ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapidity

R AH0 P IH1 D AH0 T IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapidity-, *rapidity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapidity(แรพพิด'ดิที) n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความขัน., Syn. rapidness

English-Thai: Nontri Dictionary
rapidity(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความกะทันหัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rapidityI was pleased with the rapidity with which he mastered Japanese.
rapiditySomething else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวค[N] speed, See also: rapidity, quickness, Syn. ความเร็ว, กำลังเร็ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความเร็ว[N] rapidity, See also: celerity, quickness, speed, veloctiy, swiftness, Syn. ความรวดเร็ว, ความไว, Ant. ความช้า, ความชักช้า, Example: เขาขับรถด้วยความเร็วสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness   FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ความรวดเร็ว[n.] (khwām rūatreo) EN: rapidity   FR: rapidité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPIDITY    R AH0 P IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapidity    (n) rˈəpˈɪdɪtiː (r @1 p i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
速さ(P);早さ[はやさ, hayasa] (n) (1) (esp. 速さ) speed; velocity; quickness; rapidity; (2) (esp. 早さ) earliness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapidity \Ra*pid"i*ty\ (r[.a]*p[i^]d"[i^]*t[y^]), n. [L.
   rapiditas: cf. F. rapidit['e].]
   The quality or state of being rapid; swiftness; celerity;
   velocity; as, the rapidity of a current; rapidity of speech;
   rapidity of growth or improvement.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Rapidness; haste; speed; celerity; velocity; swiftness;
     fleetness; quickness; agility.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapidity
   n 1: a rate that is rapid [syn: {celerity}, {quickness},
      {rapidity}, {rapidness}, {speediness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top