Search result for

ดั้ง

(57 entries)
(0.3495 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดั้ง-, *ดั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดั้ง    [N] bridge, Syn. ดั้งจมูก, สันจมูก, สัน, Example: นักมวยมุมแดงถูกคู่ต่อสู้ชกจนดั้งหัก, Count unit: ดั้ง
ดั้ง    [N] king post, Syn. เสาดั้ง, ดั้งแขวน, Example: เขาเจาะรูเอาไม้เดือยใส่เข้าให้เป็นขอเกาะกับไม้ดั้ง, Thai definition: เรียกเสาเรือนเครื่องสับที่ตั้งอยู่กึ่งกลางบนหลังรอดขึ้นไปรับอกไก่ว่า เสาดั้ง, เรียกเสาที่ตั้งบนขื่อสำหรับรับอกไก่ว่า ดั้งแขวน
ดั้ง    [N] shield, Syn. ด้าง, เกราะ, โล่, เครื่องป้องกัน, Thai definition: เครื่องถือสำหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย
ดั้งจมูก    [N] bridge, Syn. ดั้ง, สัน, สันจมูก, Example: เธอขยับแว่นที่ดั้งจมูก
ดั้งเดิม    [ADJ] traditional, See also: customary, original, primary, former, Syn. แต่เดิม, เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก, Example: การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดั้งน. เครื่องถือสำหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย, โบราณใช้ว่า ด้าง ก็มี
ดั้งเรียกเสาเรือนเครื่องสับที่ตั้งอยู่บนหลังรอดตรงกึ่งกลางความยาวของตัวรอดขึ้นไปรับอกไก่ ว่า เสาดั้ง, เรียกเสาที่ตั้งบนขื่อสำหรับรับอกไก่ ว่า ดั้งแขวน
ดั้งเรียกเรือซึ่งกำหนดให้เข้ากระบวนเสด็จทางชลมารค จัดเป็น ๒ สายขนาบเรือกลอง ไปข้างหน้าเรือไชยและเรือพระที่นั่งลำทรง อาจมีกี่คู่ก็ได้ ว่า เรือดั้ง. ก. ป้องกัน.
ดั้งน. สันจมูก, มักพูดว่า ดั้งจมูก.
ดั้งเดิมว. เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที.
บารนีดั่งนี้ เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนี (ม. คำหลวง ทศพร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
king postดั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The original beatles drummer.มือกลองดั้งเดิมของบิทเทิล Adverse Events (2008)
Molding's original?แม่พิมพ์ดั้งเดิม The Itch (2008)
Original?ดั้งเดิม.. The Itch (2008)
The shut-in's also original.คนเก็บตัวก็เป็นแบบดั้งเดิมด้วย The Itch (2008)
House basically... well, he accused me of being interested in you.เฮาส์แบบดั้งเดิม เขาขอโทษฉัน เรื่องที่สนใจคุณ The Itch (2008)
So what causes lung issues and delirium?ดั้งนั้นเพราะเรื่องที่ปอดและอาการเพ้อคลั่ง Emancipation (2008)
So I can get outta here?ดั้งนั้นคุณจะกลับบ้านได้ Emancipation (2008)
So my not doing anything isn't causing you to do anything?ดั้งนั้นฉันจะไม่ทำอะไร ในสิ่งที่นายทำ Emancipation (2008)
Makes her kid sick so someone else will take care of him.ทำให้ลูกเธอป่วย ดั้งนั้นมีบางคนดูแลเขา Emancipation (2008)
So they won't see the lost, hurt little girl.ดั้งนั้นคนทั่วไปไม่ได้เห็นภาพ เด็กสาวที่สูญเสียเละเจ็บช้ำ Emancipation (2008)
So you have two choices.ดั้งนั้นตอนนี้คุณมี 2 ทางเลือก Last Resort (2008)
It seemed like his original idea for the M.C. Was something simpler.มันดูเหมือนความคิดดั้งเดิม กลยุทธ์การบริหารแบบแผนที่เรียบง่าย Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose   
ดั้ง[n.] (dang) EN: king post   
ดั้ง[n.] (dang) EN: shield ; buckler   FR: bouclier [m]
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession   
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose   
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first   FR: depuis le début ; depuis l'origine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bridge    [N] ดั้งจมูก, See also: ดั้ง
orthodox    [ADJ] ดั้งเดิม, See also: ประเพณี, Syn. conventional, customary, Ant. unconventional
proto    [PRF] ดั้งเดิม, See also: แต่เดิม, ก่อน
traditional    [ADJ] โบราณ, See also: ดั้งเดิม, เก่าแก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
caucasoid(คอ'คะซอยดฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คนเผ่าพันธุที่มีแหล่งดั้งเดิมในยุโรป/มีผิวหนังขาวจนถึงดำ/ริมผีปากบาง จมูกโด่ง
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
inbred(อิน' เบรด) adj. ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, Syn. innate)
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ,เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn,innate

English-Thai: Nontri Dictionary
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
initial(adj) ชั้นต้น,แรกเริ่ม,ชั้นแรก,ดั้งเดิม
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
original(adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม
primal(adj) ครั้งแรก,แต่ต้น,ปฐม,แต่แรก,ดั้งเดิม
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์
pristine(adj) ดั้งเดิม,เก่าแก่,เดิมที,แรกเริ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
ursprünglich(adj adv) ดั้งเดิม, ที่มีมาดั้งเดิม, See also: S. original,
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top