ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พสกนิกร

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พสกนิกร-, *พสกนิกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พสกนิกร[N] inhabitant, See also: citizen, people, civilian, Syn. พลเมือง, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสก, Example: พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พสกนิกร(พะสกกะนิกอน, พะสกนิกอน) น. คนที่อยู่ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นหรือคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ก็ตาม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พสกนิกร[พะสกกะนิกอน, พะสกนิกอน] คนที่อยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นหรือคนต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ก็ตาม [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smile for the peasants.ยิ้มให้พสกนิกร The Homecoming Hangover (2010)
My loyal subjects, the treacherous birds have repaid our friendship with an unprovoked act of aggression.เหล่าพสกนิกรของข้า พวกนกตระบัดสัตย์ ทรยศในไมตรี ด้วยการบุกโจมตี โดยไร้สาเหตุ The Angry Birds Movie (2016)
Because I know the people have no better chance than you.เพราะท่านเป็นทางออกที่ดีที่สุด ของพสกนิกรแล้ว Stormborn (2017)

English-Thai: Nontri Dictionary
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
populace(n) ประชาชน,พลเมือง,ประชากร,ราษฎร,พสกนิกร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top