ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foretaste

F AO0 R T EY1 S T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foretaste-, *foretaste*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foretaste[N] สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา, See also: การมีประสบการณ์มาก่อน, การคาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. preview, sample
foretaste[VT] มีประสบการณ์มาก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
foretaste(n) การทดลองล่วงหน้า,การลิ้มรส
foretaste(vt) ลิ้มรส,ลองชิม,มีประสบการณ์มาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORETASTE F AO0 R T EY1 S T
FORETASTE F AO1 R T EY0 S T
FORETASTES F AO0 R T EY1 S T S
FORETASTES F AO1 R T EY0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foretaste (n) fˈɔːtɛɪst (f oo1 t ei s t)
foretastes (n) fˈɔːtɛɪsts (f oo1 t ei s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
毒味;毒見[どくみ, dokumi] (n,vs) poison tasting; foretaste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foretaste \Fore"taste`\, n.
   A taste beforehand; enjoyment in advance; anticipation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foretaste \Fore*taste"\, v. t.
   1. To taste before full possession; to have previous
    enjoyment or experience of; to anticipate.
    [1913 Webster]
 
   2. To taste before another. "Foretasted fruit." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foretaste
   n 1: an early limited awareness of something yet to occur

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top