Search result for

rifle

(86 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rifle-, *rifle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rifle[N] ปืนเล็กยาว, See also: ปืนยาว, ปืนไรเฟิล, Syn. shotgun
rifle[VT] ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน, Syn. groove
rifle[VT] ค้น, See also: รื้อค้น
rifle[VI] ปล้น, See also: ปล้นสะดม, ขโมย, Syn. rob, steal
rifle[VT] ปล้น, See also: ปล้นสะดม, ขโมย, Syn. rob, steal
rifleman[N] ผู้ใช้ปืนยาวหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนยาว
rifle through[PHRV] พลิกอย่างเร็ว, Syn. go into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rifle(ไร'เฟิล) n. ปืนยาว,ปืนเล็กยาว,ปืนไรเฟิล, rifles กองทหารปืนยาว vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นร่องในลำกล้องปืน
air rifleปืนลม (air gun with rifled bore)
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with,play,triviality,toy

English-Thai: Nontri Dictionary
rifle(n) ปืนยาว,ปืนร.ศ.,ปืนไรเฟิล
rifle(vt) ค้นหา,ตีชิง,ปล้นสะดม,ขโมย
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trifle(vi) พูดเล่น,ทำเล่น,ล้อ,เสียเวลา
trifler(n) คนพูดเล่น,คนเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rifle-rangesสนามยิงปืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My box and those of my friends may have been rifled.ตู้ฉันและของเพื่อนฉัน อาจถูกค้นออกมา The Bank Job (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
Give me the rifle.เอาไรเฟิลมาให้ผม 24: Redemption (2008)
I say we ambush him with long-range rifles and silencers. Long-range, that's a better idea. Yeah, we can get in close, Dad.เราดักยิงไกลด้วยไรเฟิล หรือยิงไกลในที่เก็บเสียง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, first of all, as a result of our incursion into Cambodia, we picked up 22,000 rifles,แล้วทำไมท่านถึงยังทำ? ครับ ก่อนอื่น การบุกเข้าไปในกัมพูชา เราขนปืนไรเฟิลไป 22,000 กระบอก Frost/Nixon (2008)
Gentlemen, shortly you will be provided Thompson submachine guns, bars and a.351 Winchester semi-automatic rifle.ฟังนะ ทุกคนจะได้รับแจกปืนกลอัตโนมัติทอมสัน ปืนบราวนิ่ง และวินเชสเตอร์ 351 ไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ Public Enemies (2009)
- Put that rifle away.- เล็งไปที่อื่นสิวะ.. ! The Breath (2009)
Give me your rifle.เอาปืนนายมานี่ The Breath (2009)
Do you have your rifle?- ปืนไรเฟิล อยูที่นายมั้ย? The Breath (2009)
Mr. Salamanca lunged toward the vehicle and fired on me with what I ascertained to be an M16 assault rifle.นายซาลามังก้า ก็หันหน้าไปที่รถอย่างรวดเร็ว และยิงปืนรัวใส่ผมไม่ยั้ง ผมมั่นใจว่าเป็นปืนไรเฟิล M16 Bit by a Dead Bee (2009)
I heard a gunshot. It sounded like a hunting rifle.ฉันได้ยินเสียงปืน เสียงเหมือนกับไรเฟิลของพวกนักล่า A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
We can't go at him with handguns and a couple of AK's and hunting rifles.พวกเราใช้ปืนสั้นต่อสู้กับเขาไม่ได้ ปืนอาก้าและปืนไรเฟิลล่าสัตว์ไม่กี่กระบอก Service (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rifleA rifle shot broke the peace of the early morning.
rifleBenjamin shot a bear with a rifle.
rifleHe always walks with a rifle.
rifleHe carried a rifle on his shoulder.
rifleHe equipped himself with a rifle.
rifleHe picked up the rifle and aimed it at the target.
rifleSuddenly there was a rifle shot.
rifleThe soldier refused to fire his rifle at the enemy.
rifleThey armed themselves with rifles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนยาว[N] rifle, Example: นายพรานนอนเหยียดยาวหนุนหัวด้วยขอนไม้และกอดปืนยาวไว้แนบอก, Count unit: ด้าม, กระบอก
มณฑก[N] rifle, Syn. ปืนมณฑก, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนเล็กยาวชนิดหนึ่ง, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter   
นกวิกตอเรียส์ ไรเฟลเบิร์ด[n. exp.] (nok Wiktørīas raifēlboēt) EN: Victoria's Riflebird   
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนเล็กยาว [n. exp.] (peūn lek yāo) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
ปืนไรเฟิล[n. exp.] (peūn raifoēl) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
ปืนไรเฟิลอัดลม[n. exp.] (peūn raifoēl at lom) EN: air rifle   FR: carabine à air comprimé [f]
ปืนยาว [n.] (peūnyāo) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities   FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-lek nøi-nøi) EN: trifles ; trivialities ; details   FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
เรื่องหยุมหยิม[n. exp.] (reūang yumyim) EN: trivial matters ; trifles ; gnat   FR: bagatelle [f] ; vétie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIFLE    R AY1 F AH0 L
RIFLED    R AY1 F AH0 L D
RIFLES    R AY1 F AH0 L Z
RIFLERY    R AY1 F AH0 L R IY0
RIFLEMAN    R AY1 F AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rifle    (v) (r ai1 f @ l)
rifled    (v) (r ai1 f @ l d)
rifles    (v) (r ai1 f @ l z)
rifleman    (n) (r ai1 f l m @ n)
riflemen    (n) (r ai1 f l m @ n)
rifle-shot    (n) - (r ai1 f l - sh o t)
rifle-range    (n) - (r ai1 f l - r ei n jh)
rifle-shots    (n) - (r ai1 f l - sh o t s)
rifle-ranges    (n) - (r ai1 f l - r ei n jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewehrfeuer {n}rifle fire [Add to Longdo]
Gewehrkolben {m}rifle butt; shotgun butt [Add to Longdo]
Gewehrlauf {m} | Gewehrläufe {pl}rifle barrel; shotgun barrel | barrels [Add to Longdo]
Gewehrschuss {m}rifle shot [Add to Longdo]
Schützenverein {n}rifle club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
アサルトライフル[, asarutoraifuru] (n) assault rifle [Add to Longdo]
エアライフル[, earaifuru] (n) air rifle [Add to Longdo]
スモールボアライフル[, sumo-ruboaraifuru] (n) small-bore rifle [Add to Longdo]
トライフル[, toraifuru] (n) trifle (type of dessert) [Add to Longdo]
ビームライフル[, bi-muraifuru] (n) beam rifle [Add to Longdo]
フリーライフル[, furi-raifuru] (n) free rifle [Add to Longdo]
モーゼル連発銃[モーゼルれんぱつじゅう, mo-zeru renpatsujuu] (n) Mauser rifle [Add to Longdo]
ライフル[, raifuru] (n) rifle; (P) [Add to Longdo]
ライフル射撃[ライフルしゃげき, raifuru shageki] (n) rifle shooting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来复枪[lái fù qiāng, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ, / ] rifle (loan word); also written 來福槍|来福枪 [Add to Longdo]
来福枪[lái fú qiāng, ㄌㄞˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧㄤ, / ] rifle; (loan word); also written 來復槍|来复枪 [Add to Longdo]
步枪[bù qiāng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄤ, / ] rifle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, v. t. [imp. & p. p. {Rifled}; p. pr. & vb. n.
   {Rifling}.] [F. rifler to rifle, sweep away; of uncertain
   origin. CF. {Raff}.]
   1. To seize and bear away by force; to snatch away; to carry
    off.
    [1913 Webster]
 
