Search result for

butterfly

(72 entries)
(0.0842 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butterfly-, *butterfly*, butterf
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butterfly[N] ผีเสื้อ
butterfly[N] การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly[N] คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ, Syn. scatterbrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
butterfly(n) ผีเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butterfly valve; throttle; throttle plate; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Butterfly Areaลักษณะคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Butterfly Shapeลักษณะเหมือนผีเสื้อ [การแพทย์]
butterfly valvebutterfly valve, ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Butterfly!ผีเสื้อ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Legend says you will be able to hear a butterfly's wing beat.ไม่มีใครรู้หรอก แต่ตำนานบอกว่า เขาจะได้ยินเสียงผีเสื้อ Kung Fu Panda (2008)
I'm not either. But the point is, you're a butterfly now, not an earthworm.ฉันก็งงตัวเองอยู่ แต่ประเด็กนจริงๆก็คือ ตอนนี้เธอสวยขึ้นมามากๆแล้ว ไม่ได้เป็นคนขี้เหร่อีกต่อไป The House Bunny (2008)
I was thinking about getting a butterfly tattoo about yea big on my ankle.คือฉันกำลังคิดอยากไปสักรูปผีเสื้อ ขนาดประมาณนี้ตรงข้อเท้า 500 Days of Summer (2009)
Butterfly investments, futures. That sort of thing.การลงทุนบัตเตอร์ฟลาย อนาคตการลงทุนทำนองนั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
- Butterfly investments. - [indistinct chattering]ลงทุนแบบโง่ๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
It's a beautiful butterfly. It's fantastic.เป็นผีเสื้อที่สวยมากเลยจ๊ะ น่าทึ่งจริงๆ Orphan (2009)
Books? Butterfly knife?หนังสือ มีดพับ After School Special (2009)
Chuck's a social butterfly by nature.ชัคชอบทำตัวเหมือนกับผีเสื้อ ล่องลอยไปมา Chuck Versus the Predator (2009)
butterfly lesions to the face.จากสมองด้านในจนถึงใบหน้า Night of Desirable Objects (2009)
Trapping a hurricane with a butterfly net?จะจับเฮอริเคน\ ด้วยตาข่ายดักผีเสื้อเหรอ Free to Be You and Me (2009)
It's the butterfly effect.มันคือการเปลี่ยนอดีต Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butterflyA bat flying in the sky looks like a butterfly.
butterflyA butterfly is a mature caterpillar.
butterflyA hummingbird is no larger than a butterfly.
butterflyHe happened to catch sight of a rare butterfly.
butterflyHe picked up a butterfly between his thumb and forefinger.
butterflyI caught a beautiful butterfly.
butterflyIs it a butterfly or a moth?
butterflyIt takes two years for the butterfly to mature.
butterfly'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.
butterflyOh, there's a butterfly!
butterflyThe caterpillar turned into a butterfly.
butterflyThe children were mending their butterfly-nets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily   
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm   
งวงผีเสื้อ[n. exp.] (ngūang phīseūa) EN: sucking trunk of a butterfly   
ผีเสื้อ[n.] (phīseūa) EN: butterfly   FR: papillon [m]
ผีเสื้อกลางวัน[n. exp.] (phīseūa klāngwan) EN: butterfly   FR: papillon de jour [m]
ผีเสื้อหนอนมะนาว [n. exp.] (phīseūa nøn manāo) EN: Lime Butterfly   
ว่ายท่าผีเสื้อ[n. exp.] (wāi thā phīseūa) EN: butterfly stroke   FR: nage papillon [f] ; brasse papillon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTERFLY    B AH1 T ER0 F L AY2
BUTTERFLY'S    B AH1 T ER0 F L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butterfly    (n) (b uh1 t @ f l ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regelklappe {f}butterfly valve [Add to Longdo]
Falter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Tagfalter {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]
Schmetterling {m} [zool.] | Schmetterlinge {pl}butterfly | butterflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish [Add to Longdo]
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,180 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,210 [Add to Longdo]
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, ] butterfly stroke (swimming), #35,866 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] butterfly, #50,573 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] butterfly, #79,084 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly [Add to Longdo]
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, / ] butterfly (family) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butterfly \But"ter*fly`\, n.; pl. {Butterflies}. [Perh. from the
   color of a yellow species. AS. buter-fl[=e]ge,
   buttor-fle['o]ge; cf. G. butterfliege, D. botervlieg. See
   {Butter}, and {Fly}.] (Zool.)
   A general name for the numerous species of diurnal
   Lepidoptera.
 
   Note: [See Illust. under {Aphrodite}.]
      [1913 Webster]
 
   {Asclepias butterfly}. See under {Asclepias}.
 
   {Butterfly fish} (Zool.), the ocellated blenny ({Blennius
    ocellaris}) of Europe. See {Blenny}. The term is also
    applied to the flying gurnard.
 
   {Butterfly shell} (Zool.), a shell of the genus {Voluta}.
 
   {Butterfly valve} (Mech.), a kind of double clack valve,
    consisting of two semicircular clappers or wings hinged to
    a cross rib in the pump bucket. When open it somewhat
    resembles a butterfly in shape.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butterfly
   n 1: diurnal insect typically having a slender body with knobbed
      antennae and broad colorful wings
   2: a swimming stroke in which the arms are thrown forward
     together out of the water while the feet kick up and down
     [syn: {butterfly}, {butterfly stroke}]
   v 1: flutter like a butterfly
   2: cut and spread open, as in preparation for cooking;
     "butterflied shrimp"
   3: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
     guys always try to chat up the new secretaries"; "My husband
     never flirts with other women" [syn: {chat up}, {flirt},
     {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette}, {romance},
     {philander}, {mash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top