ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foray

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foray-, *foray*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foray(vi) จู่โจม, See also: รุกคืบ
foray(n) การเดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ
foray(n) การจู่โจมแบบไม่ให้ทันตั้งตัว, See also: การจู่โจมอย่างรวดเร็ว, Syn. incursion, raid, invasion
foray(n) ความพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานหรืออาชีพที่แตกต่างออกไป
foray(vt) บุกเข้าไปปล้น, See also: ปล้นสะดม, Syn. pillage, plunder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) , การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี, จู่โจม, ปล้นสะดม, ทำลาย, ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid, invade, destroy

English-Thai: Nontri Dictionary
foray(n) การปล้นสะดม, การจู่โจม, การโจมตี, การล้างผลาญ
foray(vt) ปล้นสะดม, จู่โจม, โจมตี, ทำลายล้าง, ล้างผลาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, who would´ve thought that my foray into hair plugs... would´ve resulted in last month´s cover story?ฉันหมายถึง คนที่คิดว่า / นั่นคือการโจมตีของฉันกับเครื่องทำผม... จะต้องเป็นผล / ภายในเรื่องนิตยสารฉบับเดือนล่าสุดใช่มั้ย? Never Been Kissed (1999)
Have I ever mentioned how I feel about our little forays making the papers?ผมเคยบอกมั้ยว่า รู้สึกยังไง เกี่ยวกับการถูกโจมตีเล็กๆน้อยๆ บนหน้าหนังสือพิมพ์ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Our foray against old Randall was interfered with by family members.การบุกจู่โจมตาเฒ่าแรนดอลล์ ถูกขัดจังหวะโดยคนในครอบครัว Episode #1.3 (2012)
I led the foray when the enemies were at the gate while your grandson, the king, quivered in fear behind the walls.ข้านำทัพบุกต่อต้านขณะที่ข้าศึก มาประชิดที่ประตูเมือง ขณะที่หลานของท่าน ตัวกษัตริย์ ตัวสั่นระริกด้วยความกลัว อยู่ภายในกำแพง Valar Dohaeris (2013)
You might say, my first foray into space."ราตรีสวัสดิ์ดวงจันทร์" Life (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
foray
forays
forayed
foraying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foray
forays
forayed
foraying

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifzug { m } | Streifzüge { pl }foray | forays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foray \For"ay\ (f[o^]r"[asl] or f[-o]*r[=a]"; 277), n. [Another
   form of forahe. Cf. {Forray}.]
   A sudden or irregular incursion in border warfare; hence, any
   irregular incursion for war or spoils; a raid. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      The huge Earl Doorm, . . .
      Bound on a foray, rolling eyes of prey. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foray \For"ay\, v. t.
   To pillage; to ravage.
   [1913 Webster]
 
      He might foray our lands.        --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foray
   n 1: a sudden short attack [syn: {foray}, {raid}, {maraud}]
   2: an initial attempt (especially outside your usual areas of
     competence); "scientists' forays into politics"
   v 1: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
      looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
      {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
      {ransack}, {pillage}, {foray}]
   2: briefly enter enemy territory

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top