Search result for

เชื่องช้า

(42 entries)
(0.0541 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่องช้า-, *เชื่องช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่องช้า[ADV] slowly, See also: torpidly, unhurriedly, tardily, Syn. อืดอาด, ยืดยาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. รวดเร็ว, Example: คนแก่มักทำอะไรเชื่องช้าเสมอ
เชื่องช้า[V] be tardy, See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic, Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. ประเปรียว, Example: ดูเขาเชื่องช้าไม่รีบร้อน เหมือนกับว่าไม่สำคัญอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่องช้าว. อืดอาด, ยืดยาด, ไม่ว่องไว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clumsyเชื่องช้าและงุ่มง่าม,งุ่มง่าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sluggish reactions.ปฏิกิริยาเชื่องช้าจริง Lancelot (2008)
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน Home (2009)
I'm not gonna slow down long enough for anyone to catch me.ฉันคงไม่เชื่องช้า จนมีใครมาจับฉันได้หรอก Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
* And the night goes by so very slow ** ค่ำคืนผ่านไปแสนเชื่องช้าThe Rhodes Not Taken (2009)
It was a slow day.เป็นวันที่ผ่านไปเชื่องช้า No More Good Days (2009)
I always knew you were a big, dumb, slow, dim pain in the ass, Dean.ฉันรู้มาตลอดว่านายมันไอ้ทึ่ม เชื่องช้า ตัวแสบ ดีน Sympathy for the Devil (2009)
Other times, it dawns on us slowly,และในเวลาอื่นๆ มันจะปรากฏขึ้นอย่างเชื่องช้า The Debarted (2009)
Tomorrow the men will be slow from drink.พรุ่งนี้พวกทหารจะเชื่องช้าจากการดื่ม Delicate Things (2010)
A slow, horrific death.การตายที่เชื่องช้าแต่น่ากลัว What Lies Below (2010)
It's been a slow day.วันนี้ผ่านไปอย่างเชื่องช้า Countdown (2010)
No one cares if it makes you feel slow.ไม่มีใครสนหรอก ว่ามันจะทำให้นายเชื่องช้า Fur (2010)
And I haven't been the same since.ทุกอย่างดูเชื่องช้าไปหมด Limitless (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draggy[ADJ] เชื่องช้า, See also: น่าเบื่อ, ยืดเยื้อ, Syn. interminable, lengthy, Ant. shortened, abbreviated
laggard[ADJ] เชื่องช้า, See also: ชักช้า
stupid[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ, Syn. foolish, nonsensical, senseless
sullen[ADJ] เชื่องช้า, See also: เฉื่อยชา, Syn. awkward, slow-moving, sluggish
tardy[ADJ] เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม), See also: ชักช้า, อืดอาด, เอื่อยเฉื่อย, Syn. sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
dopy(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top