       Till time shall rifle every youthful grace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To strip; to rob; to pillage. --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Stand, sir, and throw us that you have about ye:
       If not, we'll make you sit and rifle you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To raffle. [Obs.] --J. Webster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, v. i.
   1. To raffle. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To commit robbery. [R.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, n. [Akin to Dan. rifle, or riffel, the rifle of
   a gun, a chamfer (cf. riffel, riffelb["o]sse, a rifle gun,
   rifle to rifle a gun, G. riefeln, riefen, to chamfer,
   groove), and E. rive. See {Rive}, and cf. {Riffle}, {Rivel}.]
   1. A gun, the inside of whose barrel is grooved with spiral
    channels, thus giving the ball a rotary motion and
    insuring greater accuracy of fire. As a military firearm
    it has superseded the musket.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Mil.) A body of soldiers armed with rifles.
    [1913 Webster]
 
   3. A strip of wood covered with emery or a similar material,
    used for sharpening scythes.
    [1913 Webster]
 
   {Rifle pit} (Mil.), a trench for sheltering sharpshooters.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, v. t.
   1. To grove; to channel; especially, to groove internally
    with spiral channels; as, to rifle a gun barrel or a
    cannon.
    [1913 Webster]
 
   2. To whet with a rifle. See {Rifle}, n., 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rifle
   n 1: a shoulder firearm with a long barrel and a rifled bore;
      "he lifted the rifle to his shoulder and fired"
   v 1: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
      looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
      {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
      {ransack}, {pillage}, {foray}]
   2: go through in search of something; search through someone's
     belongings in an unauthorized way; "Who rifled through my
     desk drawers?" [syn: {rifle}, {go}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top