ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

populace

P AA1 P Y AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -populace-, *populace*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
populace(n) ประชาชน, See also: พลเมือง, Syn. masses, multitude, people, population

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
populace(พอพ'พิวเลส) n. ประชากร, ประชาชน (population)

English-Thai: Nontri Dictionary
populace(n) ประชาชน, พลเมือง, ประชากร, ราษฎร, พสกนิกร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soon the populace will turn to us-- the leaders of the military, finance and energy-- to right the ship.อีกไม่นาน ประชาชนจะเข้าข้างเรา ผู้นำกองทัพ การเงิน และพลังงาน Greatness Achieved (2008)
You've dedicated your life's work to educating the general populace about complex scientific ideas.คุณได้ทุ่มเทเวลางานในชีวิต ไปกับการสอนประชาชนธรรมดาทั่วไป เรื่องแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง The Herb Garden Germination (2011)
They kept the populace busy with entertainment.พวกเขาทำให้ประชาชนหมกหมุ่นอยู่กับความบันเทิง Enemy (2013)
They kept the populace busy with entertainment.พวกเขาทำให้ประชาชนหมกหมุ่นอยู่กับความบันเทิง Enemy (2013)
In Ancient Rome, the emperor would distract the populace from their problems by allocating money for free bread and circuses.ในโรมสมัยก่อน จักรพรรดิเบนความสนใจประชาชน จากปัญหาโดยการแจกจ่ายขนมปัง และจัดละครสัตว์ Herstory of Dance (2013)
Town records suggest members of two different covens integrated into the populace and changed their names to stay hidden.ในระหว่างปี 1712 ถึง 1816 จากบันทึกของเมืองบ่งบอกว่าสมาชิก จากคนละกลุ่มแม่มด 2 กลุ่ม รวมตัวกันปะปนอยู่ในประชากร และเปลี่ยนชื่อพวกเขาเพื่อหลบซ่อน Pilot (2013)
But even if you're right, I mean, infecting the populace with a lethal illness is not exactly a cure.แต่ถึงสิ่งที่คุณคิดจะถูก มันก็ไม่ได้หมายความว่า การทำให้คนจำนวนมาก ติดเชื้อโรคร้ายแรงจะเป็นการรักษาที่ถูก World War Z (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพร่[phrai] (n) EN: member of the proletariat ; commoner ; parvenu ; ordinary poor people  FR: prolétaire [ m ] ; individu de bas étage [ m ] ; prolétariat [ m ] ; bas peuple [ m ] ; populace [ f ] (péjor.)
ประชาชน[prachāchon] (n) EN: people ; population ; general public  FR: population [ f ] ; gens [ fpl ] ; peuple [ m ] ; public [ m ] ; populace (péj.) [ f ]
ประชากร[prachākøn] (n) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses  FR: population [ f ] ; habitants [ mpl ] ; résidents [ mpl ]
ประชาราษฎร์[prachārāt] (n) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses  FR: population [ f ] ; citoyens [ mpl ] ; habitants [ mpl ] ; résidents [ mpl ]
ราษฎร์[rāt] (n) EN: people ; populace ; masses
ราษฎร[rātsadøn] (n) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants  FR: peuple [ m ] ; population [ f ] ; habitants [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POPULACE P AA1 P Y AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
populace (n) pˈɒpjuləs (p o1 p y u l @ s)
populaces (n) pˈɒpjuləsɪz (p o1 p y u l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民众[mín zhòng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] populace; masses; the people, #3,276 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
益人[ますひと, masuhito] (n) (arch) (See 天の益人) people; subjects; populace [Add to Longdo]
俗流[ぞくりゅう, zokuryuu] (n) populace; common run of men; worldly customs [Add to Longdo]
天の益人[あまのますひと, amanomasuhito] (n) (arch) people; subjects; populace [Add to Longdo]
都民[とみん, tomin] (n) city populace; resident of Tokyo; (P) [Add to Longdo]
農漁民[のうぎょみん, nougyomin] (n) the fishing and agrarian populace [Add to Longdo]
民衆[みんしゅう, minshuu] (n, adj-no) people; populace; masses; (P) [Add to Longdo]
民草[たみくさ;たみぐさ, tamikusa ; tamigusa] (n) people; populace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Populace \Pop"u*lace\, n. [F. populace, fr. It. popolaccio,
   popolazzo, fr. popolo people, L. populus. See {People}.]
   The common people; the vulgar; the multitude, --
   comprehending all persons not distinguished by rank, office,
   education, or profession. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      To . . . calm the peers and please the populace.
                          --Daniel.
   [1913 Webster]
 
      They . . . call us Britain's barbarous populaces.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Mob; people; commonalty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 populace
   n 1: people in general considered as a whole; "he is a hero in
      the eyes of the public" [syn: {populace}, {public},
      {world}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top