ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

承诺

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -承诺-, *承诺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth, #1,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You promised[CN] 你承诺 Redline (2007)
You see, there are no loopholes with the Promise.[CN] 你们看见了 这承诺 没有例外 Teeth (2007)
Aada kept her promise.[CN] 亚达坚守了她的承诺 Christmas Story (2007)
I did have sexual relationships with them girls, but I was kind of having a commitment issue.[CN] 的确,我曾经与这些女人 发生过性关系 只不过是因为我没有办法做出承诺 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Yeah, that you can't commit to, 'cause you can't commit to anything![CN] 是啊,因为你无法承担责任 你根本无法给予任何承诺 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
that's a promise.[CN] 这是我的承诺 Redline (2007)
What do we tell the girls, we couldn't do the one thing we promised because we're dickless incompetents?[CN] 我们要怎么告诉女孩们? 我们不能遵守承诺 因为我们是没用的孬种? Superbad (2007)
Making a commitment to love each other forever.[CN] 他们要承诺 真心相爱直到永远 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
I believe in marriage. I believe in what it represents.[CN] 我信仰婚姻 信仰婚姻代表的承诺 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Nikolas, remember your promise. This is the last Christmas.[CN] 尼古拉斯 记住你的承诺 这是最后一个圣诞节 Christmas Story (2007)
Show me a sign of your promise![CN] 让我瞧瞧你承诺的神迹吧 Dororo (2007)
Then I promised grandpa that he'd be proud of me.[CN] 然后我去了祖父的墓地 我承诺会让他以我为荣 Persepolis (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top