Search result for

puddle

(36 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puddle-, *puddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puddle[N] แอ่งน้ำขนาดเล็ก, See also: หล่ม, บ่อดิน, Syn. plash, mud puddle, rut
puddle jumper[SL] เครื่องบินขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
puddle(n) บ่อโคลน,หลุม,แอ่ง,ดินเลน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over a puddle of puke?กับเรื่องอ้วกกองเดียว ? Boxed In (2008)
Into the event horizon of the puddle.เข้ามาในบริเวณดึงดูด ของพัดเดิ้ล Air: Part 3 (2009)
means i'll be on a later puddle jumper, but we'll still be there waiting for you.โอ้ อีกอย่างนึงค่ะ ฉันรู้ว่า คุณไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ แต่ว่า... พระจันทร์คืนนี้ สวยมากเลยค่ะ The Getaway (2009)
Okay,we need to test each puddle out there.โอเค เราต้องตรวจสอบ แอ่งน้ำทุก ๆ แห่งในฟาร์มนี่ Bad Seed (2009)
Yes, it's a right big puddle there.ใช่ มันเป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่มากเลยนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Suck my ass, you inbred puddle of piss!เลียตูดกูสิ ไอ้หน้าตัวเมียฉี่รดกางเกงตัวเอง Home (2010)
Puddled, not destroyed.รวนเล็กน้อย แต่ไม่ถูกทำลาย Death Trap (2010)
I'll be laying in a puddle of my own waste.ฉันจะไปนอนแช่น้ำอุ่น The Homecoming Hangover (2010)
Hey, fuck puddle. What are you doing?เฮ้ บ้าหรอ ทำอะไรน่ะ Hello, Bandit (2010)
Watch out for puddles.ระวังลื่นนะ Toy Story 3 (2010)
He punched me, and then throw me into a puddle.เขาต่อยผมแล้วก็โยนผมลงบ่อ The Switch (2010)
Becky's coming now, and I'm standing in a puddle of pop.เบคกี้กำลังจะมา แต่พื้นยังแฉะไปด้วยน้ำอัดลมอยู่เลย The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puddleHe jumped across the puddle.
puddleI stepped in a puddle and now my shoes are completely soaked going squish squish squish.
puddleReflections could be seen in the puddles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass   FR: bourbier [m] ; fange [f]
ปลัก[v.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow   FR: bourbier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUDDLE    P AH1 D AH0 L
PUDDLES    P AH1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puddle    (v) (p uh1 d l)
puddled    (v) (p uh1 d l d)
puddler    (n) (p uh1 d l @ r)
puddles    (v) (p uh1 d l z)
puddlers    (n) (p uh1 d l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserlache {f}puddle of water; waterpool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
血だまり;血溜まり;血溜り[ちだまり, chidamari] (n) puddle of blood; pool of blood [Add to Longdo]
水たまり;水溜まり;水溜り[みずたまり, mizutamari] (n) puddle; pool of water [Add to Longdo]
轍鮒[てっぷ, teppu] (n) imminent danger; like a carp stuck in a puddle on the road [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puddle \Pud"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Puddled}; p. pr. & vb. n.
   {Puddling}.]
   1. To make foul or muddy; to pollute with dirt; to mix dirt
    with (water).
    [1913 Webster]
 
       Some unhatched practice . . .
       Hath puddled his clear spirit.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) To make dense or close, as clay or loam, by working
      when wet, so as to render impervious to water.
    (b) To make impervious to liquids by means of puddle; to
      apply puddle to.
      [1913 Webster]
 
   3. To subject to the process of puddling, as iron, so as to
    convert it from the condition of cast iron to that of
    wrought iron. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   {Puddled steel}, steel made directly from cast iron by a
    modification of the puddling process.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puddle \Pud"dle\, n. [OE. podel; cf. LG. pudel, Ir. & Gael. plod
   pool.]
   1. A small quantity of dirty standing water; a muddy plash; a
    small pool. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Clay, or a mixture of clay and sand, kneaded or worked,
    when wet, to render it impervious to water.
    [1913 Webster]
 
   {Puddle poet}, a low or worthless poet. [R.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puddle \Pud"dle\, v. i.
   To make a dirty stir. [Obs.] --R. Junius.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puddle
   n 1: a mixture of wet clay and sand that can be used to line a
      pond and that is impervious to water when dry
   2: a small body of standing water (rainwater) or other liquid;
     "there were puddles of muddy water in the road after the
     rain"; "the body lay in a pool of blood" [syn: {pool},
     {puddle}]
   3: something resembling a pool of liquid; "he stood in a pool of
     light"; "his chair sat in a puddle of books and magazines"
     [syn: {pool}, {puddle}]
   v 1: wade or dabble in a puddle; "The ducks and geese puddled in
      the backyard"
   2: subject to puddling or form by puddling; "puddle iron"
   3: dip into mud before planting; "puddle young plants"
   4: work a wet mixture, such as concrete or mud
   5: mess around, as in a liquid or paste; "The children are
     having fun puddling in paint"
   6: make into a puddle; "puddled mire" [syn: {muddle}, {puddle}]
   7: make a puddle by splashing water
   8: mix up or confuse; "He muddled the issues" [syn: {addle},
     {muddle}, {puddle}]
   9: eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive
     rug" [syn: {make}, {urinate}, {piddle}, {puddle},
     {micturate}, {piss}, {pee}, {pee-pee}, {make water}, {relieve
     oneself}, {take a leak}, {spend a penny}, {wee}, {wee-wee},
     {pass water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top