Search result for

ความรีบเร่ง

(6 entries)
(0.1082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความรีบเร่ง-, *ความรีบเร่ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรีบเร่ง    [N] haste, See also: expedition, hurry, rush, rapidity, Syn. ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ความรีบเร่งในชีวิตประจำวันอาจทำให้มองข้ามความสุขบางอย่างไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haste    [N] ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
hurry    [N] ความรีบร้อน, See also: ความรีบเร่ง
hustle    [N] ความรีบเร่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน

French-Thai: Longdo Dictionary
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,

Are you satisfied with the result?

Go to Top