Search result for

ยกตัวอย่าง

(40 entries)
(0.0509 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกตัวอย่าง-, *ยกตัวอย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่าง[V] exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น[CONJ] e.g., Syn. ตัวอย่างเช่น, ได้แก่, Example: เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ, Thai definition: เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll do the exam.ฉันยกตัวอย่าง Lucky Thirteen (2008)
I was wondering, if I were to, for example, stay here I'd like to ask you...ฉันสงสัยว่า ถ้ายกตัวอย่างเช่น ถ้าฉันจะปักหลักที่นี่ ...ฉันอยากถามคุณว่า... Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
To set an example, the Warlord dispatched his troop into night.ยกตัวอย่างง่ายๆ แม่ทัพใหญ่ สั่งกองกำลังลอบโจมตี ในตอนกลางคืน The Forbidden Kingdom (2008)
For example,ยกตัวอย่างเช่น Death Note: L Change the World (2008)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)
To wit, in 1998,ยกตัวอย่างจากปี 1998 500 Days of Summer (2009)
For instance...ยกตัวอย่างเช่น... Gamer (2009)
For example, eat metal.ยกตัวอย่างเช่น กัดกินโลหะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
To illustrate my point, here we have a classic romantic setting.เพื่อยกตัวอย่างให้เข้าใจ เรามี ฉากโรแมนติกคลาสสิก The Ugly Truth (2009)
Haven't we seen the result of such violations both internationally and domestically, case in point, would be Dave v McDonough doc #0413825เรายังไม่เคยเห็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ยกตัวอย่างคดี เดฟ กับ แมคโดนัลด์ คดีหมายเลข #0413825 Law Abiding Citizen (2009)
They did a high-speed run for about 75 miles, made a very abrupt slowdown, and then a 180-degree turn, and tracked back northbound in excess of 2,000 knotsพวกมันทำการวิ่งขึ้นประมาณ 75 ไมล์ แล้วค่อยๆแยกตัวอย่างช้าๆ แล้วก็เลี้ยว 180 องศา The Fourth Kind (2009)
Right, exactly. Could it be that simple?ใช่ ถูกเผ๋งเลย ยกตัวอย่างง่ายให้ฟังได้ไหม Bit by a Dead Bee (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance   FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกตัวอย่างเช่น[conj.] (yok tūayāng chen) EN: for example ; e.g.   FR: par exemple ; p. ex.

English-Thai: Longdo Dictionary
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplify[VT] ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น), Syn. explain, illustrate
instance[VT] ยกตัวอย่าง, See also: เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
instantiate[VT] ยกตัวอย่างประกอบ
say[VI] ยกตัวอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. ซึ่งนับได้,ซึ่งยกตัวอย่างได้,ซึ่งระบุได้,ซึ่งจาระไนได้
enumerate(อินิว'มะเรท) vt. นับ,ยกตัวอย่าง,ระบุ,ยกขึ้นมากล่าว,จาระไน., See also: enumeration n. ดูenumerate enumerative adj. ดูenumerate enumerator n. ดูenumerate, Syn. tally
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ,ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) ,อธิบาย,ยกตัวอย่าง,ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict,picture
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ,ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
say(เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ), See also: sayer n., Syn. utter,pronounce
vaporwareเวเพอร์แวร์ <คำอ่าน>หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
exemplification(n) การยกตัวอย่าง,สำเนาเอกสาร,การให้ตัวอย่าง
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง,ทำสำเนา,ให้ตัวอย่าง
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,แสดง,ยกตัวอย่าง
illustration(n) การแสดง,ภาพประกอบ,อุทาหรณ์,การยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
instance(vt) ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exempli garciaยกตัวอย่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top