Search result for

ลำดับชั้น

(28 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำดับชั้น-, *ลำดับชั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำดับชั้น[N] rank, See also: order, Syn. ระดับ, ขั้น, ลำดับขั้น, Example: ยศทางพระมีหลายลำดับชั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิเศษลำดับชั้นหรือขั้นของยศเป็นต้นที่สูงกว่าเอก เช่น ข้าราชการชั้นพิเศษ พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hierarchyลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rankลำดับชั้น, ขั้นฐานะ, ชั้นยศ, ลำดับที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchronous digital hierarchy (SDH)ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา (เอสดีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plesiochronous digital hierarchy (PDH)ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา (พีดีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chomsky hierarchyลำดับชั้นชอมสกี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้นบังคับบัญชา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no more hierarchy, no more mean girls, no one copying how the queen dresses.ไม่มีลำดับชั้น ไม่มีพวกสาว Mean Girl ไม่มีใครต้องแต่งตัวตามควีน Dan de Fleurette (2009)
Queens, hierarchy and no Brooklyn wannabes.เหล่าควีน , ระบบลำดับชั้นการปกครอง และ ไม่ใฝ่ฝันจะเป็นพวกบรู๊คลิน Dan de Fleurette (2009)
There's no more hierarchy, no more mean girls.ไม่มีลำดับชั้น ไม่มีพวกผู้หญิงแรงๆ How to Succeed in Bassness (2009)
Just as there is a hierarchy of angels, ranked in ascendant order so, too, is the realm of evil ranked.เช่นเดียวกับที่มีลำดับชั้น \ N ของเทวทูติในสวรรค์... ในหมู่ปีศาจก็มีการจัดอันดับ The Rite (2011)
There's a clear pecking order in middle school and nowhere is it more obvious than in the cafeteria.โรงเรียนมัธยม มีลำดับชั้นชัดเจน ไม่มีที่ไหนชัดเจน เท่าในโรงอาหาร The Prom (2011)
So stratigraphically, the oldest stuff I found was in the bedroom.ฉนั้น ตามลำดับชั้น ของที่เก่าที่สุดที่ฉันพบ อยู่ในห้องนอน และของที่เก่าที่สุด ในห้องนอน The Dig (2011)
Sir, I understand if you have to run this up the chain of command, but I need to cross-reference their after-action reports so I can work out who's going after these boys, and why.ครับ, ผมเข้าใจ\ถ้าคุณมี รายงานตามลำดับชั้น แต่ผมต้องเอารายงาน หลังปฏิบัติงานไปตรวจเทียบดู Kame'e (2011)
"His position of dominance in the totemic hierarchyตำแหน่งของการปกครองใน ลำดับชั้น totemic ของพระองค์ Bears Will Be Bears (2011)
Corruption infects the Templar ranks as the leadership sees their role shift from control and protection...การฉ้อฉนแทรกซึมในทุกลำดับชั้นของอัศวินเทมพล่า กลุ่มอัศวินเริ่มเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง จากที่เคย ควบคุมและปกป้อง... Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Establishing a dominance hierarchy.การสร้างลำดับชั้นการครอบงำ Beyond the Reach (2014)
She is of higher rank and therefore should have priority.พระสนมยูนลำดับชั้นสูงกว่า ดังนั้น ควรจะมีความสำคัญกว่า Lee San, Wind of the Palace (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำดับชั้น [n.] (lamdap chan) EN: rank ; order   FR: ordre [m] ; rang [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hfs(เอชเอฟเอส) ย่อมาจาก hierarchical file system (แปลว่า ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้น) เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
throne(โธรน) n. ราชบัลลังก์,บัลลังก์,ตำแหน่งกษัตริย์,อำนาจกษัตริย์,ผู้ครองบัลลังก์,รัฎฐาธิปัตย์,ลำดับชั้นของเทพดา. vt. ทำให้ขึ้นครองบัลลังก์. vi. ขึ้นครองบัลลังก์

English-Thai: Nontri Dictionary
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น
gradation(n) ลำดับชั้น,ชั้น,ขั้น,การแบ่งขั้น,การลำดับชั้น
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top