Search result for

mirror

(98 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mirror-, *mirror*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mirror[N] กระจก, See also: กระจกเงา, Syn. looking, glass, reflector
mirror[N] เครื่องสะท้อน, See also: เครื่องส่อแสดง, ภาพสะท้อน, สิ่งสะท้อน
mirror[VT] สะท้อน, See also: สะท้อนเงา, Syn. reflect, echo
mirror[VT] เหมือน, See also: เป็นตัวแทนของ, จำลอง, Syn. copy, duplicate
mirrored[ADJ] ซึ่งมีกระจก, See also: ซึ่งสะท้อนแสง, Syn. reflected
mirror image[N] ภาพบนกระจก, Syn. copy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
mirror imageภาพบนกระจก,ภาพกระจก

English-Thai: Nontri Dictionary
mirror(n) กระจกเงา,คันฉ่อง
mirror(vt) ส่อง,สะท้อนแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mirror imageภาพสะท้อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mirror imageภาพกระจกเงา [มีความหมายเหมือนกับ reflected image] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mirror paintingจิตรกรรมกระจกเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mirrorกระจกรับแสง, กระจกเงา [การแพทย์]
Mirror Imageภาพสะท้อนกลับในกระจกเงา, ลักษณะที่เห็นจากกระจกเงา, ภาพในกระจกเงา, เงากระจก [การแพทย์]
Mirror Testการทดลองด้วยกระจก [การแพทย์]
Mirror, Concaveกระจกด้านเว้า [การแพทย์]
Mirror, Half-Silveredกระจกที่ฉาบด้วยเงินครึ่งหนึ่ง [การแพทย์]
Mirror, Planeกระจกด้านเรียบ [การแพทย์]
Mirror-Optic Systemระบบกระจกและเลนส์ [การแพทย์]
Mirrorsกระจก [TU Subject Heading]
Mirrors in architectureกระจกในสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
And smashed a ten-foot antique mirror.แล้วทำกระจกเงาโบราณสูง 10 ฟุตแตก Birthmarks (2008)
And I paid for the mirror.แล้วผมก็จ่ายค่ากระจกไปแล้ว Birthmarks (2008)
It's conjured from clay by powerful magic... the type that can only be invoked by an ancient sorcerer, one who has the power to mirror the spirit of life.มันถูกปลุกเสกขึ้นมาจากดินเหนียวโดยใช้เวทย์มนต์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของเวทย์มนต์โบราณ ผู้ที่ทำได้ต้องมีพลังในการสะท้อนพลังของชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
- Wow, bronze mirrors!- ว้าว กระจกทองเหลือง Portrait of a Beauty (2008)
Did you see the real mirror?เคยเห็นกระจกเงารึเปล่า Portrait of a Beauty (2008)
- Real mirror?- กระจกเงาเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
The precious mirror is broken and you are partly to blameกระจกราคาแพงก็แตกไปแล้ว และท่านก็มีส่วนทำให้มันเสียหาย Portrait of a Beauty (2008)
What if the painting isn't worth the price of the mirror?แล้วถ้าภาพที่วาด มูลค่าของมัน ไม่ได้ถึงราคาของกระจกล่ะ Portrait of a Beauty (2008)
His wit and skills are worth a lot more than the price of the mirrorทักษะและไหวพริบของเขา มีค่ามากกว่ากระจกหลายเท่า Portrait of a Beauty (2008)
I'll pray that we live together happily, painting pictures and making mirrorsข้าขอพรให้เรา ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ให้เจ้าได้เขียนภาพ ส่วนข้าก็ทำกระจกเงาไป Portrait of a Beauty (2008)
This is the mirror that shows one's sins from present lifeนี่คือกระจกเงาที่ใช้สะท้อน ให้เห็นถึงบาปในอดีต Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mirrorA mirror reflects light.
mirrorClear the mirror.
mirrorDon't break a mirror.
mirrorFragments of the mirror were scattered on the floor.
mirrorHasn't he looked at himself in a mirror?
mirrorHe picked up a mirror and examined his tongue.
mirrorHe turned round from side to side to look at himself in the mirror.
mirrorI blew my breath against the mirror.
mirrorI like to have a full-length mirror in my bedroom.
mirrorI'm staring at myself in a mirror.
mirrorI saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
mirrorIts surface was as flat as a mirror.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะท้อนชีวิต[V] give an expression of life, See also: mirror an expression of life
คันฉ่อง[N] mirror, See also: looking-glass, table-mirror, powder-set, Syn. กระจกเงา, Example: ในสมัยโบราณต้องมีการจำหลักไม้ลงบนเครื่องใช้ขนาดใหญ่จำพวกเครื่องเรือน เช่น ตู้ ตั่ง คันฉ่อง และอัฒจันทร์พระ เป็นต้น, Count unit: อัน, Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
คันฉาย[N] mirror, See also: looking-glass, Syn. กระจกเงา, เครื่องส่องหน้า, Count unit: อัน, คัน (มีด้าม), Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
ทรรปณะ[N] mirror, See also: looking glass, reflector, reflecting mirror, Syn. ทัปน, แว่นส่องหน้า, ทรรปณ์, Count unit: อัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระจกเงา[N] mirror, See also: looking glass, Syn. กระจก, กระจกส่อง, คันฉ่อง, Example: นางแบบดูตัวเองในกระจกเงาเพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนเดินแบบ, Count unit: บาน, Thai definition: วัตถุที่มีผิวมันสามารถส่งภาพหรือแสงสะท้อนกลับได้
กระจกส่อง[N] mirror, See also: looking glass, hand-mirror, reflector, Syn. กระจก, กระจกเงา, คันฉ่อง, Example: พฤติกรรมในอดีตสามารถเป็นกระจกส่องมองพฤติกรรมในอนาคตของมนุษย์ได้, Count unit: บาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
กระจก[n.] (krajok) EN: mirror ; looking glass   FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจกดูท้าย[n. exp.] (krajok dū thāi) EN: rearview mirror   
กระจกหลัง[n. exp.] (krajok lang) EN: rearview mirror   
กระจกมองหลัง[X] (krajok møng lang) EN: rearview mirror   FR: rétroviseur [m]
กระจกเงา[n.] (krajokngao) EN: mirror ; looking mirror ; looking glass   FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจกนูน[n. exp.] (krajok nūn) EN: convex mirror   FR: miroir convexe [m]
กระจกส่อง[n. exp.] (krajok sǿng) EN: looking glass ; mirror   
กระจกเว้า[n. exp.] (krajok wāo) EN: concave mirror   FR: miroir concave [m]
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound   FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner

