Search result for

our

(142 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -our-, *our*
English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
of course(adv) อย่างแน่นอน
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
court writ(n) หมายศาล
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
our[ADJ] ของเรา
ours[PRON] ของเราเอง
ourself[PRON] ตัวเราเอง, See also: ของเราเอง
Our Lady[N] ฉายานามของพระนางแมรี่ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซู
ourselves[PRON] ตัวเราเอง, See also: ของเราเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
our(เอา'เออะ) pron. ของเรา
ours(เอาซฺ) pron. ของเราเอง,ของของเรา
ourself(อาร์เซลฟฺ') pron. เราเอง,ข้าพเจ้าเอง,ตัวเราเอง,พวกเรา
ourselves(เอาเออะเซลฟซฺ') pron. เราเอง,พวกเราเอง,
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance

English-Thai: Nontri Dictionary
our(adj) ของพวกเรา,ของเรา
ours(pro) ของพวกเราเอง,ของเราเอง
ourselves(pro) พวกเราเอง,ตัวของเราเอง
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
arbour(n) ซุ้มไม้,ต้นไม้
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Our[เอาร] (pron.) ของเรา ดู personal pronoun

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Y-You blew off our most beloved tradition.เธอละเลยประเพณีสำคัญของเรา The Serena Also Rises (2008)
I love you, and my concern is for our family.ผมรักคุณ และสิ่งที่ผมกังวลคือครอบครัวของเรา The Serena Also Rises (2008)
Good, because I am going to steal your passport and lock you in our room.ดีค่ะ เพราฉันกำลังจะขโมยพาสปอร์ตคุณ แล้วจับคุณล๊อดไวในห้องของเรา The Serena Also Rises (2008)
It's, uh, it's in our D.N.A.มันคือสัญชาติญาณในดีเอ็นเอของเรา The Serena Also Rises (2008)
You've only taken over the girls at school and abandoned our oldest tradition to go to my mother's show with a complete stranger.เธอเอาทุกอย่างไปจากฉัน ทั้งเพื่อนที่โรงเรียน ละเลยประเพณีของเรา เพื่อจะไปงานของแม่ฉันกับคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
It's our ritual. None of them will agree to this.มันเป็นประเพณีของเรานะคะ ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
Because our show is the same time as Marc Jacobs.เพราะงานเราดันชนกับงานของ Marc Jacobs นะสิ The Serena Also Rises (2008)
Where are all our "it" girls?รายชื่อของพวกดาวเด่นยังไม่มีเลยนิคะ The Serena Also Rises (2008)
Bart is being doing business, as he did most of our trip.บาร์ตไปทำงาน เหมือนกับที่เขาทำตลอดทริป The Ex-Files (2008)
Classy? Like you asking another girl out our first day back at school?ชั้นหนึ่งหรอ เธอล่ะ ชวนผู้หญิงมาออกเดต ในวันแรกที่พวกเรามาโรงเรียน The Ex-Files (2008)
We can either let everyone else tell us how we should be jealous and compete, or we can just deal with it and try to preserve at least a little of our friendship.เราจะให้คนอื่นๆ พูดได้ว่า เราต่างหึงหวงและแข่งขันกัน หรือเราจัดการมันซะ แล้วพยายามยุติมัน The Ex-Files (2008)
Your day will come. We're just picking our moment.- วันของเธอจะมาถึงแน่ เราแค่รอเลือกเวลาเท่านั้นแหละ The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ourAccording to our teacher, she entered the hospital.
ourA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
ourA company of tourists visited our town.
ourActually, we had prepared ourselves for defeat.
ourA curtain of mist blocked our view.
ourA few years ago our room had little furniture in it.
ourA fine view burst upon our sight.
ourA friend comes to play at our house tomorrow.
ourA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
ourAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
ourAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
ourAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเรา[PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
ตัวเอง[PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเอง[PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเรา[PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recour
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUR    AW1 ER0
OUR    AW1 R
OUR    AA1 R
OURS    AA1 R Z
OURS    AW1 ER0 Z
OURSO    ER1 S OW0
OURADA    OW0 UH0 R AA1 D AH0
OURSELF    AW0 ER0 S EH1 L F
OURSELF    AA0 R S EH1 L F
OURSELVES    AW0 ER0 S EH1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
our    (j) (au1 @ r)
ours    (j) (au1 @ z)
ourselves    (prp) (au1 @ s e1 l v z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
往路[おうろ, ouro] (n) ขาไป, เที่ยวไป

