Search result for

ตัวอย่างเช่น

(26 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวอย่างเช่น-, *ตัวอย่างเช่น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอย่างเช่น    [CONJ] for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
ตัวอย่างเช่น    [CONJ] for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng chen) EN: for example ; for instance   FR: par exemple

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
e.g.(abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), S. for example,
take a shot at(phrase) ลองทำ, ตัวอย่างเช่น Can I take a shot at explaining? ขอฉันลองอธิบายได้มั้ย, I took a shot at Lottery. ฉันลองซื้อลอตเตอร์รี่ดู
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for example    [CONJ] ตัวอย่างเช่น, See also: เช่น, Syn. for example
for instance    [CONJ] ตัวอย่างเช่น, See also: เช่น, Syn. for example

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
hot linkการโยงข้อมูลแบบร้อนหมายถึง การที่โปรแกรมสองโปรแกรมใช้ข้อมูลร่วมกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโปรแกรมหนึ่ง คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการเปลี่ยนข้อมูลในอีกโปรแกรมหนึ่ง ให้ด้วยโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การโอนข้อมูลจากโปรแกรมตารางจัดการเข้าไปในโปรแกรมประมวลผลคำ เมื่อใดที่มีการแก้ตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำก็จะเปลี่ยนไปด้วย
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
such(ซัชฺ) adj. เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,ดังนี้,นั้น,นั้น ๆ ,นั่น,แท้,จริง ๆ ,แน่นอน. pron. คนเช่นนี้,คนเช่นนั้น,สิ่งนี้,สิ่งนั้น, -Phr. (as such ดังนั้น,ดังนี้,เช่นนั้น เช่นนี้) -Phr. (such as เช่น ตัวอย่างเช่น) -Phr. (such and such เป็นต้น เป็นอาทิ)
vaporwareเวเพอร์แวร์ <คำอ่าน>หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) ตัวอย่างเช่น

German-Thai: Longdo Dictionary
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
z.B.ตัวอย่างเช่น, See also: zum Beispiel)
zum Beispielตัวอย่างเช่น
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, See also: A. fille,

Are you satisfied with the result?

Go to Top