      [1913 Webster]
 
   {Asclepias butterfly}. See under {Asclepias}.
 
   {Butterfly fish} (Zool.), the ocellated blenny ({Blennius
    ocellaris}) of Europe. See {Blenny}. The term is also
    applied to the flying gurnard.
 
   {Butterfly shell} (Zool.), a shell of the genus {Voluta}.
 
   {Butterfly valve} (Mech.), a kind of double clack valve,
    consisting of two semicircular clappers or wings hinged to
    a cross rib in the pump bucket. When open it somewhat
    resembles a butterfly in shape.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butterfly
   n 1: diurnal insect typically having a slender body with knobbed
      antennae and broad colorful wings
   2: a swimming stroke in which the arms are thrown forward
     together out of the water while the feet kick up and down
     [syn: {butterfly}, {butterfly stroke}]
   v 1: flutter like a butterfly
   2: cut and spread open, as in preparation for cooking;
     "butterflied shrimp"
   3: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
     guys always try to chat up the new secretaries"; "My husband
     never flirts with other women" [syn: {chat up}, {flirt},
     {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette}, {romance},
     {philander}, {mash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top