ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhabitant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhabitant-, *inhabitant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhabitant(n) ผู้อาศัย, See also: คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น, Syn. occupant, resident, dweller

English-Thai: Nontri Dictionary
inhabitant(n) ประชากร, พลเมือง, ชาวบ้าน, ผู้อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhabitantผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inhabitantราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inhabitantsผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhabitantsผู้อยู่อาศัย, Example: ลักษณะของการครอบครองที่อยู่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the day of the wedding, I want the Thieves' Forest emptied, and every inhabitant arrested.ในวันแต่งงาน ... ข้าต้องการให้ป่าแห่งหัวขโมยปราศจากกการซ่องสุม และผู้อาศัยทุกคนต้องถูกจับกุม The Princess Bride (1987)
and never knew the nearness of the wild inhabitants of the Heights... until today.และไม่เคยได้รู้จักกับ ผู้อาศัยอันโหดเหี้ยม ที่บ้านใกล้เรือนเคียง จนกระทั่งวันนี้ Wuthering Heights (1992)
Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.ชีวิตของชาวเมืองทุกคนกำลังจะถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคน The Matrix Reloaded (2003)
Teach the inhabitants to get along, they wouldn't need to be locked up.Teach the inhabitants to get along, they wouldn't need to be locked up. Night at the Museum (2006)
The inhabitants of the region known as the Upper East Side have the most prosperous, yet idiosyncratic social systems on the planet.ผู้คนในย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อ ดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่ แต่นิสัยไม่ค่อยต่าง ระบอบสังคมบนดาวเคราะห์ดวงนี้ The Nanny Diaries (2007)
You know, they'll be doubling up, the rate this city's inhabitants are losing their minds.แกก็รู้ เขาจะขยายที่ ให้กับคนที่เสียสติในเมืองนี้ที่มีมากขึ้นทุกวัน The Dark Knight (2008)
Today, over half of the world's 7 billion inhabitants live in cities.ทุกวันนี้ ครึ่งหนึ่งของคน 7 พันล้านคนบนโลก อาศัยอยู่ในเมือง Home (2009)
The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.ยิ่งประเทศพัฒนามากเท่าไร เนื้อสัตว์ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น Home (2009)
The inhabitants of Las Vegas are among the biggest consumers of water in the world.พลเมืองจึงมีความต้องการ ใช้น้ำมากที่สุดในโลก Home (2009)
Here's one theory of the story of the Rapanui, the inhabitants of Easter Island, that could perhaps give us pause for thought.อีกเรื่องของชาวราปานูอิ พวกเขาอาศัยบนเกาะอีสเตอร์ ซึ่งอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิด Home (2009)
The wealth is there, but the country's inhabitants don't have access to it.สมบัติอยู่ที่นั่น, แต่ประชาชน ในประเทศกลับเข้าไม่ถึงมัน Home (2009)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhabitantAs a rule, the inhabitants of warm countries keep early hours.
inhabitantHe was elected an official by the inhabitants of this town.
inhabitantIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
inhabitantIt was not permitted that the inhabitants trespass in the area.
inhabitantMore than 70 percent of the inhabitants are in favor of the program.
inhabitantThe inhabitants are proud of their urban culture.
inhabitantThe inhabitants of the city depend upon the river for drinking water.
inhabitantThe inhabitants of the island are friendly.
inhabitantThe inhabitants rebelled against the ruler.
inhabitantThe movement of the inhabitants drove the band of thugs out of the town.
inhabitantThe plan met with opposition from the inhabitants.
inhabitantThe problems of air and water pollution will be intensified by the growth of inhabitants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าแผ่นดิน(n) citizen, See also: inhabitant, dweller, Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน, Example: ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน, Count Unit: คน, Thai Definition: พลเมืองของประเทศที่มีเชื้อชาตินั้นและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศนั้น
พสกนิกร(n) inhabitant, See also: citizen, people, civilian, Syn. พลเมือง, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสก, Example: พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร, Count Unit: คน
ประชาชน(n) people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: วิถีการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป, Count Unit: กลุ่ม, พวก
ประชาชนพลเมือง(n) people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน, Example: เมืองชัยภูมิมีความสงบประชาชนพลเมืองเป็นคนเรียบร้อย, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [ m ] ; citoyen [ m ] ; résident [ m ] ; nationaux [ mpl ] ; peuple [ m ]
ชาวพื้นเมือง[chāo pheūnmeūang] (n, exp) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [ m ] ; native [ f ] ; indigène [ m ] (r.)
อพยพประชากร[opphayop prachākøn] (v, exp) EN: evacuate inhabitants  FR: évacuer la population
เพื่อนร่วมโลก[pheūoen ruam lōk] (n, exp) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings
พลเมือง[phonlameūang] (n) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population  FR: citoyen [ m ] ; civil [ m ] ; population [ f ]
ผู้อาศัย[phū-āsai] (n) EN: inhabitant ; tenant ; occupant
ผู้อยู่อาศัย[phūyū-āsai] (n) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller  FR: habitant [ m ]
ประชากร[prachākøn] (n) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses  FR: population [ f ] ; habitants [ mpl ] ; résidents [ mpl ]
ประชาราษฎร์[prachārāt] (n) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses  FR: population [ f ] ; citoyens [ mpl ] ; habitants [ mpl ] ; résidents [ mpl ]
ราษฎร[rātsadøn] (n) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants  FR: peuple [ m ] ; population [ f ] ; habitants [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INHABITANT
INHABITANTS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhabitant
inhabitants

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ,   /  ] inhabitant; householder #8,292 [Add to Longdo]
居住者[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙,   ] inhabitant #45,843 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewohner { m } | Bewohner { pl }inhabitant | inhabiters [Add to Longdo]
Einwohner { m } | Einwohner { pl }inhabitant | inhabitants [Add to Longdo]
Erdbewohner { m }inhabitant of the earth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P) #2,006 [Add to Longdo]
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P) #7,357 [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n, adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines #9,029 [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) #15,062 [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
居住者[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P) [Add to Longdo]
戸口;戸々;戸戸[ここう, kokou] (n) houses and inhabitants; population [Add to Longdo]
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P) [Add to Longdo]
神族[しんぞく, shinzoku] (n) (m-sl) (See 魔族) divine being; inhabitant of heaven [Add to Longdo]
全住民[ぜんじゅうみん, zenjuumin] (n) all the inhabitants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhabitant \In*hab"it*ant\, n. [L. inhabitans, -antis, p. pr. of
   inhabitare.]
   [1913 Webster]
   1. One who dwells or resides permanently in a place, as
    distinguished from a transient lodger or visitor; as, an
    inhabitant of a house, a town, a city, county, or state.
    "Frail inhabitants of earth." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       In this place, they report that they saw inhabitants
       which were very fair and fat people. --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One who has a legal settlement in a town, city, or
    parish; a permanent resident.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhabitant
   n 1: a person who inhabits a particular place [syn:
      {inhabitant}, {habitant}, {dweller}, {denizen},
      {indweller}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top