ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alfresco

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alfresco-, *alfresco*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alfresco(adv) กลางแจ้ง, Syn. outdoor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางแปลง(adj) alfresco, See also: outdoor, open-air, in the playground, Syn. กลางแจ้ง, Example: คืนนี้ที่หมู่บ้านมีหนังกลางแปลงมาฉาย, Thai Definition: ่แสดงหรือเล่นกลางแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางแจ้ง[klāngjaēng] (adj) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco  FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alfresco (j) ˌælfrˈɛskou (a2 l f r e1 s k ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋外[おくがい, okugai] (n, adj-no) outdoors; alfresco; (P) #7,935 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alfresco \Al*fres"co\, adv. & a. [It. al fresco in or on the
   fresh.]
   In the open-air. --Smollett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alfresco
   adv 1: outside a building; "in summer we play outside" [syn:
       {outside}, {outdoors}, {out of doors}, {alfresco}] [ant:
       {indoors}, {inside}]
   adj 1: in the open air; "an alfresco lunch"; "an open-air
       theater" [syn: {alfresco}, {open-air(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top