ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get on-, *get on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get on(phrv) สวมใส่, See also: สวม, ใส่, Syn. fit on, put on
get on(phrv) เติม (ฟืน), See also: ติด ไฟ, Syn. put on
get on(phrv) ขี่ (ม้า), See also: ขึ้น รถ, Syn. get in, get off
get on(phrv) มาสาย, See also: ช้าเกินไป เวลา, Syn. get along, get on
get on(phrv) ก้าวหน้า, See also: ไปได้ดี, เจริญก้าวหน้า, รุดหน้า, Syn. bring on
get on(phrv) ประสบความสำเร็จ, Syn. get on, make out
get on(phrv) เป็นมิตรกับ, See also: เป็นเพื่อนกับ, Syn. get along, get along with
get on(phrv) ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. carry on
get on(phrv) เร็วเข้า, See also: รีบหน่อย, Syn. go on
get on(phrv) ไม่เชื่อหรอก, See also: ฉันไม่เชื่อ, Syn. come on

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
get on one's case(vphr) ตามรังควาน, คอยวิพากษ์วิจารณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Get on the roof.- ขึ้นไปบนหลังคา The Great Dictator (1940)
Don't be a fool, you'll be murdered. Get on the roof.ทำอะไรโง่ๆ ขึ้นไปบนหลังคา The Great Dictator (1940)
- You'd both better get on the roof.- คุณต้องไปซ่อนบนหลังคา The Great Dictator (1940)
Well, get on with your walking. Don't hang about here screaming.งั้นก็เดินต่อไป อย่ามาร้องโวยวายแถวนี้ Rebecca (1940)
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้ Rebecca (1940)
Now could we get on to something else?Now could we get on to something else? 12 Angry Men (1957)
And get on that!แล้วก็ขึ้นไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We want to get on to gas.มันอาจจะช่วยชีวิตหนึ่งวันของ คุณก๊าซ How I Won the War (1967)
I've always thought that when the time came, we'd all get on splendidly together.ฉันคิดเสมอว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง เราทุกคนจะได้รับในการผงาด ร่วมกัน How I Won the War (1967)
I do know we're all going to get on splendidly together.จะได้รับในการผงาดร่วมกัน How I Won the War (1967)
Get on it!เดี๋ยวนี้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Get on that hand car and take it down to the end of that line!ไปขึ้นรถเลื่อนแล้วโยกไปเลย Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get onCould I get one more beer, please?
get onDon't you get on each others' nerves?
get onDo you get on with your friends?
get onDo you know where you should get on the subway?
get onGet on a horse.
get onGet on the bus in turn.
get onGet on the bus one by one.
get onHe can't get on in the world.
get onHe decided to get on with the plan.
get onHe didn't get on well in his new job.
get onHe doesn't seem to get on in the world.
get onHe is a man hard to get on with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นรถ(v) get in a car, See also: get on a bus/train, board a tram, Ant. ลงรถ, Example: ผู้ร้ายยิงต่อสู้และสามารถขึ้นรถหลบหนีตำรวจไปได้, Thai Definition: โดยสารรถ
ขึ้นครู(v) learn a new thing at the first time, See also: get one's first lesson (in sex), Example: รุ่นพี่มักบังคับให้รุ่นน้องดื่มเหล้าและบังคับให้ขึ้นครูตามซ่องที่จัดไว้, Thai Definition: มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี
ขึ้น(v) get on, See also: get in a car, board a train, Ant. ลง, Example: เช้านี้สมชายขึ้นรถของบริษัทไม่ทันเลยต้องขึ้นรถเมล์มาเอง, Thai Definition: เดินทางไปหรือมาด้วยพาหนะต่างๆ
เสมอทุน(v) be break-even, See also: get one's money's worth, make money to cover the cost, Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, Ant. ขาดทุน, Example: เขาคาดหวังขอแค่เสมอทุนในการลงทุนธุรกิจครั้งนี้
แพ้ภัยตัว(v) dig one's own grave, See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive, Syn. แพ้ภัยตัวเอง, Example: ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้, Thai Definition: เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง
ลงรอย(v) get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Syn. ลงโบสถ์, Example: ความเห็นระหว่างผู้รู้กับผู้รู้มักไม่ลงรอยเดียวกันเสมอไป, Thai Definition: เข้ากันได้ดี
ลงรอยกัน(v) get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Example: หล่อนกับคนรักไม่มีท่าทีว่าจะประสานลงรอยกันได้ แม้จะรักกันปานใดก็ตาม, Thai Definition: เข้ากันได้
ช่วงสิทธิ์(n) get one rightness by the law

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงสิทธิ์[chūangsit] (v) EN: get one rightness by the law
ขึ้น[kheun] (v) EN: get on ; get in ; board  FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
ขึ้นเครื่องบิน[kheun khreūangbin] (v, exp) EN: board a plane ; get on a plane  FR: monter à bord d'un avion ; embarquer à bord d'un avion
ขึ้นรถ[kheun rot] (v, exp) EN: get in a car; get on (a bus/train) ; board (a bus/train)  FR: monter dans un véhicule ; monter en voiture ; monter à bord
ขึ้นรถไฟ[kheun rotfai] (v, exp) EN: get on the train ; board a train  FR: prendre le train ; monter dans le train
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[khloēpkhloēm] (v) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
คุ้ม[khum] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth  FR: équivaloir ; couvrir
กวนประสาท[kūan prasāt] (v, exp) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke  FR: taper sur les nerfs
เหลิง[loēng] (v, exp) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself  FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone) [Add to Longdo]
やって行く;遣って行く[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m, vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play [Add to Longdo]
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp, v1) to forget oneself; to lose control of oneself [Add to Longdo]
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp, v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp, adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable [Add to Longdo]
気を引く[きをひく, kiwohiku] (exp, v5k) (1) to attract someone's affection; (2) to sound out somebody; (3) to get one's hooks into [Add to Longdo]
泣き落とす;泣落とす[なきおとす, nakiotosu] (v5s) to persuade by tears; to use tears to get one's way [Add to Longdo]
駆け込み乗車[かけこみじょうしゃ, kakekomijousha] (n) rushing to get on the train (bus, etc.) before the door closes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get on
   v 1: have smooth relations; "My boss and I get along very well"
      [syn: {get along with}, {get on with}, {get on}, {get
      along}]
   2: get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.) [syn:
     {board}, {get on}] [ant: {get off}]
   3: get up on the back of; "mount a horse" [syn: {hop on},
     {mount}, {mount up}, {get on}, {jump on}, {climb on},
     {bestride}] [ant: {get off}, {hop out}]
   4: grow late or (of time) elapse; "It is getting on midnight--
     let's all go to bed!"
   5: appear in a show, on T.V. or radio; "The news won't be on
     tonight" [syn: {get on}, {be on}]
   6: develop in a positive way; "He progressed well in school";
     "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
     {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
     {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
     {retrogress}]
   7: grow old or older; "She aged gracefully"; "we age every day--
     what a depressing thought!"; "Young men senesce" [syn:
     {senesce}, {age}, {get on}, {mature}, {maturate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top