ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลงข่าว

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงข่าว-, *ลงข่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงข่าว[V] publish, See also: print, Example: ข่าวคราวเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ในเอไอทีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลงข่าวเรื่องไวรัสในมหาวิทยาลัยเฮบรูว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงข่าวก. ตีพิมพ์ข่าวออกเผยแพร่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We hit the papers, a little TV, we're in business.เราลงข่าวหนังสือพิมพ์ ออกทีวีนิดหน่อย เราทำถูกทางแล้ว Oh, God! (1977)
Even the English newspapers would have to report that and explain why.นสพ.อังกฤษก็คงต้องลงข่าว และอธิบายถึงสาเหตุ Gandhi (1982)
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9: 2010: The Year We Make Contact (1984)
- It's in the papers. - He's worried.มันลงข่าวด้วย เขากังวล Goodfellas (1990)
Did you read the paper today? I'm quite a hero, because of you.คุณเห็นหนังสือพิมพ์วันนี้มั้ย เขาลงข่าวผมเป็นฮีโร่เพราะคุณ The Jackal (1997)
It was in the paper a few days ago.มันลงข่าวหนังสือพิมพ์ 2-3 วันมานี่เองค่ะ. Ringu (1998)
And I'd just like to say that if it hadn't been for you, Harry and Ron and Hermione, of course I would still be you-know-where so I'd just like to say thanks.ผมขอถือโอกาสแถลงข่าว ถ้าไม่ใช่เพราะแฮร์รี่ กับรอน และเฮอร์ไมโอนี่ล่ะก็ ผมคงจะยังอยู่ที่ที่ทุกคนรู้ว่าอยู่ที่ไหน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
A state of war has existed between the United States and the...การแถลงข่าวว่ายังมีสงครามอยู่ ระหว่างอยู่ไนเต็ตเสตท กับ... The Notebook (2004)
I can personally guarantee that he'll be taken off the streets forever.ผมรับประกันได้เลยว่า ผมจะนำตัวคนร้ายมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Mr. Monk Gets Fired (2004)
I have a press conference tomorrow morning.ผมต้องแถลงข่าว ในเช้าวันพรุ่งนี้ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Before the bonus round, I'll make an announcement.ก่อนรอบโบนัส ผมจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Mr. Monk and the Game Show (2004)
I do have an important announcement to make.ผมมีเรื่องสำคัญ ที่อยากจะแถลงข่าวให้ทราบ Mr. Monk and the Game Show (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงข่าว[v. exp.] (long khāo) EN: publish ; print ; print a story ; print the news   FR: publier (les informations)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publish[VT] ลงข่าว, See also: ลงพิมพ์, ลงหนังสือ, ตีพิมพ์, จัดพิมพ์, Syn. reprint, issue, distribute
ballyhoo[SL] ตีพิมพ์, See also: ลงข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
news roomn. ห้องข่าว,ห้องแถลงข่าว
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen

English-Thai: Nontri Dictionary
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว

German-Thai: Longdo Dictionary
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top