ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cavalcade

K AE1 V AH0 L K EY2 D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavalcade-, *cavalcade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavalcade[N] ขบวนม้าหรือยานพาหนะในพิธี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavalcade(แคฟวะเคด') n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนคนขี่ม้า, Syn. parade

English-Thai: Nontri Dictionary
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is the Devilish super-villain and his cavalcade of weaponized vehicles.มันคือผู้ชั่วร้าย กับรถติดอาวุธของมัน Fae-de to Black (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาราวาน[N] caravan, See also: cavalcade, motorcade, Syn. กองเกวียน, กองยานพาหนะ, Example: ทุกวันพอตกตอนเย็นจะมีคาราวานรถเครื่องมาประลองความเร็วกัน, Thai definition: หมู่คนหรือยานพาหนะที่ต้องเดินทางไกลเป็นขบวนยาว, Notes: อังกฤษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
ขบวนแห่[n.] (khabūanhaē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade   FR: procession [f]
คาราวาน[n.] (khārāwān) EN: caravan ; cavalcade ; motorcade   FR: caravane [f]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan   FR: défilé [m] ; procession [f[ ; cortège [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAVALCADE    K AE1 V AH0 L K EY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavalcade    (n) kˌævəlkˈɛɪd (k a2 v @ l k ei1 d)
cavalcades    (n) kˌævəlkˈɛɪdz (k a2 v @ l k ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox) [Add to Longdo]
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady [Add to Longdo]
乗馬隊[じょうばたい, joubatai] (n) mounted corps; cavalcade [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavalcade \Cav"al*cade`\, n. [F. cavalcade, fr. It. cavalcata,
   fr. cavalcare to go on horseback, fr. LL. caballicare, fr. L.
   caballus an inferior horse, Gr. ?. Cf. {Cavalier},
   {Cavalry}.]
   A procession of persons on horseback; a formal, pompous march
   of horsemen by way of parade.
   [1913 Webster]
 
      He brought back war-worn cavalcade to the city.
                          --Prescott.
   [1913 Webster] Cavalero

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavalcade
   n 1: a procession of people traveling on horseback

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top