Search result for

echo

(39 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echo-, *echo*
Possible hiragana form: えちょ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bubbles is right. Go echo.ฟองอากาศถูกต้องไปทำ เอกโค่ Birthmarks (2008)
We did a three-dimensional echo.เราทำเอ็กโคสามมิติ.. Birthmarks (2008)
Kutner and Foreman, do an echo.คัทเนอร์กับโฟร์แมนไปทำเอ็กโค่ Emancipation (2008)
Kutner can do the echo on his own.คัทเนอร์ทำคนเดียวก็ได้ Emancipation (2008)
Echo showed no heart damage.เอ็กโค่ไม่ได้แสดงว่าหัวใจเสียหาย Emancipation (2008)
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
You mad at me because you think Kutner screwed up the echo?คุณทำบ้าๆใส่ฉันเพราะคุณคิดว่า คัดเนอร์ทำเครื่องเอ็กโค่พัง Emancipation (2008)
I didn't screw up the echo.ผมไม่ได้ทำเครื่องเอ็กโค่พัง Emancipation (2008)
If you'd run the echo that you didn't run before giving her the beta-blockersถ้าคุณใช้เครื่องแอกโค่ ซึ่งคุณไม่ได้ใช้ ก่อนที่จะให้ยาต้านเบต้ากับเธอ Emancipation (2008)
Echo, what is wrong with you?เอ็คโค่ นายเป็นอะไรไป? Rookies (2008)
This is Echo.คนนี้เอ็คโค่ครับ Rookies (2008)
- Sorry, Echo. I jumped that one.-โทษที เอ็คโค่ ฉันเก็บมันเอง Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
echoThe shout sound echoes loud.
echoIf you shout from the top of a cliff, you can hear the echo of your voice.
echoHe echoes his wife in everything.
echoThe valley echoes the sound of the waterfall.
echoHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.
echoHer laughter echoed through the house.
echoWe heard the echo of our voices from the other side of the valley.
echoI just echoed his opinion.
echoThe valley echoed with his call.
echoThe room echoes with his voice.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echo {n}; Wiederhall {m} | Echos {pl}echo | echoes [Add to Longdo]
Echofunktion {f}echo feature [Add to Longdo]
Echograf {m}; Echograph {m}echograph [Add to Longdo]
Echografie {f}; Echographie {f}echography [Add to Longdo]
Echolot {n}echo-sounder; sounding [Add to Longdo]
Echolotung {f}echolocation [Add to Longdo]
Echomodus {m}blipmode [Add to Longdo]
Echoprüfung {f}echo check [Add to Longdo]
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Echo \Ech"o\, v. t. [imp. & p. p. {Echoed}; p. pr. & vb. n.
   {Echoing}. -- 3d pers. sing. pres. {Echoes}.]
   1. To send back (a sound); to repeat in sound; to
    reverberate.
    [1913 Webster]
 
       Those peals are echoed by the Trojan throng.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The wondrous sound
       Is echoed on forever.         --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat with assent; to respond; to adopt.
    [1913 Webster]
 
       They would have echoed the praises of the men whom
       they envied, and then have sent to the newspaper
       anonymous libels upon them.      --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Echo \Ech"o\ ([e^]k"[-o]), n.; pl. {Echoes} ([e^]k"[=o]z). [L.
   echo, Gr. 'hchw` echo, sound, akin to 'hchh`, 'h^chos, sound,
   noise; cf. Skr. v[=a][,c] to sound, bellow; perh. akin to E.
   voice: cf. F. ['e]cho.]
   1. A sound reflected from an opposing surface and repeated to
    the ear of a listener; repercussion of sound; repetition
    of a sound.
    [1913 Webster]
 
       The babbling echo mocks the hounds.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The woods shall answer, and the echo ring. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Sympathetic recognition; response; answer.
    [1913 Webster]
 
       Fame is the echo of actions, resounding them.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Many kind, and sincere speeches found an echo in his
       heart.                --R. L.
                          Stevenson.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Myth. & Poetic) A wood or mountain nymph, regarded as
      repeating, and causing the reverberation of them.
      [1913 Webster]
 
         Sweet Echo, sweetest nymph, that liv'st unseen
         Within thy airy shell.      --Milton.
    (b) (Gr. Myth.) A nymph, the daughter of Air and Earth,
      who, for love of Narcissus, pined away until nothing
      was left of her but her voice.
      [1913 Webster]
 
         Compelled me to awake the courteous Echo
         To give me answer from her mossy couch.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   4. (Whist, Contract Bridge)
    (a) A signal, played in the same manner as a trump signal,
      made by a player who holds four or more trumps (or as
      played by some exactly three trumps) and whose partner
      has led trumps or signaled for trumps.
    (b) A signal showing the number held of a plain suit when
      a high card in that suit is led by one's partner.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Echo organ} (Mus.), a set organ pipes inclosed in a box so
    as to produce a soft, distant effect; -- generally
    superseded by the swell.
 
   {Echo stop} (Mus.), a stop upon a harpsichord contrived for
    producing the soft effect of distant sound.
 
   {To applaud to the echo}, to give loud and continuous
    applause. --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       I would applaud thee to the very echo,
       That should applaud again.      --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Echo \Ech"o\, v. i.
   To give an echo; to resound; to be sounded back; as, the hall
   echoed with acclamations. "Echoing noise." --Blackmore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 echo
   n 1: the repetition of a sound resulting from reflection of the
      sound waves; "she could hear echoes of her own footsteps"
      [syn: {echo}, {reverberation}, {sound reflection},
      {replication}]
   2: (Greek mythology) a nymph who was spurned by Narcissus and
     pined away until only her voice remained
   3: a reply that repeats what has just been said
   4: a reflected television or radio or radar beam
   5: a close parallel of a feeling, idea, style, etc.; "his
     contention contains more than an echo of Rousseau"; "Napoleon
     III was an echo of the mighty Emperor but an infinitely
     better man"
   6: an imitation or repetition; "the flower arrangement was
     created as an echo of a client's still life"
   v 1: to say again or imitate; "followers echoing the cries of
      their leaders" [syn: {repeat}, {echo}]
   2: ring or echo with sound; "the hall resounded with laughter"
     [syn: {resound}, {echo}, {ring}, {reverberate}]
   3: call to mind; "His words echoed John F. Kennedy" [syn:
     {echo}, {recall}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ECHO
     European Community Host Organisation (org., Europe)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 echo [ɛxo]
   echo
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Echo [ɛxo]
   Echo
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Echo [ɛçoː] (n) , s.(n )
   echo
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top