ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

population

P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -population-, *population*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
population(n) ประชากร, See also: พลเมือง, ราษฎร, Syn. inhabitants, dwellers, citizenry, group
population(n) กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
population(พอพพิวเล'เชิน) n. ประชากร, พลเมือง, จำนวนประชากร, กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง, การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก, จำนวนทั้งหมด., Syn. inhabitants

English-Thai: Nontri Dictionary
population(n) พลเมือง, ประชากร, ประชาชน, จำนวนประชากร
depopulation(n) การลดประชากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
populationประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
populationประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
populationประชากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
populationประชากร [ มีความหมายเหมือนกับ universe ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
population aggregateกลุ่มประชากร [ ดู pupulation cluster ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population carrying capacityจำนวนประชากรที่สามารถรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population censusสำมะโนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population centerศูนย์กลางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population changeการเปลี่ยนแปลงของประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population clusterกลุ่มประชากร [ ดู population aggregate ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Populationประชากร [TU Subject Heading]
populationประชากร, กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Population biologyชีววิทยาประชากร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
population controlการควบคุมจำนวนประชากร, การจำกัดจำนวนประชากรให้เพิ่มในอัตราที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือถูกควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทำหมัน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
population densityความหนาแน่นของประชากร, จำนวนประชากรต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Population Dynamcisประชากรพลวัต, Example: สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Population equivalentสมมูลประชากร, Example: การประเมินปริมาณของสารมลพิษที่ระบายทิ้งจากแหล่งหนึ่งๆ โดยเทียบส่วนเป็นจำนวนประชากรที่ก่อให้เกิดสารมลพิษ (เช่น บีโอดี) ในปริมาณที่เท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Population forecastingพยากรณ์ประชากร [TU Subject Heading]
Population geneticsพันธุศาสตร์ประชากร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Population geneticsพันธุศาสตร์ประชากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว Schindler's List (1993)
95% of the world's population believes in a Supreme Being in one form or another.95% ของประชากรโลก เชื่อมั่นในอำนาจสูงสุด ในรูปแบบเดียวหรืออื่น Contact (1997)
well, the second-best place to live... in the United States, population under 20, 000.ดีที่สองที่ดีที่สุดที่จะอยู่ ... ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20, 000 Dante's Peak (1997)
Dante's Peak, the second most desirable place... to live in the United States, population under 20, 000.ดันเต้ยอด สถานที่ที่ต้องการมากที่สุดที่สอง ... ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรอายุต่ำกว่า 20, 000 Dante's Peak (1997)
It takes the population of an entire country to keep it running.- แต่เราต้องพึ่งคนทั้งประเทศถึงจะอยู่ได้ The Truman Show (1998)
Siam - population six million, spreading across 49 bountiful provinces, from Burma in west to Cambodia in east, presided over by King Maha Mongkut, สยามมีประชากร 6 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วใน 49 จังหวัด จากพม่าในฝั่งตะวันตก ถึง กัมพูชาในฝั่งตะวันออก Anna and the King (1999)
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย The Corporation (2003)
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น The Corporation (2003)
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย. V for Vendetta (2005)
A large population not only means tax income, but also military strength.จำนวนประชากรที่มากไม่เพียงแต่หมายถึงจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้น, แต่ยังหมายถึงกองทัพที่แข็งแกร่ง Episode #1.8 (2006)
A large population is the foundation to a rich and powerful nation.จำนวนประชากรที่มากก็เพื่อสร้างความร่ำรวยและเป็นมหาอำนาจ Episode #1.8 (2006)
There is a very large German population in Wisconsin and your name is German.ที่นั่นเป็นชุมชนเยอรมัน ชื่อของคุณก็เยอรมัน Flyboys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
populationAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
populationAn aging population will require more spending on health care.
populationA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
populationA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
populationA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
populationAs of 1991, the population of this city is around one million.
populationBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
populationBy the year 2020, the population of our city will have doubled.
populationBy the year 2020, the population of this city will have doubled.
populationDo you have any idea what the population of Tokyo is?
populationDo you know the total population of Japan?
populationEach year the world's population increases on average by two percent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณภาพประชากร(n) population quality, Example: การเปลี่ยนระบบการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปี เป็น 9 ปี จะส่งผลให้คุณภาพประชากรในอนาคตดีขึ้น
