ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contingency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contingency-, *contingency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contingency(n) ความบังเอิญ
contingency(n) เรื่องบังเอิญ, See also: เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. incident, emergency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contingency(คันทิน'เจินซี) n. ความบังเอิญ, สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, เรื่องบังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
contingency(n) ความเป็นไปได้, ความไม่แน่นอน, อุปัทวเหตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contingencyเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (โดยมิได้คาดหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency fundเงินทุนสำรองจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contingency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency insuranceการประกันภัยเหตุการณ์ที่อาจเป็นได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency reserveเงินทุนสำรองฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency tableตารางการจร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contingency tableตารางหลายตัวแปร [ ดู cross-tabulation ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contingency; contingent expenseค่าใช้จ่ายสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contingencyข้อแม้ [การแพทย์]
Contingency Tableตารางไขว้, ตารางหลายตัวแปร, Example: เป็นการเสนอข้อมูลในรูปตารางสถิติ โดยแยกประเภทของข้อมูลตามลักษณะตัวแปร มากกว่าหนึ่งตัวในตารางเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Contingency tablesตารางการจร [TU Subject Heading]
Contingency Tablesตารางการณ์จร [การแพทย์]
Contingency theory (Management)ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chancellor, there is a contingency that has not been addressed.ท่านผู้นำครับ, เหตุการณ์ไม่คาดคิดพวกนี้ ไม่ได้ถูกเตรียมการมาก่อน V for Vendetta (2005)
Ten million was wired to your account in Montenegro with a contingency for 5 more if I deem it a prudent investment.สิบล้านถูกส่งเข้าบัญชีคุณในมอนเตเนโกร มีสำรองอีก 5 ล้าน ฉันจะพิจารณาอนุมัติอีกที หากเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า Casino Royale (2006)
contingency plan.ทำแผนที่เขาคิดได้โดยบังเอิญ.. ให้สำเร็จ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
No sign, but don't worry, we've got contingency plans.ไม่มีสัญญาณ แต่ไม่ต้องห่วง \ เรามีแผนสำรองเตรียมไว้แล้ว Episode #2.5 (2008)
- Bank accounts. Contingency plans. Weapons stash.บัญชีธนาคาร แผนสำรอง ที่ซ่อนอาวุธ ใช่แล้ว Samson & Delilah (2008)
What contingency would that be?ความไม่แน่นอนอะไร Today Is the Day: Part 2 (2009)
There's got to be a contingency plan in case enemy agents infiltrate my apartment, right?มันต้องมีแผนสำรอง ฉันนี่แหละปุ่ม Chuck Versus the Three Words (2010)
- I have a contingency plan.-ผมมีแผนสำรอง Loyalty (2010)
Well, I am formulating a secret contingency plan.ฉันคำนวณแผนลับไว้แล้ว Homecoming (2011)
Okay, the good news is that we do have a contingency for such matters.โอเค ข่าวดีคือ เรามีเครื่องแก้สำหรับเรื่องฉุกเฉินแบบนี้ Nightfall (2011)
A few ground rules: Never introduce a contingency in your answer.กฎพื้นฐานเล็กน้อย ไม่แนะนำให้ตอบโดยไม่คิด Something Borrowed (2011)
We would practice it as a contingency plan.เราจะใช้เป็นแผนสำรอง Battleship (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: [ classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
contingency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contingency

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预案[yù àn, ㄩˋ ㄢˋ,   /  ] Contingency plan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweichplan { m }contingency plan [Add to Longdo]
Eventualfonds { m }contingency fund [Add to Longdo]
Kontingenztabelle { f }; Kontingenztafel { f }contingency table [Add to Longdo]
Planung { f } für Eventualfällecontingency planning [Add to Longdo]
Sicherheitsreserve { f }contingency fund [Add to Longdo]
Verteilzeitzuschlag { m }contingency allowance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンティンジェンシー[konteinjienshi-] (n) contingency [Add to Longdo]
ダブルコンティンジェンシー[daburukonteinjienshi-] (n) double contingency [Add to Longdo]
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] (n) { comp } contingency procedure [Add to Longdo]
警急[けいきゅう, keikyuu] (n, n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert [Add to Longdo]
成功報酬[せいこうほうしゅう, seikouhoushuu] (n) fee contingent upon success; contingency fee; completion bonus [Add to Longdo]
非常事態対処計画[ひじょうじたいたいしょけいかく, hijoujitaitaishokeikaku] (n) contingency plan [Add to Longdo]
非常用対策案[ひじょうようたいさくあん, hijouyoutaisakuan] (n) contingency plan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contingency \Con*tin"gen*cy\, n.; pl. {Contingencies}. [Cf. F.
   contingence.]
   1. Union or connection; the state of touching or contact.
    "Point of contingency." --J. Gregory.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being contingent or casual; the
    possibility of coming to pass.
    [1913 Webster]
 
       Aristotle says we are not to build certain rules on
       the contingency of human actions.   --South.
    [1913 Webster]
 
   3. An event which may or may not occur; that which is
    possible or probable; a fortuitous event; a chance.
    [1913 Webster]
 
       The remarkable position of the queen rendering her
       death a most important contingency.  --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjunct or accessory. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A certain possible event that may or may not happen,
    by which, when happening, some particular title may be
    affected.
 
   Syn: Casualty; accident; chance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contingency
   n 1: a possible event or occurrence or result [syn:
      {eventuality}, {contingency}, {contingence}]
   2: the state of being contingent on something

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top