ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

universe

Y UW1 N AH0 V ER2 S   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -universe-, *universe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
universe[N] ประสบการณ์ทั้งมวล
universe[N] จักรวาล, See also: สิ่งทั้งมวล, สากล, โลกทั้งหมด, Syn. cosmos, creation, existence, life, macrocosm, nature, world
universe[N] โลกและมนุษยชาติ, Syn. the natural world

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
universe(ยู'นิเวอส) n. จักรวาล,สิ่งทั้งมวล,สากล,เอกภาพ,มนุษย์ชาติทั้งหลาย,โลกทั้งหมด,ปรากฎการณ์ทั้งหลาย,สัตว์ทั้งหลาย., Syn. macrocosm,creation,cosmos,infinity

English-Thai: Nontri Dictionary
universe(n) จักรวาล,สากล,ท้องฟ้า,มวลมนุษย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universeเอกภพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universeเอกภพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
universeเอกภพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universe๑. เอกภพสัมพัทธ์ [มีความหมายเหมือนกับ relative universe; universal set]๒. ประชากร [มีความหมายเหมือนกับ population] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
universe of discourseเอกภพของสรรพสาระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am discovering, within what exists in the universe of things, what is offered to women.ฉันกำลังสำรวจสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ อะไรที่มาพร้อมความเป็นผู้หญิง  ()
When I'm doing comic strips, for example, it is a universe where anything can happen, where any story is possible,ขึ้นอยู่กับงานที่ทำด้วย ยกตัวอย่างเวลาฉันวาดการ์ตูนช่อง มันคือจักรวาลที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ จักรวาลที่เรื่องราวอะไรก็เป็นไปได้  ()
There are little girls like you... across the universe who are in danger.มีเด็กแบบเจ้าอีกมาก ทั่วจักรวาล ที่อาจตกเป็นเหยื่อ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
You cannot deny... the purpose the universe has bestowed upon you.เจ้าไม่อาจปฏิเสธ ชะตาที่จักรวาลลิขิตให้กับชีวิตเจ้า Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I'm not the one that just flew across the universe just because I wanted to win.ใครกันบินข้ามอวกาศมา เพราะต้องการชนะ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Ego wants to eradicate the universe as we know it.อีโก้มีแผนล้างบางจักรวาล Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I was not alone in the universe after all.ข้าหาเดียวดายในจักรวาลไม่ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Then there's the science, biocentrism, and we're all living and dying in infinite universes all at the same time.และหลักวิทยาศาสตร์ การให้ความสำคัญกับชีวิต และเราทุกคนเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในห้วงจักรวาลที่ไม่สิ้นสุด ในเวลาเดียวกัน Collateral Beauty (2016)
People write letters to the universe all the time.คนเราเขียนจดหมายหาจักรวาลตลอดเวลา Collateral Beauty (2016)
In fact, I think the only person in the whole universe who cares about the credit for who wrote it is you!อันที่จริง ฉันว่าคนเดียวทั่วจักรวาล ที่สนเรื่องยกความดีให้คนแต่งเพลงนั้น ก็คือนายนี่แหละ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
You take care of the universe, the universe will take care of you.เธอดูแลจักรวาล แล้วจักรวาลจะดูแลเธอ All We Had (2016)
If the universe is truly endless, then... are we not striving for something forever out of reach.ถ้าจักรวาลเป็นที่สิ้นสุดอย่าง แท้จริงแล้ว ที่เราไม่ได้มุ่งมั่นในบางสิ่ง บางอย่างตลอดไปออกจากการเข้าถึง Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
universeAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.
universeAre there other universes outside our own?
universeAre we humans alone in this infinite universe?
universeAstronomy is the science of the universe.
universeGod made the universe.
universeGravity acts on everything in the universe.
universeHe was mainly interested in the origin and development of the universe.
universeI am invited to the end of the universe.
universeI am seeking the path to the end of the universe.
universeI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
universeIt was once believed that the earth was the center of the universe.
universeJapan will soon start to engage in the exploration of the universe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกภพ[N] universe, Example: สรรพสิ่งต่างๆ ในโลก ในระบบสุริยะ และในเอกภพมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามธรรมชาติ, Thai definition: ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด, Notes: (อังกฤษ)
จักรวาล[N] universe, See also: cosmos, Example: การค้นหาความเร้นลับในจักรวาลล้วนใช้รูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมในการสำรวจทั้งสิ้น, Thai definition: บริเวณโดยรอบของโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภพ[n.] (ēkkaphop) EN: Universe   FR: Univers [m]
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop meūt) EN: Dark Universe   
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop samphat) EN: relative universe; universal set   
จักรวาล[n.] (jakkrawān) EN: universe ; cosmos   FR: univers [m] ; cosmos [m] ; monde [m]
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkrawān) EN: universal ; of wide application   FR: universel
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]
นางสาวจักรวาล[n. exp.] (nāngsāo Jakkrawān) EN: Miss Universe   FR: miss Univers [f]
สากล[adj.] (sākon) EN: international ; universal   FR: international ; universel
สกลโลก[n.] (sakonlalōk) EN: universe ; whole world   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSE    Y UW1 N AH0 V ER2 S
UNIVERSES    Y UW1 N AH0 V ER2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
universe    (n) jˈuːnɪvɜːʳs (y uu1 n i v @@ s)
universes    (n) jˈuːnɪvɜːʳsɪz (y uu1 n i v @@ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宇宙[yǔ zhòu, ㄩˇ ㄓㄡˋ, ] universe; cosmos, #5,342 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] universe, #44,323 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtheit {f} | Gesamtheiten {pl}universe | totalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe [Add to Longdo]
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
ユニバース[, yuniba-su] (n) universe; (P) [Add to Longdo]
異世界[いせかい, isekai] (n) parallel universe (e.g. in SF) [Add to Longdo]
一天四海[いってんしかい, ittenshikai] (n) the world; the universe [Add to Longdo]
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) universe; cosmos; space; (P) [Add to Longdo]
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Universe \U"ni*verse\, n. [L. universum, from universus
   universal; unus one + vertere, versum, to turn, that is,
   turned into one, combined into one whole; cf. F. univers. See
   {One}, and {Verse}.]
   All created things viewed as constituting one system or
   whole; the whole body of things, or of phenomena; the to~
   pa^n of the Greeks, the mundus of the Latins; the world;
   creation.
   [1913 Webster]
 
      How may I
      Adore thee, Author of this universe
      And all this good to man!        --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 universe
   n 1: everything that exists anywhere; "they study the evolution
      of the universe"; "the biggest tree in existence" [syn:
      {universe}, {existence}, {creation}, {world}, {cosmos},
      {macrocosm}]
   2: (statistics) the entire aggregation of items from which
     samples can be drawn; "it is an estimate of the mean of the
     population" [syn: {population}, {universe}]
   3: everything stated or assumed in a given discussion [syn:
     {universe}, {universe of discourse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top