Search result for

pressed

(62 entries)
(0.0574 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressed-, *pressed*, press, presse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressed[ADJ] ซึ่งถูกบีบ, See also: ซึ่งถูกอัด, Syn. rushed, pushed, pressured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appressed(อะเพรสทฺ') adj. กดหรือดันติดกับ
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
hard-pressedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm suffocating and I'm pressed down.ฉันอึดอัดและหมดกำลังใจ Beethoven Virus (2008)
If he had pressed charges we'd be in deep shit.ถ้าเขาเรียกค่าเสียหาย เราแย่แน่ Heartbreak Library (2008)
"He pressed her hand to his lips."เขาจับมือของเธอขึ้นมา กดริมฝีปากของเขา The Reader (2008)
But if pressed, not every priestแต่การออกประกาศนี้ ไม่ใช่บาทหลวงทุกคน Demonology (2009)
I was probably like this pressed up against the walls.พิงกับกำแพง Episode #1.3 (2009)
The murderer probably passed through the cameras' blind spots to get from the stairwell to the storeroom walked, pressed up against the walls, all the way up to the equipment storeroom...ฆาตกรอาจจะ.. ..เดินผ่านจุดบอดของกล้อง จากบันไดไปที่ห้องเก็บของ.. เดิน และพิงกำแพงตลอดทางไปจนถึงห้องเก็บของ Episode #1.3 (2009)
He only pressed the button once.ปุ่มนี่ถูกกดเพียงครั้งเดียว Episode #1.7 (2009)
Uh, as you can see, I'm a little pressed for time.อา เราจะรบกวนเวลาของคุณ อยู่สักหน่อย Harbingers in a Fountain (2009)
I'll buy you a pressed sandwich from the Cuban place.ผมจะเลี้ยงแซนวิสนาย จากร้านคนคิวบา Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Everything you do is my concern now, since you pressed "send" on that idiotic e-mail of yours--ทุกเรื่องที่นายทำคือ ธุระของผมแล้วตอนนี้ ตั้งแต่นายกดคำว่า "ส่ง" ในอีเมล์งี่เง่าฉบับนั้น-- Playing Cards with Coyote (2009)
- I pressed the button.ฉันกดไปแล้ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Look, the guy could have pressed charges.ฟังนะเขาสามารถแจ้งข้อหาพวกเธอได้นะ Hotel for Dogs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressedDid he have his trousers pressed?
pressedHe has his trousers pressed every day.
pressedHe is always pressed for money.
pressedHe pressed his ear against the wall.
pressedHe pressed his face against the shop window.
pressedHe pressed his pants.
pressedHe pressed me for a prompt reply.
pressedHe pressed me to stay a little longer.
pressedHe pressed the brake pedal.
pressedHe pressed the button and waited.
pressedI am pressed for time.
pressedI'm not pressed for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้งแข็ง[N] face powder, See also: pressed powder, Syn. แป้งผัดหน้า, Example: คุณแม่ไม่ชอบใช้แป้งแข็งผัดหน้า, Count unit: ตลับ, Thai definition: แป้งผัดหน้าที่อัดเป็นก้อนแน่นหรือเป็นแผ่น มักบรรจุในตลับ
หมูตั้ง[N] pressed pork, Example: ของฝากจากนางรองไม่ต้องหาไกล เพราะหน้าร้านนี้ก็มีขาย เป็นพวกกุนเชียง หมูแผ่น หมูตั้ง ฯลฯ, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยหัวหมู หูหมู หนังหมู แล่เป็นชิ้นเล็กๆ ผัดเข้ากัน ผสมเครื่องปรุงแล้วอัดเป็นท่อนแข็ง เวลากินหั่นเป็นชิ้นๆ จิ้มน้ำจิ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
ฝังใจ[v.] (fangjai) EN: impress ; be impressed   FR: obséder ; imprégner
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump   
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed   
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
คอดกิ่ว[adj.] (khøtkiu) EN: compressed   
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSED    P R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressed    (v) (p r e1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachgedrängtpressed after [Add to Longdo]
niedergedrückt; bedrängt {adj} | niedergedrückter | am niedergedrücktestenpressed | more pressed | most pressed [Add to Longdo]
vorgedrängtpressed forward [Add to Longdo]
Pressstahlfelge {f}pressed steel rim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent) [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
プレスタオル[, puresutaoru] (n) (See 圧縮タオル) compressed towel; compress towel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板鸭[bǎn yā, ㄅㄢˇ ㄧㄚ, / ] pressed (dried) salted duck, #49,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非圧縮[ひあっしゅく, hiasshuku] noncompressed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, v. t. [imp. & p. p. {Pressed}; p. pr. & vb. n.
   {Pressing}.] [F. presser, fr. L. pressare to press, fr.
   premere, pressum, to press. Cf. {Print}, v.]
   1. To urge, or act upon, with force, as weight; to act upon
    by pushing or thrusting, in distinction from pulling; to
    crowd or compel by a gradual and continued exertion; to
    bear upon; to squeeze; to compress; as, we press the
    ground with the feet when we walk; we press the couch on
    which we repose; we press substances with the hands,
    fingers, or arms; we are pressed in a crowd.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together.
                          --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. To squeeze, in order to extract the juice or contents of;
    to squeeze out, or express, from something.
    [1913 Webster]
 
       From sweet kernels pressed,
       She tempers dulcet creams.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And I took the grapes, and pressed them into
       Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's
       hand.                 --Gen. xl. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To squeeze in or with suitable instruments or apparatus,
    in order to compact, make dense, or smooth; as, to press
    cotton bales, paper, etc.; to smooth by ironing; as, to
    press clothes.
    [1913 Webster]
 
   4. To embrace closely; to hug.
    [1913 Webster]
 
       Leucothoe shook at these alarms,
       And pressed Palemon closer in her arms. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To oppress; to bear hard upon.
    [1913 Webster]
 
       Press not a falling man too far.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To straiten; to distress; as, to be pressed with want or
    hunger.
    [1913 Webster]
 
   7. To exercise very powerful or irresistible influence upon
    or over; to constrain; to force; to compel.
    [1913 Webster]
 
       Paul was pressed in the spirit, and testified to the
       Jews that Jesus was Christ.      --Acts xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   8. To try to force (something upon some one); to urge or
    inculcate with earnestness or importunity; to enforce; as,
    to press divine truth on an audience.
    [1913 Webster]
 
       He pressed a letter upon me within this hour.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Be sure to press upon him every motive. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To drive with violence; to hurry; to urge on; to ply hard;
    as, to press a horse in a race.
    [1913 Webster]
 
       The posts . . . went cut, being hastened and pressed
       on, by the king's commandment.    --Esther viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: Press differs from drive and strike in usually denoting
      a slow or continued application of force; whereas drive
      and strike denote a sudden impulse of force.
      [1913 Webster]
 
   {Pressed brick}. See under {Brick}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pressed
   adj 1: compacted by ironing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top