Search result for

jumble

(53 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumble-, *jumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumble[N] ของที่กองกันจนยุ่งเหยิง, See also: ของที่กองปนเปกัน, Syn. muddle, mess, mixture
jumble[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ปนเป, สับสน, Syn. confuse, mix, disorder, Ant. separate
jumble up[PHRV] สับสน, See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mix up, muddle up
jumble together[PHRV] ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix,muddle

English-Thai: Nontri Dictionary
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
jumble(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ปนเป,ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jumbled speechอาการพูดคละคำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now jumble.เอาล่ะ คละเคล้ากันไป Dream Logic (2009)
Jumble?คละกันไป? Dream Logic (2009)
Jumble, anagram, word puzzle.คละเคล้าตัวอักษร คำปริศนา Dream Logic (2009)
His sounds just... get jumbled up sometimes.ไม่หูหนวก เขาได้ยินครับ แต่อาจจะเบาไปบ้าง Knowing (2009)
- And this is just jumbles of letters here.- และตรงนี้คงเป็น ตัวอักษรที่ปนเปกันไป Queen Sacrifice (2010)
We're all jumbled up in here!เราถูกทำให้สับสนที่นี่ Goblin's Gold (2010)
First, short-term memory becomes jumbled, confused.สิ่งแรก ความจำช่วงสั้นๆยุ่งเหยิงสับสน What Remains (2011)
Details become so jumbled.รายละเอียดกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สับสน Proof (2011)
None whatsoever. It's all a jumble of numbers and letters.ไม่มี ตัวเลขและตัวอักษรมันปนกันยุ่งเหยิงไปหมด Raiders of the Lost Art (2012)
Your little word jumbles for the cloisters so Gemma wouldn't know where we were.การเล่นคำ ที่เป็นชื่อโบถส์ เจมม่าจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
You didn't remember that word jumble.เธอจำเรื่องสลับอักษรไม่ได้ What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
My sister and I used to word jumbles when we were kids.ฉันกับน้องสาวเคยเล่นเรียงอักษรกัน ตอนเรายังเป็นเด็ก What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jumbleThose who send in jumble will, without exception, receive a present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับสน[V] jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย[V] muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
นุง[V] disorder, See also: jumble, confuse, Syn. ยุ่ง, นุงนัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwāi) EN: disorder ; confusion ; jumble   FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble   
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse   
ยุ่งวุ่นวาย[v. exp.] (yung wunwāi) EN: jumble   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMBLE    JH AH1 M B AH0 L
JUMBLED    JH AH1 M B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jumble    (v) (jh uh1 m b l)
jumbled    (v) (jh uh1 m b l d)
jumbles    (v) (jh uh1 m b l z)
jumble-sale    (n) - (jh uh1 m b l - s ei l)
jumble-sales    (n) - (jh uh1 m b l - s ei l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
蒙茸[méng róng, ㄇㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] jumbled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
混ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix [Add to Longdo]
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jumble \Jum"ble\, v. i.
   To meet or unite in a confused way; to mix confusedly.
   --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jumble \Jum"ble\, n.
   1. A confused mixture; a mass or collection without order;
    as, a jumble of words.
    [1913 Webster]
 
   2. A small, thin, sugared cake, usually ring-shaped. [Also
    spelled {jumbal}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jumble \Jum"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Jumbled}; p. pr. & vb. n.
   {Jumbling}.] [Prob. fr. jump, i. e., to make to jump, or
   shake.]
   To mix in a confused mass; to put or throw together without
   order; -- often followed by together or up.
   [1913 Webster]
 
      Why dost thou blend and jumble such inconsistencies
      together?                --Burton.
   [1913 Webster]
 
      Every clime and age
      Jumbled together.            --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jumble
   n 1: a confused multitude of things [syn: {clutter}, {jumble},
      {muddle}, {fuddle}, {mare's nest}, {welter}, {smother}]
   2: small flat ring-shaped cake or cookie [syn: {jumble},
     {jumbal}]
   3: a theory or argument made up of miscellaneous or incongruous
     ideas [syn: {patchwork}, {hodgepodge}, {jumble}]
   v 1: be all mixed up or jumbled together; "His words jumbled"
      [syn: {jumble}, {mingle}]
   2: assemble without order or sense; "She jumbles the words when
     she is supposed to write a sentence" [syn: {jumble},
     {confuse}, {mix up}]
   3: bring into random order [syn: {scramble}, {jumble}, {throw
     together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top