Search result for

convoy

(40 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convoy-, *convoy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convoy[VT] คุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort
convoy[N] ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน, Syn. accompany
convoy[N] ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convoy(v. คอน'วอย,คันวอย' n. คอน'วอย) {convoyed,convoying,convoys vt. คุ้มกัน,คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort,-A. desert

English-Thai: Nontri Dictionary
convoy(n) ผู้คุ้มกัน,ผู้ป้องกันภัย,ขบวนเรือคุ้มกัน
convoy(vt) อารักขา,ป้องกัน,คุ้มกัน,คุมไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All our battle groups will be reassigned to guard our supply convoys.หน่วยรบทุกหน่วยของเรา จะต้องถูกมอบหมายให้ไปคุ้มกันกองยานลำเลียง Rising Malevolence (2008)
Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.สกายวอล์คเกอร์ ยานข้าศึกได้โจมตีกองลำเลียง ยานขนส่งทางการแพทย์ ใกล้กับรินดาเลีย Shadow of Malevolence (2008)
Senator Amidala has brought your people's needs to my attention, and I have already sent a convoy of supply ships to your system.ท่านวุฒิฯอมิดาลา ทำให้ข้าตระหนัก ถึงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนท่าน และตอนนี้ข้าก็ได้ส่งกองยานเสบียง ไปยังระบบดาวของท่านเรียบร้อยแล้ว Bombad Jedi (2008)
The convoys stop for no reason.ถ้างั้นไปเถอะ กองทัพหยุดอย่างไร้เหตุผล The Dark Knight (2008)
You're gonna go after those guys that hit my convoy, huh?พวกนายจะล่าพวกโจมตีรถฉันใช่มั้ย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We need to transport him in a convoy-- full guard detail, weapons ready.เราจำเป็นต้องส่งตัวเขาไปกับคอนวอย การ์ดพร้อมอาวุธครบมือ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
We're seeing the convoy stop. The operation is about to begin.เราเห็นขบวนหยุดแล้ว การปฏิบัติการกำลังจะเริ่ม District 9 (2009)
The place dried up once the spice convoy stopped runningดาวนี่เหือดแห้งไปเมื่อกองยานสไปซ์ยกเลิกการจอด Mystery of a Thousand Moons (2009)
Me and a convoy of other drivers...ผมและรถคันอื่นๆในขบวนเดียวกัน Buried (2010)
I don't know. I was way in the back of the convoy.ผมไม่รู้ ผมขับมาเป็นคันหลังๆ ของขบวน Buried (2010)
My convoy was attacked.ขบวนรถเราถูกโจมตี Buried (2010)
I'm a driver for CRT, my convoy was ambushed... by terrorists or insurgents.ผมเป็นคนขับรถของซีอาร์ที ขบวนรถของผมโดนลอบโจมตี โดยผู้ก่อการร้าย หรือพวกกบฏ ผมก็ไม่รู้ Buried (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter   FR: garder ; surveiller
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve   FR: escorter ; convoyer ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVOY    K AA1 N V OY2
CONVOYS    K AA1 N V OY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convoy    (v) (k o1 n v oi)
convoys    (v) (k o1 n v oi z)
convoyed    (v) (k o1 n v oi d)
convoying    (v) (k o1 n v oi i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geleit {n}; Konvoi {m} | unter Geleitschutz | im Konvoiconvoy | under convoy | in convoy [Add to Longdo]
Geleitschiff {n}convoy ship [Add to Longdo]
Geleitzug {m}; Geleit {n} | Geleitzüge {pl}convoy | convoys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンボイ[, konboi] (n) convoy; (P) [Add to Longdo]
護衛[ごえい, goei] (n,vs) guard; convoy; escort; (P) [Add to Longdo]
護送[ごそう, gosou] (n,vs) escort (e.g. under guard); convoy; (P) [Add to Longdo]
護送船[ごそうせん, gosousen] (n) ship's convoy [Add to Longdo]
護送船団[ごそうせんだん, gosousendan] (n) (armed) convoy [Add to Longdo]
車両縦隊[しゃりょうじゅうたい, sharyoujuutai] (n) convoy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convoy \Con*voy"\, v. t. [imp. & p. p. {Convoyed}; p. pr. & vb.
   n. {Convoying}.] [F. convoyer, OF. conveier, convoier. See
   {Convey}.]
   To accompany for protection, either by sea or land; to attend
   for protection; to escort; as, a frigate convoys a
   merchantman.
   [1913 Webster]
 
      I know ye skillful to convoy
      The total freight of hope and joy.    --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convoy \Con"voy\, n. [F. convoi.]
   1. The act of attending for defense; the state of being so
    attended; protection; escort.
    [1913 Webster]
 
       To obtain the convoy of a man-of-war. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel or fleet, or a train or trains of wagons,
    employed in the transportation of munitions of war, money,
    subsistence, clothing, etc., and having an armed escort.
    [1913 Webster]
 
   3. A protection force accompanying ships, etc., on their way
    from place to place, by sea or land; an escort, for
    protection or guidance.
    [1913 Webster]
 
       When every morn my bosom glowed
       To watch the convoy on the road.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. Conveyance; means of transportation. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A drag or brake applied to the wheels of a carriage, to
    check their velocity in going down a hill. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convoy
   n 1: a procession of land vehicles traveling together
   2: a collection of merchant ships with an escort of warships
   3: the act of escorting while in transit
   v 1: escort in transit; "the trucks convoyed the cars across the
      battle zone"; "the warships convoyed the merchant ships
      across the Pacific"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top