ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convoy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convoy-, *convoy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convoy(vt) คุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort
convoy(n) ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน, Syn. accompany
convoy(n) ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convoy(v. คอน'วอย, คันวอย' n. คอน'วอย) { convoyed, convoying, convoys vt. คุ้มกัน, คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort, -A. desert

English-Thai: Nontri Dictionary
convoy(n) ผู้คุ้มกัน, ผู้ป้องกันภัย, ขบวนเรือคุ้มกัน
convoy(vt) อารักขา, ป้องกัน, คุ้มกัน, คุมไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง Night and Fog (1956)
Captain Macaffee in convoy from the courthouse to the Halls of Justice.กัปตัน มคแอฟี ในขบวน จากศาลไปยังห้องโถงแห่ง ความยุติธรรม Mad Max (1979)
We're preparing a convoy for a delivery...เรากำจัดเตรียมขบวน ไปส่งของ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
There's a Japanese convoy traveling north, division strength.มีกองกำลังญี่ปุ่นเคลื่อนที่ไปทางเหนือ.. The Great Raid (2005)
That's the convoy Captain Pajota was talking about.นั่นมันกองกำลังที่กัปตันปาโยต้าพูดถึง The Great Raid (2005)
What happened on that convoy was inexcusable. But your actions...เรื่องนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย คุณต้องเข้าใจผม และพวกกลายพันธ์นั่นก็เป็นพวกอันตราย X-Men: The Last Stand (2006)
She's the one who put this convoy together.เธอคือผู้รวบรวมขบวนรถนี้ Resident Evil: Extinction (2007)
This convoy trusts me with their lives.คนเหล่านี้เชื่อใจ และฝากชีวิตไว้กับฉัน Resident Evil: Extinction (2007)
You're in a convoy someone or something gets in front of you, you do not stop.ถ้าอยู่ในรถ... ...ใคร หรือ อะไรมาขวางหน้า ห้ามหยุด In the Valley of Elah (2007)
We're seeking positive ID on target traveling in convoy and we're pushing more assets your way.เรากำลังยืนยันตัวตน ของเป้าหมายที่อยู่ในขบวน แล้วเราจะแจ้งข่าวกลับไปอีก Eagle Eye (2008)
The convoy will roll out... down Wilshire to Century in the next hour.ขบวนรถกำลังจะเคลื่อนตัวจาก ดาวน์ วิลไซร์ ไปเซ็นจูรี่ ใน 1 ชั่วโมง Goodbye to All That (2008)
When the convoy rolls to your position, open fire... on this bunker.พอมันมาถึงจุดนาย กดสวิตต์ซะ บนบังเกอร์นี้ Goodbye to All That (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวน[khabūan] (n) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row  FR: colonne [ f ] ; cortège [ m ] ; défilé [ m ] ; procession [ f ] ; caravane [ f ] ; convoi [ m ] ; file [ f ] ; train [ m ]
ขบวน[khabūan] (x) EN: [ classifier : processions ; convoys ; trains ]  FR: [ classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains ]
คุม[khum] (v) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter  FR: garder ; surveiller
คุ้มกัน[khumkan] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: escorter ; convoyer ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
convoy
convoys

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convoy
convoys
convoyed
convoying

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geleit { n }; Konvoi { m } | unter Geleitschutz | im Konvoiconvoy | under convoy | in convoy [Add to Longdo]
Geleitschiff { n }convoy ship [Add to Longdo]
Geleitzug { m }; Geleit { n } | Geleitzüge { pl }convoy | convoys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
護衛[ごえい, goei] (n, vs) guard; convoy; escort; (P) #2,959 [Add to Longdo]
コンボイ[konboi] (n) convoy; (P) [Add to Longdo]
護送[ごそう, gosou] (n, vs) escort (e.g. under guard); convoy; (P) [Add to Longdo]
護送船[ごそうせん, gosousen] (n) ship's convoy [Add to Longdo]
護送船団[ごそうせんだん, gosousendan] (n) (armed) convoy [Add to Longdo]
車両縦隊[しゃりょうじゅうたい, sharyoujuutai] (n) convoy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convoy \Con*voy"\, v. t. [imp. & p. p. {Convoyed}; p. pr. & vb.
   n. {Convoying}.] [F. convoyer, OF. conveier, convoier. See
   {Convey}.]
   To accompany for protection, either by sea or land; to attend
   for protection; to escort; as, a frigate convoys a
   merchantman.
   [1913 Webster]
 
      I know ye skillful to convoy
      The total freight of hope and joy.    --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convoy \Con"voy\, n. [F. convoi.]
   1. The act of attending for defense; the state of being so
    attended; protection; escort.
    [1913 Webster]
 
       To obtain the convoy of a man-of-war. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel or fleet, or a train or trains of wagons,
    employed in the transportation of munitions of war, money,
    subsistence, clothing, etc., and having an armed escort.
    [1913 Webster]
 
   3. A protection force accompanying ships, etc., on their way
    from place to place, by sea or land; an escort, for
    protection or guidance.
    [1913 Webster]
 
       When every morn my bosom glowed
       To watch the convoy on the road.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. Conveyance; means of transportation. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A drag or brake applied to the wheels of a carriage, to
    check their velocity in going down a hill. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convoy
   n 1: a procession of land vehicles traveling together
   2: a collection of merchant ships with an escort of warships
   3: the act of escorting while in transit
   v 1: escort in transit; "the trucks convoyed the cars across the
      battle zone"; "the warships convoyed the merchant ships
      across the Pacific"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top