Search result for

populace

(34 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -populace-, *populace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
populace[N] ประชาชน, See also: พลเมือง, Syn. masses, multitude, people, population

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
populace(พอพ'พิวเลส) n. ประชากร,ประชาชน (population)

English-Thai: Nontri Dictionary
populace(n) ประชาชน,พลเมือง,ประชากร,ราษฎร,พสกนิกร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Soon the populace will turn to us-- the leaders of the military, finance and energy-- to right the ship.อีกไม่นาน ประชาชนจะเข้าข้างเรา ผู้นำกองทัพ การเงิน และพลังงาน Greatness Achieved (2008)
Well, I figure since I'm going to have to interact with the mass populace, I should dress in the traditional costume of a mere mortal.คือ ฉันคิดได้ว่า ฉันต้องออกไปติดต่อ กับประชาชนมากมาย ฉันควรใส่ ชุดแบบที่เป็นทางการ Compromising Positions (2010)
It's designed to instill fear in the populace.มันถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อปลูกฝังความหวาดกลัวให้กับประชาชน Countdown (2011)
You've dedicated your life's work to educating the general populace about complex scientific ideas.คุณได้ทุ่มเทเวลางานในชีวิต ไปกับการสอนประชาชนธรรมดาทั่วไป เรื่องแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง The Herb Garden Germination (2011)
They kept the populace busy with entertainment.พวกเขาทำให้ประชาชนหมกหมุ่นอยู่กับความบันเทิง Enemy (2013)
They kept the populace busy with entertainment.พวกเขาทำให้ประชาชนหมกหมุ่นอยู่กับความบันเทิง Enemy (2013)
But I think you'd have to agree, if whooping cranes posed a threat to the populace, we'd have to wipe 'em out.แต่ผมคิดว่า คุณจำเป็นต้องเห็นด้วยเลยนะ ถ้านกกระเรียนทำท่าว่าจะคุกคามประชากร เราต้องจัดการพวกมัน The Sun (2013)
Mr. Jack Porter, everyone, the voice of the populace, the voice of reason, and the man who helped me close the gap to four points.คุณแจ็ค พอร์ตเตอร์ ทุกๆท่าน เสียงของประชาชน เสียงของเหตุผล และเป็นชายที่จะช่วยผม ให้ทำคะแนนได้ถึง 4 จุด Masquerade (2013)
In Ancient Rome, the emperor would distract the populace from their problems by allocating money for free bread and circuses.ในโรมสมัยก่อน จักรพรรดิเบนความสนใจประชาชน จากปัญหาโดยการแจกจ่ายขนมปัง และจัดละครสัตว์ Herstory of Dance (2013)
Town records suggest members of two different covens integrated into the populace and changed their names to stay hidden.ในระหว่างปี 1712 ถึง 1816 จากบันทึกของเมืองบ่งบอกว่าสมาชิก จากคนละกลุ่มแม่มด 2 กลุ่ม รวมตัวกันปะปนอยู่ในประชากร และเปลี่ยนชื่อพวกเขาเพื่อหลบซ่อน Pilot (2013)
But even if you're right, I mean, infecting the populace with a lethal illness is not exactly a cure.แต่ถึงสิ่งที่คุณคิดจะถูก มันก็ไม่ได้หมายความว่า การทำให้คนจำนวนมาก ติดเชื้อโรคร้ายแรงจะเป็นการรักษาที่ถูก World War Z (2013)
Those who annoy them will receive The Red Paper, and they will be ostracised and bullied by the rest of the school populace.ใครที่ทำให้พวกเค้าไม่พอใจ จะได้รับใบแดง และพวกเขาจะโดนขับไล่ และถูกบีบบังคับโดยพวกนักเรียนทั้งหลาย The Worst First Kiss! (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; parvenu ; ordinary poor people   FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péjor.)
ประชาชน[n.] (prachāchon) EN: people ; population ; general public   FR: population [f] ; gens [fpl] ; peuple [m] ; public [m] ; populace (péj.) [f]
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ราษฎร์[n.] (rāt) EN: people ; populace ; masses   
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants   FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
POPULACE    P AA1 P Y AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
populace    (n) (p o1 p y u l @ s)
populaces    (n) (p o1 p y u l @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
益人[ますひと, masuhito] (n) (arch) (See 天の益人) people; subjects; populace [Add to Longdo]
俗流[ぞくりゅう, zokuryuu] (n) populace; common run of men; worldly customs [Add to Longdo]
天の益人[あまのますひと, amanomasuhito] (n) (arch) people; subjects; populace [Add to Longdo]
都民[とみん, tomin] (n) city populace; resident of Tokyo; (P) [Add to Longdo]
農漁民[のうぎょみん, nougyomin] (n) the fishing and agrarian populace [Add to Longdo]
民衆[みんしゅう, minshuu] (n,adj-no) people; populace; masses; (P) [Add to Longdo]
民草[たみくさ;たみぐさ, tamikusa ; tamigusa] (n) people; populace [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民众[mín zhòng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] populace; masses; the people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Populace \Pop"u*lace\, n. [F. populace, fr. It. popolaccio,
   popolazzo, fr. popolo people, L. populus. See {People}.]
   The common people; the vulgar; the multitude, --
   comprehending all persons not distinguished by rank, office,
   education, or profession. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      To . . . calm the peers and please the populace.
                          --Daniel.
   [1913 Webster]
 
      They . . . call us Britain's barbarous populaces.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Mob; people; commonalty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 populace
   n 1: people in general considered as a whole; "he is a hero in
      the eyes of the public" [syn: {populace}, {public},
      {world}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top