German-Thai: Longdo Dictionary
Tournier(n) |das, pl. Tourniere| การแข่งขัน, See also: der Wettkampf
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsere Kundschaftour customers [Add to Longdo]
Vaterunser {n}Our Father; Lord's Prayer [Add to Longdo]
unseresgleichenour equals [Add to Longdo]
Es geht uns primär darum, dass ...Our main concern is that ... [Add to Longdo]
Uns ging der Gesprächsstoff aus.Our conversation ran dry. [Add to Longdo]
Unser Hotel unterhält einen Busdienst.Our hotel runs a bus service. [Add to Longdo]
Unser Lagerbestand geht zur Neige.Our stock is running short. [Add to Longdo]
Unsere Erwartungen waren zu hoch gesteckt.Our expectations were pitched too high. [Add to Longdo]
Unsere Mittel sind maximal beansprucht.Our resources are spread very thin. [Add to Longdo]
Unsere Pläne sind über den Haufen geworfen worden.Our plans have been upset. [Add to Longdo]
Unsere Produkte finden guten Absatz.Our products meet with a ready market. [Add to Longdo]
Unsere Produktion kann der Nachfrage nicht nachkommen.Our production cannot cope with the demand. [Add to Longdo]
Unsere Vorräte sind knapp.Our supplies are running low. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
我们自己[wǒ men zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] ourselves [Add to Longdo]
我国[wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] our country; China [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凹レンズ[おうれんず, ourenzu] konkave_Linse [Add to Longdo]
往来[おうらい, ourai] Kommen_und_Gehen, Verkehr, Strasse [Add to Longdo]
横領[おうりょう, ouryou] widerrechtliche_Aneignung, Unterschlagung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Our \Our\ (our), possessive pron. [AS. [=u]re our, of us; akin
   to [=u]s us, to us, and to G. unser our, of us, Goth. unsara.
   [root]186. See {Us}.]
   Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our
   rights; our troops; our endeavors. See {I}.
   [1913 Webster]
 
      The Lord is our defense.         --Ps. lxxxix.
                          18.
   [1913 Webster]
 
   Note: When the noun is not expressed, ours is used in the
      same way as hers for her, yours for your, etc.; as,
      whose house is that? It is ours.
      [1913 Webster]
 
         Our wills are ours, we know not how. --Tennyson.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -our \-our\suff. [OF. -our.]
   See {-or}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We \We\ (w[=e]), pron.; pl. of I. [Poss. {Our} (our) or {Ours}
   (ourz); obj. {Us} ([u^]s). See {I}.] [As. w[=e]; akin to OS.
   w[imac], OFries. & LG. wi, D. wij, G. wir, Icel. v[=e]r, Sw.
   & Dan. vi, Goth. weis, Skr. vayam. [root]190.]
   The plural nominative case of the pronoun of the first
   person; the word with which a person in speaking or writing
   denotes a number or company of which he is one, as the
   subject of an action expressed by a verb.
   [1913 Webster]
 
   Note: We is frequently used to express men in general,
      including the speaker. We is also often used by
      individuals, as authors, editors, etc., in speaking of
      themselves, in order to avoid the appearance of egotism
      in the too frequent repetition of the pronoun I. The
      plural style is also in use among kings and other
      sovereigns, and is said to have been begun by King John
      of England. Before that time, monarchs used the
      singular number in their edicts. The German and the
      French sovereigns followed the example of King John in
      a. d. 1200.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top