Search result for

silhouette

(47 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silhouette-, *silhouette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silhouette[N] ภาพเงา, See also: ภาพสีดำบนพื้นสีขาว, Syn. contour, shape
silhouette[N] โครงร่าง, See also: เค้าโครง, Syn. profile, outline
silhouette[VT] วาดภาพโครงร่างสีดำ, Syn. outline
silhouette against[PHRV] เห็นเป็นสีดำเด่นออกมาจากภาพด้านหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silhouette(ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silhouetteภาพเงาทึบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I feel like I'm going to take a shower and see your silhouette on the shower curtain.ฉันรู้สึกเหมือนฉันจะเข้าไปอาบน้ำ และเห็นเงาของนายบนม่าน The Happening (2008)
It was still dark and the silhouettes of the tree branches...ตอนนั้นยังมืดอยู่ แล้วเงาของกิ่งไม้... Chapter Three 'Building 26' (2009)
Silhouette, murdered a victim of her own indecent lifestyle.ซิลลูเอทท์, โดนเก็บ... ... เหยื่อจากการใช้ชีวิตผิดเพศ Watchmen (2009)
Beautiful silhouette. I saw you out there.ภาพเงาสวยนะ ผมเห็นคุณข้างนอกนั้น When in Rome (2010)
Our silhouettes enclosing in the passion Heart dashing[เก็บความทรงจำนี้ไว้ จนกว่าเราจะพบกันอีก] ลาก่อน! Our Family Wedding (2010)
In a vacant lot about 40 yards away, a sniper fired a single shot from a high-powered rifle at Evers' silhouette.ในพื้นที่ว่างห่างไป 40 หลา มือปืนลั่นไกปืนไรเฟิลกำลังแรง ไปที่เงาร่างของเอเวอร์ส The Help (2011)
♪ paint your silhouetteจะเขียนร่างของพวกเธอไว้ The Kids Are Not All Right (2011)
Silhouettes when our bodies finally goเธอทำงานมาหรือเปล่า, จอร์จ? The Art of Getting By (2011)
He spoke of a gentle light and a silhouetted figure bathed in warmth who welcomed him but told him it wasn't his time.เขาพูดกับแสงสว่างที่อ่อนโยนนั่น และมีเงาดำๆปลอบโยนเขา และต้อนรับเขา แต่บอกเขา มันไม่ใช่เวลาของเขา Epilogue (2011)
A galaxy in near-infrared light with streaming tendrils of dust hurled outward by those exploding supernovas, silhouetted against a backdrop of countless stars.แล้วนี้เป็นทางช้างเผือกที่เราจะได้เห็น กาแล็คซี่ในที่มีแสงอินฟราเรดใกล้ กับสตรีมมิ่งไม้เลื้อยของฝุ่นละออง Sisters of the Sun (2014)
Well, it cuts a hell of a silhouette.ก็ดูก้าวหน้าดีนะคะ Many Heads, One Tale (2015)
I am proud that my silhouette is curvyฉันภูมิใจที่เงาของฉันเป็นเส้นโค้ง The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silhouetteA silhouette of a girl appeared on the curtain.
silhouetteI like the silhouette these clothes give me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงา[n.] (ngao) EN: shade ; shadow ; image ; reflection   FR: ombre [f] ; reflet [m] ; silhouette [f]
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage   FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SILHOUETTE    S IH2 L AH0 W EH1 T
SILHOUETTED    S IH2 L AH0 W EH1 T AH0 D
SILHOUETTES    S IH2 L AH0 W EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silhouette    (v) (s i2 l uu e1 t)
silhouetted    (v) (s i2 l uu e1 t i d)
silhouettes    (v) (s i2 l uu e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schattenbild {n} | Schattenbilder {pl}silhouette | silhouettes [Add to Longdo]
Silhouette {f}silhouette [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シースシルエット[, shi-sushiruetto] (n) sheath silhouette [Add to Longdo]
シルエッター[, shiruetta-] (n) silhouetter; (P) [Add to Longdo]
シルエット[, shiruetto] (n) silhouette (fre [Add to Longdo]
ナローシレエット[, naro-shireetto] (n) narrow silhouette [Add to Longdo]
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
影画[かげえ, kagee] (n) silhouette [Add to Longdo]
影像[えいぞう, eizou] (n) silhouette [Add to Longdo]
影法師[かげぼうし, kageboushi] (n) shadow figure; silhouette [Add to Longdo]
映し絵[うつしえ, utsushie] (n) film picture; silhouette [Add to Longdo]
黒影;黒翳[こくえい, kokuei] (n) silhouette; dark shadow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身影[shēn yǐng, ㄕㄣ ˇ, ] silhouette; figure, #5,596 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silhouette \Sil`hou*ette"\, n. [F.; -- so called from Etienne de
   Silhoutte, a French minister of finance in 1759, whise
   diversion it was to make such portraits on the walls of his
   apartments.]
   A representation of the outlines of an object filled in with
   a black color; a profile portrait in black, such as a shadow
   appears to be.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silhouette \Sil`hou*ette"\, v. t.
   To represent by a silhouette; to project upon a background,
   so as to be like a silhouette. [Recent]
   [1913 Webster]
 
      A flock of roasting vultures silhouetted on the sky.
                          --The Century.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silhouette
   n 1: an outline of a solid object (as cast by its shadow)
   2: a drawing of the outline of an object; filled in with some
     uniform color
   v 1: project on a background, such as a screen, like a
      silhouette
   2: represent by a silhouette

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 silhouette [silwɛt]
   outline; silhouette
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Silhouette [ziːluːɛtə] (n) , s.(f )
   outline
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top