Search result for

arf

(45 entries)
(0.1755 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arf-, *arf*.
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arf(อาร์ฟ) interj. เสียงร้องของสุนัข abbr. acute renal failure
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนาม
carfare(คาร์'แฟร์) n. ค่าโดยสารรถ
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
dwarf tape wormพยาธิตืดแคระ
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
dwarf(n) คนแคระ,พืชหรือสัตว์ที่เตี้ยแคระ
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
scarf(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าคล้องคอ,เน็คไท
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ
wharf(n) ท่าเรือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไล    [N] Arfeuillea arborescens Pierre, Syn. ต้นตะไล, ต้นคงคาเดือด, Example: ต้นตะไลใช้ทำยาได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Arfeuillea arborescens Pierre ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง สูง 8-10 เมตร มีพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3-4 คู่ ดอกเล็กสีม่วงดำ หอมมาก ผลมีปีกบางๆ 3 ปีก เปลือกใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางที[adv.] (bāngthī) EN: sometimes   FR: quelquefois ; parfois
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) FR: défectueux ; imparfait
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
darf, See also: dürfen
entschärfen(vt) |entschärfte, hat entschärft| ทำให้ใช้การไม่ได้ ทำให้หมดอันตราย เช่น Die Waffenruhe kann den Konflikt nicht entschärfen.; In der Nähe eines Herner Chemiewerkes wird an diesem Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オトシンクルス[, otoshinkurusu] (n) dwarf sucker (Otocinclus spp.) (lat [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
ガー[, ga-] (n) (See ガーパイク) gar (any fish of family Lepisosteidae); garfish; garpike [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーフィック[ばーふぃっく, ba-fikku] barfic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top