ภูมิศาสตร์ประชากร(n) demographic geography, See also: population geography, Thai Definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับประชากรในถิ่นต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆ
พลเมือง(n) population, See also: citizen, inhabitant, people, Syn. ประชากร, พสกนิกร, ชาวเมือง, ราษฎร, Example: อินเดีย ประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับ 2 ของโลกกำลังเข้าสู่เทศกาลเลือกตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชาวประเทศ
ประชากร(n) population, See also: people, inhabitants, residents, populace, Syn. พลเมือง, ประชาชน, ราษฎร, มวลชน, สามัญชน, Example: ประชากรของไทยเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก, Thai Definition: หมู่พลเมือง (เกี่ยวกับจำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [ m ] ; citoyen [ m ] ; résident [ m ] ; nationaux [ mpl ] ; peuple [ m ]
ชาวเมือง[chāomeūang] (n) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population  FR: citadin [ m ] ; population urbaine [ f ]
ชน[chon] (n) EN: people ; folk ; crows  FR: gens [ fpl ] ; peuple [ m ] ; population [ f ] ; personnes [ fpl ]
ชนชาติไทย[chonchāt Thai] (n, exp) EN: Thai nation ; Thai people  FR: population thaïe [ f ] ; peuple thaï [ m ] ; nation thaïe [ f ] ; communauté thaïe [ f ]
ชนเชื้อสาย[chon cheūasāi] (n, exp) FR: population [ f ]
จำนวนประชากร[jamnūan prachākøn] (n, exp) EN: population  FR: population [ f ] ; population totale [ f ] ; nombre d'habitants [ m ]
จำนวนประชากรในประเทศไทย[jamnūan prachākøn nai prathēt Thai] (n, exp) FR: population totale de la Thaïlande [ f ]
การเพิ่มขึ้นของพลเมือง[kān phoēmkheun khøng phonlameūang] (n, exp) EN: population growth
การเพิ่มขึ้นของประชาชน[kān phoēmkheun khøng prachāchon] (n, exp) EN: population growth
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk] (n, exp) FR: augmentation de la population mondiale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POPULATION P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N
POPULATIONS P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
population (n) pˌɒpjulˈɛɪʃən (p o2 p y u l ei1 sh @ n)
populations (n) pˌɒpjulˈɛɪʃənz (p o2 p y u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人口[rén kǒu, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, ] population, #1,790 [Add to Longdo]
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
种群[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, / ] population (of a species); community (of animals or plants), #19,583 [Add to Longdo]
人口密度[rén kǒu mì dù, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] population density, #36,806 [Add to Longdo]
人口数[rén kǒu shù, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] population [Add to Longdo]
人口统计学[rén kǒu tǒng jì xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] population studies; population statistics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bevölkerungsdichte { f }population density; density of population [Add to Longdo]
Bevölkerungsexplosion { f }population explosion [Add to Longdo]
Bevölkerungspolitik { f }population policy [Add to Longdo]
Bevölkerungsschicht { f }population stratum; class of population [Add to Longdo]
Bevölkerungsstruktur { f }population structure [Add to Longdo]
Bevölkerungsüberschuss { m }population surplus [Add to Longdo]
Population { f }; Fortpflanzungsgemeinschaft { f } [ biol. ]population [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オハグロハギ[ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
ポピュレーション[popyure-shon] (n) population [Add to Longdo]
メンデル集団[メンデルしゅうだん, menderu shuudan] (n) Mendelian population [Add to Longdo]
過剰人口[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population [Add to Longdo]
過疎[かそ, kaso] (n, adj-no) depopulation; (P) [Add to Longdo]
過疎る[かそる, kasoru] (v5r) (sl) { comp } to lose population (e.g. of active forum members, etc.) [Add to Longdo]
過疎化[かそか, kasoka] (n) depopulation; declining population [Add to Longdo]
逆転分布係数[ぎゃくてんぶんぷけいすう, gyakutenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]
居留区[きょりゅうく, kyoryuuku] (n) population centre [Add to Longdo]
個体群[こたいぐん, kotaigun] (n) population [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実装密度[じっそうひみつ, jissouhimitsu] population (density) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Population \Pop`u*la"tion\, n. [L. populatio: cf. F.
   population.]
   1. The act or process of populating; multiplication of
    inhabitants.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole number of people, or inhabitants, in a country,
    or portion of a country; as, a population of ten millions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 population
   n 1: the people who inhabit a territory or state; "the
      population seemed to be well fed and clothed"
   2: a group of organisms of the same species inhabiting a given
     area; "they hired hunters to keep down the deer population"
   3: (statistics) the entire aggregation of items from which
     samples can be drawn; "it is an estimate of the mean of the
     population" [syn: {population}, {universe}]
   4: the number of inhabitants (either the total number or the
     number of a particular race or class) in a given place
     (country or city etc.); "people come and go, but the
     population of this town has remained approximately constant
     for the past decade"; "the African-American population of
     Salt Lake City has been increasing"
   5: the act of populating (causing to live in a place); "he
     deplored the population of colonies with convicted criminals"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 population /popylasjɔ̃/ 
  population

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top