ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outdo

AW2 T D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outdo-, *outdo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outdo(vt) เอาชนะ, See also: พิชิต, ทำดีกว่า, Syn. beat, overcome, Ant. lose
outdone(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ outdo
outdoor(adj) ที่อยู่กลางแจ้ง, Syn. alfresco, outside, Ant. indoor
outdoors(adv) ข้างนอก, See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน, Syn. outside, Ant. indoors
outdoors(n) พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outdo(เอาทฺ'ดู) vt. เอาชนะ, พิชิต, ทำดีกว่า, ดีกว่า, เหนือกว่า, Syn. exceed
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน, กลางแจ้ง, ภายนอก, ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv., adj. นอกบ้าน, กลางแจ้ง, ภายนอก. n. บริเวณภายนอก, กลางแจ้ง, นอกบ้าน, ชายป่า
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
outdo(vt) เก่งกว่า, ทำได้ดีกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, เหนือกว่า
outdoor(adj) กลางแจ้ง, ภายนอก, นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง, ภายนอก, นอกบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outdoorภายนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor air; fresh airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor reliefการบรรเทาทุกข์นอกสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outdoor thermostatเทอร์มอสแตตนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Outdoor lifeการใช้ชีวิตกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor recreationนันทนาการกลางแจ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came to Suzuran to outdo my old man.ฉันมาที่ซูซูรันเพื่อเอาชนะตาแก่นั้น Crows Zero (2007)
To outdo your old man?เอาชนะตาแก่? Crows Zero (2007)
But perhaps in this century, I'll outdo them all.แต่ในศตวรรษนี้ผมอาจเลิศล้ำเกินใคร G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
They all try to outdo each other.พวกเขาทั้งหมดพยายามเอาชนะกันและกัน The Broken Man (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outdoGenerally speaking, children like to play outdoors.
outdoHe has excellent techniques which would outdo a specialist.
outdoHe is playing outdoors.
outdoHe outdoes me in every subject.
outdoHer skin is coarse from years of working outdoors.
outdoHe was too frail to play games outdoors.
outdoHis singing outdoes a professional.
outdoI just can't seem to outdo him. I've got a lot to learn.
outdoI like outdoor sports, such as baseball, tennis and soccer.
outdoI love the outdoors but I hate bugs.
outdoIn summer we enjoy outdoor.
outdoIt is cold outdoors. Put on your coat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฬากลางแจ้ง(n) outdoor sports, See also: outdoor game, Ant. กีฬาในร่ม, Example: ช่วงฤดูหนาวที่สภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป ถูกหิมะปกคลุมมักเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง, Thai Definition: กีฬาที่แข่งขันภายนอกตัวอาคาร
ข้างนอก(n) outside, See also: outdoors, Syn. ภายนอก, นอกบ้าน, Ant. ข้างใน, ในบ้าน, Example: ฉันไม่ค่อยชอบข้างนอก มันวุ่นวายน่าเบื่อ, Thai Definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน
ลบเหลี่ยม(v) outdo, See also: destroy the arrogance of someone, trump someone's trick, Syn. ลบคม, Thai Definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ที่แจ้ง(n) outdoor, See also: open-air, Syn. ที่โล่ง, กลางแจ้ง, กลางแปลง, Example: ซากของกระทิงจ่าฝูงนอนตายอยู่ในที่แจ้ง, Count Unit: แห่ง, ที่
กลางแปลง(adj) alfresco, See also: outdoor, open-air, in the playground, Syn. กลางแจ้ง, Example: คืนนี้ที่หมู่บ้านมีหนังกลางแปลงมาฉาย, Thai Definition: ่แสดงหรือเล่นกลางแจ้ง
ที่โล่ง(n) outdoor, See also: open-air, open, Syn. กลางแจ้ง, กลางแปลง, ที่แจ้ง
นอก(prep) outside, See also: outdoor, external, outward, Syn. ข้างนอก, Ant. ใน, Example: พ่ออยู่นอกบ้านต้องตะโกนเรียกถึงจะได้ยิน
นอกบ้าน(adv) outside, See also: outdoor, Ant. ในบ้าน, Example: ใครที่จะเล่นซ่อนแอบให้ไปเล่นนอกบ้านโน่น
กลางแจ้ง(adj) outdoor, See also: open-air, alfresco, Syn. ที่โล่งแจ้ง, Ant. ในร่ม, Example: การถ่ายภาพคราวนี้เราเน้นที่ภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติมากกว่า, Thai Definition: นอกร่มไม้ชายคา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬากลางแจ้ง[kīlā klāngjaēng] (n, exp) EN: outdoor sports ; outdoor game  FR: sport d'extérieur [ m ]
กลางแจ้ง[klāngjaēng] (adj) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco  FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[sawāinām klāngjaēng] (n, exp) EN: outdoor pool  FR: piscine en plein air [ f ] ; piscine extérieure [ f ]
ทิ้งห่าง[thing hāng] (v, exp) EN: oustrip by far ; outdo by far ; outrun by far
ทิ้งขาด[thing khāt] (v, exp) EN: oustrip by far ; outdo by far ; outrun by far

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTDO AW2 T D UW1
OUTDOES AW2 T D AH1 Z
OUTDONE AW1 T D AH1 N
OUTDOOR AW1 T D AO2 R
OUTDOING AW2 T D UW1 IH0 NG
OUTDOORS AW1 T D AO1 R Z
OUTDOORSMAN AW1 T D AO1 R Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outdo (v) ˈautdˈuː (au1 t d uu1)
outdoes (v) ˈautdˈʌz (au1 t d uh1 z)
outdone (v) ˈautdˈʌn (au1 t d uh1 n)
outdoor (j) ˈautdɔːr (au1 t d oo r)
outdoing (v) ˈautdˈuːɪŋ (au1 t d uu1 i ng)
outdoors (a) ˌautdˈɔːz (au2 t d oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
户外[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor #7,274 [Add to Longdo]
室外[shì wài, ㄕˋ ㄨㄞˋ, ] outdoor #10,471 [Add to Longdo]
露天[lù tiān, ㄌㄨˋ ㄊㄧㄢ, ] outdoors; al fresco; in the open #12,171 [Add to Longdo]
在户外[zài hù wài, ㄗㄞˋ ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
屋外[おくがい, okugai] (n, adj-no) outdoors; alfresco; (P) #7,935 [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1, vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
アウトドア;アウトゥドア[autodoa ; autoudoa] (n, adj-no) outdoor; al fresco [Add to Longdo]
アウトドアゲーム[autodoage-mu] (n) outdoor game [Add to Longdo]
アウトドアショップ[autodoashoppu] (n) outdoor shop [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アウトドアズ;アウトゥドアズ[autodoazu ; autoudoazu] (n) outdoors [Add to Longdo]
アウトドアライフ[autodoaraifu] (n) outdoor life [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top