Search result for

dive

(159 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dive-, *dive*
Possible hiragana form: ぢう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dive[N] การดำน้ำ
dive[N] การปักหัวเครื่องบินลง
dive[N] การพุ่งลงน้ำ, Syn. lunge, plunge, nosedive
dive[VI] ดำน้ำ, See also: ดำ, Syn. sink, dip, immerse, Ant. surface, emerge
dive[N] บาร์หรือไนต์คลับ (คำไม่เป็นทางการ)
dive[VI] พุ่งหลาวลงน้ำ, See also: กระโดดลงน้ำ (เอาหัวลงก่อน), พุ่งหัวลงน้ำ, Syn. plunge, charge, crash, jab
diver[N] นักดำน้ำ, See also: ประดาน้ำ
divers[ADJ] หลากหลาย (คำทางการ), See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง, Syn. several, certain, many, various, Ant. unvaried
divert[VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้เพลิดเพลิน, Syn. entertain, beguile, tickle
divert[VT] เบี่ยงเบน, See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ, Syn. diverge, deviate, distract, shift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
diver(ได'เวอะ) n. ประดาน้ำ,ผู้กระโดดลงน้ำ
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
diversification(ไดเวอซิฟิเค'เชิน) n. ความหลากหลาย
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied

English-Thai: Nontri Dictionary
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergentลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent evolutionวิวัฒนาการเบนออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergent nozzle; convergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
divergent plate boundary; accreting plate boundaryแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
divergent seguenceลำดับลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent strabismus; strabismus, externalตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ walleye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dive Bomerยุบข้อยกเท้า [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
divergent sequenceลำดับลู่ออก, ลำดับที่พจน์ที่ n ของลำดับมีค่ามากขึ้นโดยไม่เข้าใกล้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง  เช่น ลำดับ an = 2n-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก, อนุกรมอนันต์ที่ไม่มีผลบวก  เช่น 1 + 3 + 5 + 7 + ...... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diversificationการวิเภท [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการทำให้หลากหลาย [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการแยกแขนง [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการกระจาย [เศรษฐศาสตร์]
Diversification in industryการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
diversified croppingdiversified cropping, การกระจายการผลิตพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
diversion (n) ความบันเทิง
diverticulosis (n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ
See also: S. -, A. -, R. diverticulum
divestment (n ) การเลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need a diversion.เราต้องแยกกันแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
What about meckel's diverticulum?เป็นลำไส้บิดเบี้ยวแบบmeckel Birthmarks (2008)
If the surgeons didn't remove the diverticulum, it can cause pain, bleeding.ถ้าศัลยแพทย์ไม่ได้ตัดมันออกไป\ มันก็ทำให้ปวดและตกเลือดภายในได้ Birthmarks (2008)
Turns out that it's not that difficult once you dive right into it.เป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลว ถ้าคุณตั้งใจทำมัน Passengers (2008)
Dive left toward 100 feet.เข้าช่องซ้ายในอีก100ฟุต Death Race (2008)
To divert the king.ให้เบี่ยงเบนความสนใจของพระราชา The Other Boleyn Girl (2008)
Divert him?เบี่ยงเบนความสนใจ? The Other Boleyn Girl (2008)
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
All right, tootsie, you're taking a dive with me.เอาล่ะไอ้ติ๋ม ลงมากับฉันนี่ The Dark Knight (2008)
All units divert down onto Lower Fifth. I repeat, exit down.ทุกหน่วยลงอุโมงค์ ใช้ทางอุโมงค์ ย้ำ ลงอุโมงค์ The Dark Knight (2008)
See, most girls would do a swan dive, but you know a cannonball is so much sexier.เห็นไม๊ ผู้หญิงส่วนใหญ่จะพุ่งสวยๆแบบหงส์ แต่คุึณรู้ไม๊ แคนน่อนบอลนี่เซ็กซี่กว่าเยอะ Marley & Me (2008)
I assume by now you have already diverted Cao Ying's attentionข้าคาดว่าตอนนี้ท่านเบนความสนใจ ของโจหยิงได้แล้ว Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diveThe Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.
diveAs we dive deeper, the water becomes colder.
diveHe dived into the water and came up for air.
diveThe vigorous man is engaged in diverse activities.
diveThe sperm whale can dive to a depth of 1,000 meters.
diveThe divers can gather pearls with no danger.
diveMy grades had dived to the bottom of the class.
diveHe diverted himself by listening to music.
diveHe defied me to dive off the cliff.
diveShe dived into the swimming pool.
diveThe scenery diverted the driver's attention from the road.
diveThe giant plane screamed down in an almost vertical dive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ยักย้าย[V] shift, See also: divert, transfer, change, Syn. ยัก, ย้าย, ยักย้ายถ่ายเท, Thai definition: เปลี่ยนที่ หรือนำไปไว้เสียที่อื่น
หันเห[V] divert, See also: veer, swerve, deviate, be deflected, Syn. เหหัน, เบน, Example: แนวโน้มตลาดหนังสือคอมพิวเตอร์ในบ้านเรา หันเหไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เบนจากที่ตั้งเดิม
ผิดแผกแตกต่าง[ADJ] different, See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate, Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก, Example: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
เกียดกัน[V] prevent, See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar, Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน, Example: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต, Thai definition: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
ความหลาก[N] variety, See also: diversity, Syn. ความหลากหลาย, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะพบกับความหลากหลายของปฏิกิริยาของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบที่นำเสนอ
พำ[V] dive, See also: fall face down wards, tumble, Syn. ปำ, Thai definition: คว่ำลง, คะมำลง, ปัดลง
พิกัติ[N] diversification, See also: invention, Syn. การประดิษฐ์, Thai definition: การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ
ผลุบ[V] dive in/out quickly, See also: slip in/out quickly, dive down, duck, Example: พอได้ยินเสียงระเบิดผมก็ผลุบลงไปในน้ำ, Thai definition: อาการที่ดําลง มุดลง หรือลับหายเข้าไปทันที
เลนส์ถ่างแสง[N] concave lens, See also: divergent lens, Syn. เลนส์เว้า, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; tardy   FR: lentement ; tardivement
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVE    D AY1 V
DIVER    D AY1 V ER0
DIVEN    D AY1 V AH0 N
DIVES    D AY1 V Z
DIVED    D AY1 V D
DIVELY    D AY1 V L IY0
DIVERS    D AY1 V ER0 Z
DIVENS    D AY1 V AH0 N Z
DIVERT    D IH0 V ER1 T
DIVERT    D AY0 V ER1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dive    (v) (d ai1 v)
Dives    (n) (d ai1 v ii z)
dived    (v) (d ai1 v d)
diver    (n) (d ai1 v @ r)
dives    (v) (d ai1 v z)
divers    (j) (d ai1 v @@ z)
divers    (n) (d ai1 v @ z)
divert    (v) (d ai1 v @@1 t)
divest    (v) (d ai1 v e1 s t)
diverge    (v) (d ai1 v @@1 jh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Divergenz {f}divergence [Add to Longdo]
Divergenz {f} [math.] | Divergenzen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Sturzkampfbomber {m}; Sturzkampfflugzeug {n} (Stuka) [mil.]dive bomber; dive fighter [Add to Longdo]
divergent [math.]divergent [Add to Longdo]
divergieren; abweichen | divergierend | divergiert | divergierteto diverge | diverging | diverges | diverged [Add to Longdo]
divergierenddivergent [Add to Longdo]
divergierend {adv}divergently [Add to Longdo]
divers {adj}various; miscellaneous; diverse [Add to Longdo]
Divertikulitis {f} [med.]diverticulitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver [Add to Longdo]
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[, aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive [Add to Longdo]
アンチダイブ[, anchidaibu] (adj-no) anti-dive [Add to Longdo]
アンディーブ[, andei-bu] (n) (1) (uk) (See エンダイブ) endive (fre [Add to Longdo]
エンダイブ[, endaibu] (n) endive [Add to Longdo]
オープンウオーターダイバー[, o-pun'uo-ta-daiba-] (n) open water diver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多样化[duō yàng huà, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] diversification; to diversify, #9,906 [Add to Longdo]
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] diversity; manifold, #11,004 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] dive, #15,467 [Add to Longdo]
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 姿] diversity (of forms and colors), #25,674 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road, #25,705 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road; steep, #26,465 [Add to Longdo]
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, / ] diverse, #68,773 [Add to Longdo]
套曲[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] divertimento (music), #89,875 [Add to Longdo]
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
使转向[shǐ zhuǎn xiàng, ㄕˇ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 使 / 使] divert [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多様化[たようか, tayouka] diversification [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dive \Dive\, v. i. [imp. & p. p. {Dived}, colloq. {Dove}, a
   relic of the AS. strong forms de['a]f, dofen; p. pr. & vb. n.
   {Diving}.] [OE. diven, duven, AS. d?fan to sink, v. t., fr.
   d?fan, v. i.; akin to Icel. d?fa, G. taufen, E. dip, deep,
   and perh. to dove, n. Cf. {Dip}.]
   1. To plunge into water head foremost; to thrust the body
    under, or deeply into, water or other fluid.
    [1913 Webster]
 
