ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

processional

P R AH0 S EH1 SH AH0 N AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -processional-, *processional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
processional[ADJ] เกี่ยวกับขบวนที่เคลื่อนไป, See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ

English-Thai: Nontri Dictionary
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCESSIONAL    P R AH0 S EH1 SH AH0 N AH0 L
PROCESSIONAL    P R OW0 S EH1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
processional    (j) prˈəsˈɛʃənəl (p r @1 s e1 sh @ n @ l)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Processional \Pro*ces"sion*al\, a.
   Of or pertaining to a procession; consisting in a procession.
   [1913 Webster]
 
      The processional services became more frequent.
                          --Milman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Processional \Pro*ces"sion*al\, n. [F. processionnal, LL.
   processionale.]
   [1913 Webster]
   1. (R. C. Ch.) A service book relating to ecclesiastical
    processions. --J. Gregory.
    [1913 Webster]
 
   2. A hymn, or other selection, sung during a church
    procession; as, the processional was the 202d hymn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 processional
   adj 1: intended for use in a procession; "processional music";
       "processional cross"
   2: of or relating to or characteristic of a procession; "in good
     processional order"
   n 1: religious music used in a procession [syn: {processional},
      {prosodion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top