Search result for

ours

(99 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ours-, *ours*, our
English-Thai: Longdo Dictionary
of course(adv) อย่างแน่นอน
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ours[PRON] ของเราเอง
ourself[PRON] ตัวเราเอง, See also: ของเราเอง
ourselves[PRON] ตัวเราเอง, See also: ของเราเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ours(เอาซฺ) pron. ของเราเอง,ของของเรา
ourself(อาร์เซลฟฺ') pron. เราเอง,ข้าพเจ้าเอง,ตัวเราเอง,พวกเรา
ourselves(เอาเออะเซลฟซฺ') pron. เราเอง,พวกเราเอง,
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling,assembly
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
courser(คอร์'เซอะ) n. ผู้ไล่ตาม,นักไล่สัตว์,ผู้ไล่ล่า,สุนัขล่าเนื้อ,ม้าเร็ว
coursing(คอร์ส'ซิง) n. การไล่ตาม,การไล่ล่า,กีฬาล่าเนื้อโดยสุนัขล่าเนื้อ
discourse(ดิส'คอร์ส) v.,n. (การ) สนทนา,บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer
fourscore(ฟอร์'สคอร์) adj. แปดสิบ,สี่คูณยี่สิบ

English-Thai: Nontri Dictionary
ours(pro) ของพวกเราเอง,ของเราเอง
ourselves(pro) พวกเราเอง,ตัวของเราเอง
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์
colours(n) ธง
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discourse(vi) สนทนา,บรรยาย,อภิปราย,พูด,ปาฐกถา
fourscore(n) แปดสิบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because they shouldn't be able to choose ours.เพราะยังไงแม่ก็เลือกเราอยู่แล้ว Chuck in Real Life (2008)
Some friends of ours said that your store is the best place in town to find engagement rings.ทายสิใครที่โชคดีที่สุด ฉันนี่ไง เพื่อนผมบอกว่าร้านคุณ Committed (2008)
Add in a few million in research and, we have ourselves a way of making people do what we need them to do.และเพิ่มเงินไม่กี่สิบล้านในการค้นคว้า และเราก็มีทางของตัวเราเองที่ให้คนทำอะไรให้เราได้ Odyssey (2008)
They turn us on ourselves.พวกมันเปลี่ยนแปลงเรา Dead Space: Downfall (2008)
If they don't kill us all, we will kill ourselves.ถ้ามันไม่ฆ่าเรา เราก็จะฆ่าตัวเอง Dead Space: Downfall (2008)
Whoever fixed ours is about to get stiffed.ผู้ใดซ่อมแซมของเรา\ n กำลังจะไม่ได้รับเงิน Adverse Events (2008)
We lose all the Niner business, buy ourselves a huge black-เราสูญเสียธุรกิจพวกไนเนอร์ทั้งหมด โดยพวกเราเองซื้อราคาแพงมาก Pilot (2008)
This time of ours is really important to me.เวลาของเราสองคนสำคัญมากสำหรับฉันนะ Akai ito (2008)
We're picking up a faint signal from a droid, it's not one of ours.เราพบสัญญาณอ่อนๆ มาจากดรอยด์ Rising Malevolence (2008)
Looks like we got ourselves a batch of shinies, Commander.ดูท่าเราจะมาติดแหง็กอยู่กับพวกหน้าใส แล้วครับผู้การ Rookies (2008)
The base is ours again, sir.เรายึดฐานคืนมาได้แล้วครับท่าน Rookies (2008)
If you want to fight, then risk the lives of your own people. Not ours.ถ้าเจ้าไม่อยากสู้ก็เอาคนของเจ้ามาเสี่ยงเอง ไม่ใช่พวกเรา The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oursOurs is a mechanical age.
oursWe protected ourselves against danger.
oursYour ideas are in accord with ours.
oursActually, we had prepared ourselves for defeat.
oursThey live in the house opposite to ours.
oursEverywhere we went, we enjoyed ourselves a lot.
oursThe house on the corner is ours.
oursLet us keep this matter to ourselves.
oursWe enjoyed ourselves very much.
oursWe are asked to introduce ourselves in turn.
oursWe might as well die as disgrace ourselves.
oursBetween ourselves, he was dismissed for bribery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเรา[PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
ตัวเอง[PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเอง[PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเรา[PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule   FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval   
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   

CMU English Pronouncing Dictionary
OURS    AW1 ER0 Z
OURS    AA1 R Z
OURSO    ER1 S OW0
OURSELF    AW0 ER0 S EH1 L F
OURSELF    AA0 R S EH1 L F
OURSELVES    AW0 ER0 S EH1 L V Z
OURSELVES    AA0 R S EH1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ours    (j) (au1 @ z)
ourselves    (prp) (au1 @ s e1 l v z)

French-Thai: Longdo Dictionary
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Japanese-English: EDICT Dictionary
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
我们自己[wǒ men zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] ourselves [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ours \Ours\ (ourz), possessive pron.
   See Note under {Our}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We \We\ (w[=e]), pron.; pl. of I. [Poss. {Our} (our) or {Ours}
   (ourz); obj. {Us} ([u^]s). See {I}.] [As. w[=e]; akin to OS.
   w[imac], OFries. & LG. wi, D. wij, G. wir, Icel. v[=e]r, Sw.
   & Dan. vi, Goth. weis, Skr. vayam. [root]190.]
   The plural nominative case of the pronoun of the first
   person; the word with which a person in speaking or writing
   denotes a number or company of which he is one, as the
   subject of an action expressed by a verb.
   [1913 Webster]
 
   Note: We is frequently used to express men in general,
      including the speaker. We is also often used by
      individuals, as authors, editors, etc., in speaking of
      themselves, in order to avoid the appearance of egotism
      in the too frequent repetition of the pronoun I. The
      plural style is also in use among kings and other
      sovereigns, and is said to have been begun by King John
      of England. Before that time, monarchs used the
      singular number in their edicts. The German and the
      French sovereigns followed the example of King John in
      a. d. 1200.
      [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ours [ur]
   bear
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top