       It is not that pearls fetch a high price because men
       have dived for them.         --Whately.
    [1913 Webster]
 
   Note: The colloquial form dove is common in the United States
      as an imperfect tense form.
      [1913 Webster]
 
         All [the walruses] dove down with a tremendous
         splash.              --Dr. Hayes.
      [1913 Webster]
 
         When closely pressed it [the loon] dove . . . and
         left the young bird sitting in the water. --J.
                          Burroughs.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To plunge or to go deeply into any subject,
    question, business, etc.; to penetrate; to explore.
    --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diva \Di"va\ (d[=e]"v[.a]), n.; It. pl. {Dive} (d[=e]"v[=a]).
   [It., prop. fem. of divo divine, L. divus.]
   A prima donna.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dive \Dive\, v. t.
   1. To plunge (a person or thing) into water; to dip; to duck.
    [Obs.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To explore by diving; to plunge into. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The Curtii bravely dived the gulf of fame. --Denham.
    [1913 Webster]
 
       He dives the hollow, climbs the steeps. --Emerson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dive \Dive\, n.
   1. A plunge headforemost into water, the act of one who
    dives, literally or figuratively.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of low resort. [Slang]
    [1913 Webster]
 
       The music halls and dives in the lower part of the
       city.                 --J.
                          Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dive
   n 1: a cheap disreputable nightclub or dance hall [syn:
      {honkytonk}, {dive}]
   2: a headlong plunge into water [syn: {dive}, {diving}]
   3: a steep nose-down descent by an aircraft [syn: {dive}, {nose
     dive}, {nosedive}]
   v 1: drop steeply; "the stock market plunged" [syn: {dive},
      {plunge}, {plunk}]
   2: plunge into water; "I was afraid to dive from the board into
     the pool"
   3: swim under water; "the children enjoyed diving and looking
     for shells"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DIVE
     Direct Interface Video Extensions (IBM, MMPM/2)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top