Search result for

caravan

(50 entries)
(0.1813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caravan-, *caravan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caravan[N] กลุ่มคนเดินทาง, See also: กองคาราวาน
caravan[VI] เดินทางไปเป็นกลุ่ม
caravanning[N] การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
caravansary[N] โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน, Syn. caravan inn, caravanserai
caravanserai[N] โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน, Syn. caravan inn, caravansary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caravan(แค'ระวาน) n. ขบวนนักเดินทาง
caravansaryn. โรงแรมขนาดใหญ่
caravanserain. โรงแรมขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit.พวกเขาพยายามจะซื้อใจหัวหน้าของชนกลุ่มน้อย ด้วยการติดสินบนแบบอัญมณี แต่กองคาราวานถูกดักปล้น ทางตอนเหนืองของย่างกุ้ง The Dark Knight (2008)
That'll stop the caravan.พวกเราจะหยุดขบวนรถ Wildfire (2010)
- What are you doing in my caravan?- คุณทำอะไรกับรถบ้านผมเนี่ย Trollhunter (2010)
Did you mess my caravan?นี่คุณกล้าแตะบ้านผมเหรอ Trollhunter (2010)
Our finest spy intercepted a caravan leaving Alamut.สายลับที่ดีที่สุดของเรา สกัดขบวนคาราวาน ที่ออกจากอโลเม็ตได้ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
We'll be concealed along this road, waiting for his caravan.เราจะซ่อนตัวอยู่ตามเส้นทางนี้ รอกองคาราวานของพวกมัน Shrek Forever After (2010)
Is this not the caravan traveling to Tartarus?นี่ขบวนที่จะไปเขา ทาร์ทารัส ไม่ใช่หรือ Immortals (2011)
You have my word. I will leave capable men for the caravan tomorrow.ข้าสัญญา จะให้คนข้าไปวันพรุ่งนี้ด้วย Immortals (2011)
Fortnight in a caravan in Whitby drinking Cup-a-Soup with Dad and trying not to kill Mum.สิบสี่วันในคาราวานที่วิทบี้ ดื่มซุปกับพ่อ และสะกดใจไม่ให้ฆ่าแม่ One Day (2011)
We need to stick together and we're gonna caravan out.เราต้องรวมกลุ่มกันไว้ แล้วไปจากที่ี่นี่พร้อมกัน Roots (2011)
With courage, they stopped the queen's caravan.พวกเขาหยุดรถราชินีอย่างกล้าหาญ Mirror Mirror (2012)
When our caravan was ambushed,ขบวนของเราถูกซุ่มโจมตี What Happened to Frederick (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถพ่วง[N] caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count unit: คัน
คาราวาน[N] caravan, See also: cavalcade, motorcade, Syn. กองเกวียน, กองยานพาหนะ, Example: ทุกวันพอตกตอนเย็นจะมีคาราวานรถเครื่องมาประลองความเร็วกัน, Thai definition: หมู่คนหรือยานพาหนะที่ต้องเดินทางไกลเป็นขบวนยาว, Notes: อังกฤษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
คาราวาน[n.] (khārāwān) EN: caravan ; cavalcade ; motorcade   FR: caravane [f]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan   FR: défilé [m] ; procession [f[ ; cortège [m]
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor   FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARAVAN    K AE1 R AH0 V AE2 N
CARAVANS    K AE1 R AH0 V AE2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caravan    (n) (k a1 r @ v a n)
caravans    (n) (k a1 r @ v a n z)
caravanning    (n) (k a2 r @ v a1 n i ng)
caravansary    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r ii)
caravanserai    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r ai)
caravansaries    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r i z)
caravanserais    (n) (k a2 r @ v a1 n s @ r ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karawanenstraße {f}caravan track; caravan route [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P) [Add to Longdo]
キャラバンサライ[, kyarabansarai] (n) caravansary [Add to Longdo]
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan [Add to Longdo]
バン[, ban] (n) (1) bun; (2) van (caravan); (3) {comp} value-added network; VAN; (P) [Add to Longdo]
隊商[たいしょう, taishou] (n) a caravan (of merchants) [Add to Longdo]
隊商宿[たいしょうやど, taishouyado] (n) a caravansary [Add to Longdo]
馬幇[まばん, maban] (n) (obsc) caravan (e.g. of Hui Muslims in China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商队[shāng duì, ㄕㄤ ㄉㄨㄟˋ, / ] caravan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caravan \Car"a*van\ (k[a^]r"[.a]*v[a^]n or k[a^]r*[.a]*v[a^]n";
   277), n. [F. caravane (cf. Sp. caravana), fr. Per. karw[=a]n
   a caravan (in sense 1). Cf. {Van} a wagon.]
   1. A company of travelers, pilgrims, or merchants, organized
    and equipped for a long journey, or marching or traveling
    together, esp. through deserts and countries infested by
    robbers or hostile tribes, as in Asia or Africa.
    [1913 Webster]
 
   2. A large, covered wagon, or a train of such wagons, for
    conveying wild beasts, etc., for exhibition; an itinerant
    show, as of wild beasts.
    [1913 Webster]
 
   3. A covered vehicle for carrying passengers or for moving
    furniture, etc.; -- sometimes shorted into {van}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caravan
   n 1: a procession (of wagons or mules or camels) traveling
      together in single file; "we were part of a caravan of
      almost a thousand camels"; "they joined the wagon train for
      safety" [syn: {caravan}, {train}, {wagon train}]
   2: a camper equipped with living quarters [syn: {van},
     {caravan}]
   v 1: travel in a caravan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top