CMU English Pronouncing Dictionary
MIRROR    M IH1 R ER0
MIRRORS    M IH1 R ER0 Z
MIRROR'S    M IH1 R ER0 Z
MIRRORED    M IH1 R ER0 D
MIRRORING    M IH1 R ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mirror    (v) (m i1 r @ r)
mirrors    (v) (m i1 r @ z)
mirrored    (v) (m i1 r @ d)
mirroring    (v) (m i1 r @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spiegel {m} | Spiegel {pl} | sich im Spiegel betrachten | jdm. einen Spiegel vorhaltenmirror | mirrors | to look at oneself in the mirror | to hold a mirror up to someone [Add to Longdo]
Spiegelbild {n}; seitenverkehrtes Bildmirror image [Add to Longdo]
Spiegelschrift {f}mirror writing [Add to Longdo]
spiegelbildlich {adj}mirror image [Add to Longdo]
spiegelblank {adj}mirror like [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
カーブミラー[, ka-bumira-] (n) (abbr) convex mirror [Add to Longdo]
コンパクト[, konpakuto] (adj-na) (1) compact; (n) (2) (powder) compact (portable makeup & mirror case); (P) [Add to Longdo]
サイドミラー[, saidomira-] (n) sideview mirror [Add to Longdo]
ダイクロイックミラー[, daikuroikkumira-] (n) {comp} dichroic mirror [Add to Longdo]
デーリーミラー[, de-ri-mira-] (n) Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
ディスクミラーリング[, deisukumira-ringu] (n) {comp} disk mirroring [Add to Longdo]
トノサマダイ[, tonosamadai] (n) mirror butterflyfish (Chaetodon speculum); ovalspot butterflyfish [Add to Longdo]
ドアミラー[, doamira-] (n) door mirror [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] mirror [Add to Longdo]
镜像[jìng xiàng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] mirror image [Add to Longdo]
镜像站点[jìng xiàng zhàn diǎn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] mirror (computing) [Add to Longdo]
镜子[jìng zi, ㄐㄧㄥˋ ㄗ˙, / ] mirror [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミラードライブ[みらーどらいぶ, mira-doraibu] mirrored drives [Add to Longdo]
ミラーページ[みらーぺーじ, mira-pe-ji] mirror page (WWW) [Add to Longdo]
鏡映[きょうえい, kyouei] mirroring [Add to Longdo]
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image [Add to Longdo]
ミラーサイト[みらーさいと, mira-saito] mirror site [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mirror \Mir"ror\, v. t. [imp. & p. p. {Mirrored}; p. pr. & vb.
   n. {Mirroring}.]
   1. To reflect, as in a mirror.
    [1913 Webster]
 
   2. To copy or duplicate; to mimic or imitate; as, the files
    at Project Gutenberg were mirrored on several other ftp
    sites around the world.
    [PJC]
 
   3. To have a close resemblance to; as, his opinions often
    mirrored those of his wife.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mirror \Mir"ror\, n. [OE. mirour, F. miroir, OF. also mireor,
   fr. (assumed) LL. miratorium, fr. mirare to look at, L.
   mirari to wonder. See {Marvel}, and cf. {Miracle},
   {Mirador}.]
   [1913 Webster]
   1. A looking-glass or a speculum; any glass or polished
    substance that forms images by the reflection of rays of
    light.
    [1913 Webster]
 
       And in her hand she held a mirror bright,
       Wherein her face she often view[`e]d fair.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which gives a true representation, or in which a true
    image may be seen; hence, a pattern; an exemplar.
    [1913 Webster]
 
       She is mirour of all courtesy.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       O goddess, heavenly bright,
       Mirror of grace and majesty divine.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) See {Speculum}.
    [1913 Webster]
 
   {Mirror carp} (Zool.), a domesticated variety of the carp,
    having only three or fur rows of very large scales side.
    
 
   {Mirror plate}.
    (a) A flat glass mirror without a frame.
    (b) Flat glass used for making mirrors.
 
   {Mirror writing}, a manner or form of backward writing,
    making manuscript resembling in slant and order of letters
    the reflection of ordinary writing in a mirror. The
    substitution of this manner of writing for the common
    manner is a symptom of some kinds of nervous disease.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mirror
   n 1: polished surface that forms images by reflecting light
   2: a faithful depiction or reflection; "the best mirror is an
     old friend"
   v 1: reflect as if in a mirror; "The smallest pond at night
      mirrors the firmament above"
   2: reflect or resemble; "The plane crash in Milan mirrored the
     attack in the World Trade Center"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top