Search result for

puddle

(36 entries)
(0.1495 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puddle-, *puddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puddle    [N] แอ่งน้ำขนาดเล็ก, See also: หล่ม, บ่อดิน, Syn. plash, mud puddle, rut
puddle jumper    [SL] เครื่องบินขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
puddle(n) บ่อโคลน,หลุม,แอ่ง,ดินเลน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ I Spit on Your Grave (1978)
What was it? Who in his right mind stands in a puddle and sticks a fork in a wall socket?คนสติดีที่ไหนเขายืนบนน้ำ แล้วเอาส้อมแหย่ปลั๊กไฟบ้าง *batteries not included (1987)
We're in the middle of the-- how do you say-- the big puddle?เราอยู่ที่ใจกลาง... เธอจะพูดว่ายังไง... James and the Giant Peach (1996)
Biggest puddle of them all, angel fangs.บ่อขนาดใหญ่? James and the Giant Peach (1996)
- Be careful, there's a puddle.-Careful of the puddleMaid in Manhattan (2002)
You're in a big puddle of shit and you don't have the shoes for it.คุณกำลังตกอยู่ในบ่อขี้นะ พาเมล่า และคุณก็กำลังเดินเท้าเปล่าด้วย The Bourne Supremacy (2004)
Get ready to cuddle the love puddle.ถึงเวลาที่มึงนอนกกสาวในแอ่งน้ำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Any place there's an ocean, a lake, a puddle...it's ridiculous.ทุกที่ที่มีทะเล ทะเลสาป บ่อน้ำ.. ช่างตลกจริงๆ Surf's Up (2007)
Ishaan's first day at school. And oops! His first puddle.วันแรกที่อีชานไปเรียน อุ้ย ตกหลุมครั้งแรก Like Stars on Earth (2007)
Don't you ever swear at me, you yellow puddle of immigrant piss or I'll drown you in it.อย่ามาพูดสามหาวกับชั้นน่ะ ไอ้ต่างด้าวจอมขี้ขลาด ไม่เช่นนั้น ชั้นจะฝังแกซะ RocknRolla (2008)
Over a puddle of puke?กับเรื่องอ้วกกองเดียว ? Boxed In (2008)
Into the event horizon of the puddle.เข้ามาในบริเวณดึงดูด ของพัดเดิ้ล Air: Part 3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puddleHe jumped across the puddle.
puddleI stepped in a puddle and now my shoes are completely soaked going squish squish squish.
puddleReflections could be seen in the puddles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass   FR: bourbier [m] ; fange [f]
ปลัก[v.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow   FR: bourbier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUDDLE    P AH1 D AH0 L
PUDDLES    P AH1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puddle    (v) (p uh1 d l)
puddled    (v) (p uh1 d l d)
puddler    (n) (p uh1 d l @ r)
puddles    (v) (p uh1 d l z)
puddlers    (n) (p uh1 d l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserlache {f}puddle of water; waterpool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
血だまり;血溜まり;血溜り[ちだまり, chidamari] (n) puddle of blood; pool of blood [Add to Longdo]
水たまり;水溜まり;水溜り[みずたまり, mizutamari] (n) puddle; pool of water [Add to Longdo]
轍鮒[てっぷ, teppu] (n) imminent danger; like a carp stuck in a puddle on the road [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puddle \Pud"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Puddled}; p. pr. & vb. n.
   {Puddling}.]
   1. To make foul or muddy; to pollute with dirt; to mix dirt
    with (water).
    [1913 Webster]
 
       Some unhatched practice . . .
       Hath puddled his clear spirit.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) To make dense or close, as clay or loam, by working
      when wet, so as to render impervious to water.
    (b) To make impervious to liquids by means of puddle; to
      apply puddle to.
      [1913 Webster]
 
   3. To subject to the process of puddling, as iron, so as to
    convert it from the condition of cast iron to that of
    wrought iron. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   {Puddled steel}, steel made directly from cast iron by a
    modification of the puddling process.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puddle \Pud"dle\, n. [OE. podel; cf. LG. pudel, Ir. & Gael. plod
   pool.]
   1. A small quantity of dirty standing water; a muddy plash; a
    small pool. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Clay, or a mixture of clay and sand, kneaded or worked,
    when wet, to render it impervious to water.
    [1913 Webster]
 
   {Puddle poet}, a low or worthless poet. [R.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puddle \Pud"dle\, v. i.
   To make a dirty stir. [Obs.] --R. Junius.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puddle
   n 1: a mixture of wet clay and sand that can be used to line a
      pond and that is impervious to water when dry
   2: a small body of standing water (rainwater) or other liquid;
     "there were puddles of muddy water in the road after the
     rain"; "the body lay in a pool of blood" [syn: {pool},
     {puddle}]
   3: something resembling a pool of liquid; "he stood in a pool of
     light"; "his chair sat in a puddle of books and magazines"
     [syn: {pool}, {puddle}]
   v 1: wade or dabble in a puddle; "The ducks and geese puddled in
      the backyard"
   2: subject to puddling or form by puddling; "puddle iron"
   3: dip into mud before planting; "puddle young plants"
   4: work a wet mixture, such as concrete or mud
   5: mess around, as in a liquid or paste; "The children are
     having fun puddling in paint"
   6: make into a puddle; "puddled mire" [syn: {muddle}, {puddle}]
   7: make a puddle by splashing water
   8: mix up or confuse; "He muddled the issues" [syn: {addle},
     {muddle}, {puddle}]
   9: eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive
     rug" [syn: {make}, {urinate}, {piddle}, {puddle},
     {micturate}, {piss}, {pee}, {pee-pee}, {make water}, {relieve
     oneself}, {take a leak}, {spend a penny}, {wee}, {wee-wee},
     {pass water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top