Search result for

excellency

(26 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellency-, *excellency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Excellency[N] คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His Excellency, Ah-Twa.ยินดีต้อนรับ ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
Your Excellency, one of the suppliers wishes to speak with you privately.นายท่าน ,มีคน /Nต้องการพบท่านเป็นการส่วนตัว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Yes, Your Excellency!ครับ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Your Excellency.นายท่าน. Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Your Excellency.ใต้เท้า The Kingdom of the Winds (2008)
I can't guarantee Your Excellency's safety.ข้าก็ไม่สามารถรับประกัน ความปลอดภัยของท่านได้ The Kingdom of the Winds (2008)
Your Excellency!ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
Your Excellency.ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
This would be the Heavenly Sword, Your Excellency.เพราะสิ่งนี้คือดาบแห่งสวรรค์, ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
"If I could only bring it to His Excellency, he'd be ecstatic."หากสามารถนำมันกับไปให้ฝ่าบาทได้, พระองค์จะยินดีเป็นแน่ The Kingdom of the Winds (2008)
I suggest His Excellency as the best candidate.ข้าคิดว่าพระองค์จะปรารถนาสิ่งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Your Excellency.ท่านสมุหนายก Children of the Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พณหัว[n.] (phanahūa) EN: His Excellency ; Your Excellency   
พณหัวเจ้าท่าน = ฯ พณ ฯ[n.] (phanahūajaothan) EN: His Excellency, Your Excellency   
ท่าน[pron.] (than) EN: he ; she ; His Excellency ; His Lordship ; Her Ladyship   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCELLENCY    EH1 K S L AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Excellency    (n) (e1 k s @ l @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exzellenz {f} | Exzellenzen {pl} | Seine ExzellenzExcellency | excellencies | His Excellency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閣下[かっか, kakka] (n,n-suf) (hon) your Excellency; his (or her) Excellency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellency \Ex"cel*len*cy\, n.; pl. {Excellencies}.
   1. Excellence; virtue; dignity; worth; superiority.
    [1913 Webster]
 
       His excellency is over Israel.    --Ps. lxviii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       Extinguish in men the sense of their own excellency.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A title of honor given to certain high dignitaries, esp.
    to viceroys, ministers, and ambassadors, to English
    colonial governors, etc. It was formerly sometimes given
    to kings and princes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellence \Ex"cel*lence\, n. [F. excellence, L. excellentia.]
   1. The quality of being excellent; state of possessing good
    qualities in an eminent degree; exalted merit; superiority
    in virtue.
    [1913 Webster]
 
       Consider first that great
       Or bright infers not excellence.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An excellent or valuable quality; that by which any one
    excels or is eminent; a virtue.
    [1913 Webster]
 
       With every excellence refined.    --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   3. A title of honor or respect; -- more common in the form
    {excellency}.
    [1913 Webster]
 
       I do greet your excellence
       With letters of commission from the king. --Shak.
 
   Syn: Superiority; pre["e]minence; perfection; worth;
     goodness; purity; greatness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Excellency
   n 1: a title used to address dignitaries (such as ambassadors or
      governors); usually preceded by `Your' or `His' or `Her';
      "Your Excellency"
   2: an outstanding feature; something in which something or
     someone excels; "a center of manufacturing excellence"; "the
     use of herbs is one of the excellencies of French cuisine"
     [syn: {excellence}, {excellency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top