ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellency

EH1 K S L EH1 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellency-, *excellency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Excellency(n) คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง , ความดีเด่น, ความดีงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ The Great Dictator (1940)
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย. The Great Dictator (1940)
His Excellency Herr Garbitsch, ท่านผู้นำ เฮอ การ์บริทซ The Great Dictator (1940)
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If you will excuse me, Your Excellency it is our view that matters have gone beyond legislation.ขอโทษด้วยนะครับ พณ. ท่าน เราเห็นว่ามันเกินกว่า เรื่องของกฎหมายแล้ว Gandhi (1982)
Please convey to His Excellency that my purpose here is as tutor to the king's son and it is not necessary to ask personal questions.ขอประทานอภัยค่ะ ดิฉันมาที่นี่ในฐานะ ครู ผู้สอนหนังสือให้กับพระโอรสของพระมหากษัตริย์ และไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมาตอบคำถามผู้ใด Anna and the King (1999)
I'm Major Merchant Choi under the command of His Excellency Yim Sa-HongBring them out! I'm Major Merchant Choi under the command of His Excellency Yim Sa-Hong The Great Jang-Geum (2003)
His Excellency will be with you in a moment.ประเดี๋ยวท่านจะเข้ามา The Last King of Scotland (2006)
I suggest His Excellency as the best candidate.ข้าคิดว่าพระองค์จะปรารถนาสิ่งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พณหัว[phanahūa] (n) EN: His Excellency ; Your Excellency
พณหัวเจ้าท่าน = ฯ พณ ฯ[phanahūajaothan] (n) EN: His Excellency, Your Excellency
ท่าน[than] (pron) EN: he ; she ; His Excellency ; His Lordship ; Her Ladyship

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCELLENCY EH1 K S L EH1 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Excellency (n) ˈɛksələnsiː (e1 k s @ l @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exzellenz { f } | Exzellenzen { pl } | Seine ExzellenzExcellency | excellencies | His Excellency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閣下[かっか, kakka] (n, n-suf) (hon) your Excellency; his (or her) Excellency; (P) #18,361 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellency \Ex"cel*len*cy\, n.; pl. {Excellencies}.
   1. Excellence; virtue; dignity; worth; superiority.
    [1913 Webster]
 
       His excellency is over Israel.    --Ps. lxviii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       Extinguish in men the sense of their own excellency.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A title of honor given to certain high dignitaries, esp.
    to viceroys, ministers, and ambassadors, to English
    colonial governors, etc. It was formerly sometimes given
    to kings and princes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellence \Ex"cel*lence\, n. [F. excellence, L. excellentia.]
   1. The quality of being excellent; state of possessing good
    qualities in an eminent degree; exalted merit; superiority
    in virtue.
    [1913 Webster]
 
       Consider first that great
       Or bright infers not excellence.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An excellent or valuable quality; that by which any one
    excels or is eminent; a virtue.
    [1913 Webster]
 
       With every excellence refined.    --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   3. A title of honor or respect; -- more common in the form
    {excellency}.
    [1913 Webster]
 
       I do greet your excellence
       With letters of commission from the king. --Shak.
 
   Syn: Superiority; pre["e]minence; perfection; worth;
     goodness; purity; greatness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Excellency
   n 1: a title used to address dignitaries (such as ambassadors or
      governors); usually preceded by `Your' or `His' or `Her';
      "Your Excellency"
   2: an outstanding feature; something in which something or
     someone excels; "a center of manufacturing excellence"; "the
     use of herbs is one of the excellencies of French cuisine"
     [syn: {excellence}, {excellency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top